157/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
zo 7. decembra 1982,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 6a ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy a zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy (ďalej len „zákon“):
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
„Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, Národný výbor mesta Košíc a mestské národné výbory prvej a druhej kategórie (§ 10 ods. 3 a 4 zákona), ako aj mestské národné výbory a miestne národné výbory v obciach, v ktorých je významné1) kúpeľné miesto, môžu zriadiť na zabezpečenie miestnych vecí verejného poriadku v rámci svojej pôsobnosti inšpekciu verejného poriadku národného výboru (ďalej len „inšpekcia"). Iné mestské národné výbory a miestne národné výbory môžu tak urobiť len so súhlasom krajského národného výboru po vyjadrení okresného národného výboru.“.
2.
V §5 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Rukávovou páskou inšpekcie nemusia byť navonok označení pracovníci inšpekcie, ktorí sú v rovnošate.“.
3.
§ 6 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
vyzvať občana, ktorý narušil verejný poriadok, aby preukázal svoju totožnosť, a ak ju nepreukáže hodnoverne a vec nemožno vybaviť na mieste v blokovom konaní, predviesť ho na národný výbor, prípadne na útvar Zboru národnej bezpečnosti.“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „na základe poverenia okresného (mestského) národného výboru.".
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.
Prof. JUDr. Colotka v. r.
1)
§ 46 ods. 1 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.