32/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.03.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 26. února 1982,
kterou se mění vyhláška č. 109/1980 Sb., o přijímání ke studiu na vysokých školách
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 98 odst. 1 písm. b) zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:
Čl. I
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 109/1980 Sb., o přijímání ke studiu na vysokých školách, se mění takto:
1.
§ 2 odst. 5 zní:
„(5)
Ředitelé středních škol, vedoucí socialistických organizací nebo národní výbory vypracují osobní charakteristiku uchazeče, potvrdí správnost v přihlášce uvedených údajů a zašlou ji se svým vyjádřením děkanátu příslušné fakulty do 28. února následujícího roku, na vysoké školy uměleckého směru do 31. prosince běžného roku; u uchazečů uvedených v odstavci 4 do 30. listopadu běžného roku.“.
2.
V § 4 odst. 2 poslední věta zní:
„Talentová nebo praktická část zkoušky se koná s výjimkou vysokých škol uměleckého směru po písemné části přijímací zkoušky; pokud to její charakter dovoluje, je rovněž anonymní.“.
3.
§ 4 odst. 3 zní:
„(3)
Přijímací zkoušky ke studiu na vysokých školách se konají po skončení maturitních zkoušek na středních školách. Uchazeči uvedení v § 2odst. 4 konají tyto zkoušky nejpozději čtrnáct dnů před maturitními zkouškami; nejpozději čtrnáct dnů před maturitními zkouškami konají talentovou část přijímací zkoušky též uchazeči o studium na vysokých školách uměleckého směru.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Vondruška v. r.