27/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
Vyhláška
ministerstva financií České socialistické republiky
ze dne 15. února 1982,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb.
Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákonníku č. 40/1964 Sb.
Čl. I
Příloha vyhlášky ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, se mění a doplňuje takto:
1. Bod č. 2 zní:
„2. Slosování je veřejné. Provádí je dvakrát do roka Česká státní spořitelna ve spolupráci se Slovenskou státní spořitelnou v květnu a v listopadu za účasti komise, jejíž členy pro tento účel jmenuje za Českou socialistickou republiku ministerstvo financí České socialistické republiky.1)“.
2. V bodě č. 3 se vypouštějí slova:
„jmenovaní ministerstvem financí“.
3. Bod č. 4 zní:
„4. Při slosování je taženo na každých 1000 pořadových čísel vkladů na výherních vkladních knížkách 25 výher a jedna prémie, a to:
a) 1 výhra 250 %
3 výhry 100 %
21 výher 20 %
průměrného zůstatku vkladu za uplynulé období, přičemž výhra může činit nejméne 10 Kčs a nejvýše 100 000 Kčs;
b) 1 pevná prémie 3000 Kčs.“.
4. Bod č. 7 zní:
„7. Pevná prémie 3000 Kčs se vylosuje v samostatném tahu tak, že se táhne z tisíce slosovacích lístků označených čísly 000, 001 až 999 jeden lístek. Nárok na tuto prémii vzniká vkladateli, na jehož číslo vkladu byla tažena prémie, jen tehdy, jestliže skutečný zůstatek vkladu činil po celé období alespoň 1000 Kčs. Pevná prémie může připadnout v témže slosování i na číslo tažené výhrou.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1982 a poprvé se jí použije při slosování v listopadu 1982.
Ministr:

Ing. Tlapák v. r.
1)
Členy komise za Slovenskou socialistickou republiku jmenuje ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky.