153/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 8. prosince 1982,
kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 6 odst. 5 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, a zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (dále jen „zákon“):
Čl. I
Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 1 zní:
„Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy, Národní výbor města Plzně a městské národní výbory první a druhé kategorie (§ 10 odst. 3 a 4 zákona), jakož i městské národní výbory v obcích, které jsou lázeňským místem, mohou zřídít i zabepečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci své působnosti inspekci veřejného pořádku národního výboru (dále jen “inspekce„). Jiné městské národní výbory, jakož i místní národní výbory mohou tak učinit jen se souhlasem krajského národního výboru po vyjádření okresního národního výboru.“.
2.
V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4)
Národní výbor může pro pracovníky inspekce zavést stejnokroj a hodnosti podle jednotných zásad stanovených ministerstvem vnitra.“,
se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 5 a na konci se připojuje tato věta:„Rukávovou páskou inspekce nemusí být zevně označeni pracovníci inspekce, kteří nosí stejnokroj.“, se dosavadní odstavec 5 vypouští.“.
3.
V § 5 odst. 1 úvodní věta zní:
„Pracovníci inspekce mají při plnění svých úkolů tato oprávnění:“,
ustanovení písmene c) zní:
c) vyzvat občana, který narušil veřejný pořádek, aby prokázal svou totožnost, a neprokáže-li ji hodnověrně a věc nelze vyřídit na místě v blokovém řízení, předvést ho na národní výbor, popřípadě na útvar Sboru národní bezpečnosti.“,
se z ustanovení písmene e) vypouštěji slova „na základě pověření okresního národního výboru“.
Čl. II
Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.
Korčák v. r.