24/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 19. novembra 1981
o Dohode o technickej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky
Dňa 7. novembra 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda o technickej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky. Dohoda nadobudla na základe svojho článku 11 platnosť 9. júlom 1981.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník:
Ing. Knížka v. r.
DOHODA
o technickej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Jemenskej arabskej republiky (ďalej zmluvné strany), prajúc si upevňovať a rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a podporovať vedeckú a technickú spoluprácu v záujme rozvoja národného hospodárstva oboch krajín, sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany, súc si vedomé vzájomných výhod a vzájomného rešpektovania zvrchovanosti oboch krajín, sa budú prostredníctvom svojich príslušných organizácií usilovať o rozvoj vzťahov v oblasti techniky a vedy, ako aj v ďalších oblastiach, ktoré sa dohodnú na základe spoločného záujmu a prospešnosti.
Článok 2
Spolupráca medzi zmluvnými stranami, ako je uvedená v článku 1 tejto Dohody, bude zahŕňať vysielanie expertov, poradcov a technikov a výcvik občanov oboch zmluvných strán, ako aj spoluprácu v ďalšej oblasti vedy a techniky, na ktorej sa dohodnú.
Článok 3
Zmluvné strany na základe žiadosti sprístupnia informácie a materiály získané v rôznych oblastiach uvedených v článku 1 tejto Dohody.
Článok 4
Každá zmluvná strana sa zaväzuje v súlade so zákonmi platnými vo svojej krajine poskytnúť možnú pomoc štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany, ktorí sa zdržiavajú na jej území v súvislosti s plnením úloh v rámci tejto Dohody.
Článok 5
Obe zmluvné strany zabezpečia, aby sa s expertmi druhej zmluvnej strany, ktorí plnia svoje povinnosti podľa tejto Dohody na území druhej zmluvnej strany, zaobchádzalo rovnako výhodne ako s expertmi iných krajín, ktorí svoje povinnosti plnia podľa obdobných dohôd.
Článok 6
Rozsah a podmienky vedeckej a technickej spolupráce včítane úrovne, ako aj spôsobu odmieňania a ostatné podmienky sa dohodnú medzi poverenými úradmi alebo organizáciami oboch krajín.
Článok 7
Všetky osoby, ktoré plnia svoje povinnosti podľa tejto Dohody na území druhej zmluvnej strany, budú vo svojej činnosti dodržiavať podmienky ustanovené pre plnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných záležitostí.
Článok 8
Každá zmluvná strana zaručuje, že osobitné poznatky získané v spojení s plnením tejto Dohody sa neodovzdajú tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.
Článok 9
Ustanovenia tejto Dohody sa vzťahujú na expertov, technikov, úradníkov a ostatné osoby, ktoré plnia svoje povinnosti na území jednej zo zmluvných strán vo verejnom, zmiešanom a súkromnom sektore, ale sa nevzťahujú na expertov, technikov, úradníkov a ostatné osoby, ktoré plnia svoje povinnosti na území jednej zo zmluvných strán na základe jednotlivých obchodných kontraktov na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb spojených s dodávkami tovaru.
Článok 10
Táto Dohoda zrušuje platnosť listov vymenených 5. júla 1956 a týkajúcich sa vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami.
Článok 11
Táto Dohoda nadobudne platnosť v deň výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie príslušnými úradmi zmluvných strán.
Táto Dohoda bude platiť 3 roky a bude sa potom automaticky obnovovať vždy na 1 rok, ledaže jedna zo zmluvných strán oznámi 3 mesiace vopred druhej strane svoj úmysel platnosť Dohody ukončiť.
Táto Dohoda je vyhotovená v šiestich origináloch v českom, arabskom a anglickom jazyku. V prípade rozporu medzi českým a arabským textom sa použije anglický text.
Dané a podpísané v Prahe 7. novembra 1980.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:
Ing. A. Barčák v. r.

Za vládu

Jemenskej arabskej republiky:

M.H. Al Shouhati v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.