176/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1983 do 31.12.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

176
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 22. decembra 1982,
ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a na vykonanie zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá):
Čl. I
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov, sa mení takto:
V § 8 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.
Dr. Štrougal v. r.