175/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1982,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy se mění a doplňuje takto:
1.
§ 4 zní:
㤠4
Příjmy Fondu jsou
a)
odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu,1)
b)
dotace ze státního rozpočtu.“.
2.
V § 5 se v prvním řádku slovo „budou“ nahrazuje slovem „jsou“.
3.
§ 5 písm. e) zní:
,,e) další zdroje stanovené zvláštními předpisy.„.
4.
§ 7 zní:
Ҥ 7
(1)
Z Fondu se mohou poskytovat subvence nebo půjčky na
a)
výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, údržbu a provoz odvodnění a závlah zemědělských pozemků, jakož i nezbytné investice umožňující plné využili těchto zařízení,
b)
úpravu vodních roků, s výjimkou toků vodohospodářsky významných,2)
c)
zřizování malých vodních nádrží3) jako zdrojů vody pro závlahy,
d)
výstavou a obnovu rybníků a jejich čištění v souvislosti s řešením vodního režimu,
e)
výstavbu silážních jam, kompostáren a zřízení pro zvýšení obsahu organických látek v půdě,
f)
zřizování pastevních areálů,
g)
výstavbu a úpravy zpevněných polních cest,
h)
zakládání ovocných sadů, vinic a chmelnic,
i)
hospodářsko-technické úpravy pozemků,4)
j)
další zúrodňovací práce, a to
1.
rekultivace nevyužívané půdy,
2.
rekultivace luk a pastvin,
3.
rekultivace a zúrodňování písčitých a těžkých půd,
4.
rekultivace a zvyšování úrodnosti orné půdy,
5.
protierosní opatření, terasovaní svahů a technické úpravy půdy (rekultivace starých cest a jam, odstraňování křovin, keřů, náletů, kamenů a terénních nerovností),
6.
meliorační vápnění,
7.
provádení pozemků vhodnými přírodními nebo odpadními hmotami k trvalému zlepšení půdní struktury a zvýšení úrodnosti.
(2)
Prostředky Fondu se neposkytují nu rekultivace pozemků, které provádí investor podle předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu.5)„.
5.
V § 8 se v odstavci 1a v odstavci 2 větě druhé vypouští slovo ,zákona“ a v odstavci 5 větě druhé se slova v závorce „(§ 10 odst. 1 zákona)“ nahrazují slovy v závorce „(§ 9 odst. 1)“.
6.
V § 9 odst. 1 větě druhé se vypouštějí slova „hospodařící na půdě“.
Čl. II
Touto zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.
Kempný v. r.

Korčák v. r.
1)
§ 16 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.).
Nařízení vlády Československé ocialistické republiky č. 103/1976 Sb., o sazbách odvodů za odnětí zemědelské půdy zemědělské výrobě.
2)
§ 32 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
3)
ČSN 73 6824 - Malé vodní nádrže.
4)
Vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodárko-technických úprav pozemků.
5)
Zákon č. 53/1966 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znení č. 124/1976 Sb.).