152/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 8. prosince 1982,
kterým se určují výnamná velká města a významná lázeňská města
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 10 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (dálen jen „zákon“):
§ 1
Za významná velká města a významná lázeňská města, v nichž působí městský národní výbor první kategorie (§ 10 odst. 3 zákona), se určují
a)
v kraji Středočeském Kladno, Mladá Boleslav,
b)
v kraji Západočeském Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
c)
v kraji Severočeském Děčín, Chomutov, Liberec, Most, Teplice,
d)
v kraji Východočeském Pardubice,
e)
v kraji Jihomoravském Gottwaldov, Jihlava, Prostějov,
f)
v kraji Severomoravském Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Olomouc, Opava, Přerov, Třinec.
§ 2
Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.
Korčák v. r.