152/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 8. prosince 1982,
kterým se určují výnamná velká města a významná lázeňská města
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 10 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (dálen jen „zákon“):
§ 1
Za významná velká města a významná lázeňská města, v nichž působí městský národní výbor první kategorie (§ 10 odst. 3 zákona), se určují
a)
v kraji Středočeském Kladno, Mladá Boleslav,
b)
v kraji Západočeském Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
c)
v kraji Severočeském Děčín, Chomutov, Liberec, Most, Teplice,
d)
v kraji Východočeském Pardubice,
e)
v kraji Jihomoravském Gottwaldov, Jihlava, Prostějov,
f)
v kraji Severomoravském Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Olomouc, Opava, Přerov, Třinec.
§ 2
Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.
Korčák v. r.