182/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
z 22. decembra 1982,
ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí ustanovuje podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:
Čl. I
V § 1 sa slová „do konca roka 1982“ nahrádzajú slovami „do 30. júna 1983“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.
Minister:

Urban v. r.