178/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 22. decembra 1982,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a na vykonanie zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá):
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov sa mení takto:
V § 6 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.
Prof. JUDr. Colotka v. r.