Predpis bol zrušený predpisom 107/1988 Zb.

155/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1986 do 30.06.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
zo 7. decembra 1982
o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 61 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy (ďalej len „zákon“) a podľa § 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1971 Zb.:
§ 1
(1)
Krajské národné výbory zriaďujú
organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania a oblastného plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby a územného plánovania,
odbor miestneho hospodárstva,
odbor obchodu a cestovného ruchu,
odbor dopravy,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor zdravotníctva,
odbor sociálnych vecí a pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.
(2)
Krajský národní výbor môže so súhlasom vlády Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“) zriadiť namiesto odboru plánovania a oblastného plánovania odbor plánovania a odbor oblastného plánovania a namiesto odboru výstavby a územného plánovania odbor výstavby a odbor územného plánovania.
(3)
Krajský národný výbor môže odbory zriadené podľa odsekov 1 a 2 zlučovať.
§ 2
(1)
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „národný výbor hlavného mesta“) zriaďuje
organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania a oblastného plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva,
bytový odbor,
odbor dopravy,
odbor obchodu a cestovného ruchu,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor zdravotníctva,
odbor sociálnych vecí a pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.
(2)
Národný výbor hlavného mesta môže so súhlasom vlády zriadiť namiesto odboru plánovania a oblastného plánovania odbor plánovania a odbor oblastného plánovania.
(3)
Národný výbor hlavného mesta môže odbory zriadené podľa odsekov 1 a 2 zlučovať.
(4)
Obvodné národné výbory v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave zriaďujú
organizačný odbor,
odbor (útvar) kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby a územného plánovania,
odbor miestneho hospodárstva, obchodu,
dopravy a poľnohospodárstva,
bytový odbor,
odbor školstva a kultúry,
odbor sociálnych vecí a zdravotníctva,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.
(5)
Obvodný národný výbor uvedený v odseku 4 môže so súhlasom národného výboru hlavného mesta zriadiť namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu, dopravy a poľnohospodárstva odbor miestneho hospodárstva, dopravy a poľnohospodárstva a odbor obchodu.
(6)
Obvodný národný výbor uvedený v odseku 4 môže po prerokovaní s národným výborom hlavného mesta odbory zriadené podľa odsekov 4 a 5 zlučovať.
§ 3
(1)
Okresné národné výbory zriaďujú
organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby a územného plánovania,
odbor miestneho hospodárstva,
obchodu a cestovného ruchu,
odbor dopravy,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor sociálnych vecí a zdravotníctva,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.
(2)
Okresný národný výbor môže so súhlasom krajského národného výboru zriadiť namiesto odboru výstavby a územného plánovania odbor výstavby a odbor územného plánovania, namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu odbor miestneho hospodárstva a odbor obchodu a cestovného ruchu a namiesto odboru sociálnych vecí a zdravotníctva odbor sociálnych vecí a odbor zdravotníctva.
(3)
Okresný národný výbor môže po prerokovaní s krajským národným výborom odbory zriadené podľa odsekov 1 a 2 zlučovať.
§ 4
(1)
Národný výbor mesta Košíc zriaďuje
organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva,
obchodu a cestovného ruchu,
bytový odbor, odbor dopravy,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor sociálnych vecí a zdravotníctva,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.
(2)
Národný výbor mesta Košíc môže so súhlasom krajského národného výboru zriadiť namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu odbor miestneho hospodárstva a odbor obchodu a cestovného ruchu a namiesto odboru sociálnych vecí a zdravotníctva odbor sociálnych vecí a odbor zdravotníctva.
(3)
Národný výbor mesta Košíc môže po prerokovaní s krajským národným výborom odbory zriadené podľa odsekov 1 a 2 zlučovať.
(4)
Národný výbor mesta Košíc určí, ktoré odbory zriaďujú obvodné národné výbory v meste Košiciach.
§ 5
(1)
Mestské národné výbory prvej kategórie (§ 10 ods. 3 zákona)
a)
zriaďujú
odbor organizačný a vnútorných vecí,
odbor (útvar) kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva,
obchodu a dopravy,
bytový odbor,
odbor školstva a kultúry,
odbor sociálnych vecí, pracovných síl a zdravotníctva;
b)
môžu so súhlasom krajského národného výboru zriadiť namiesto odboru organizačného a vnútorných vecí organizačný odbor a odbor vnútorných vecí a namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu a dopravy odbor miestneho hospodárstva a obchodu a odbor dopravy;
c)
môžu po prerokovaní s krajským národným výborom odbory zriadené podľa písmen a) a b) zlučovať.
(2)
Mestské národné výbory druhej kategórie (§ 10 ods. 4 zákona) môžu
a)
so súhlasom okresného národného výboru zriaďovať
odbor organizačný a vnútorných vecí,
odbor plánovania, finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva, obchodu a dopravy,
bytový odbor,
odbor školstva a kultúry,
odbor sociálnych vecí, pracovných síl a zdravotníctva;
b)
po prerokovaní s okresným národným výborom odbory zriadené podľa písmena a) zlučovať.
(3)
Ostatné mestské národné výbory a miestne národné výbory môžu so súhlasom okresného národného výboru zriadiť
a)
v obciach s počtom obyvateľov nad 5000 odbor plánovania a financií, odbor výstavby, miestneho hospodárstva a obchodu, správny odbor;
b)
v obciach s počtom obyvateľov do 5000 jeden odbor, spravidla hospodárskosprávny.
(4)
Národné výbory v obciach uvedených v odseku 3 písm. a) môžu po prerokovaní s okresným národným výborom zlučovať odbory, ktoré zriadili.
(5)
Ustanovenie odseku 3 platí obdobne pre miestne národné výbory v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave.
§ 6
Iné odbory alebo útvary národných výborov, než ktoré sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach, môžu národné výbory zriaďovať len na základe osobitných predpisov.1)
§ 7
Ak mestské národné výbory druhej kategórie (§ 10 ods. 4 zákona) zriadili pred účinnosťou tohto nariadenia vlády odbor (útvar) kádrovej a personálnej práce, môžu ho ponechať i naďalej.
§ 8
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 57/1974 Zb. a naradenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1977 Zb.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.
Prof. JUDr. Colotka v. r.
1)
Napríklad útvar obrany, aparát výboru ľudovej kontroly, štáb civilnej obrany.