151/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 8. prosince 1982
o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 61 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (dále jen „zákon“):
§ 1
(1)
Krajské národní výbory zřizují
odbor organizační,
odbor kádrové a personální práce,
odbor plánovací,
odbor oblastního plánování,
odbor finanční,
odbor výstavby a územního plánování,
odbor místního hospodářství,
odbor obchodu a cestovního ruchu,
odbor dopravy,
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,
odbor školství,
odbor kultury,
odbor sociálních věcí a pracovních sil,
odbor zdravotnictví,
odbor vnitřních věcí,
krajskou inspekci požární ochrany.
(2)
Krajský národní výbor může se souhlasem vlády české socialistické republiky (dále jen „vláda“) rozdělit odbor výstavby a úezmního plánování na odbor výstavby a odbor územního plánování.
(3)
Krajský národní výbor může slučovat odbory uvedené v odstavci 1, popřípadě odbory vzniklé rozdělením odboru podle odstavce 2.
§ 2
(1)
Národní výbor hlavního města Prahy zřizuje
odbor organizační
odbor kádrové a personální práce
odbor plánovací,
odbor oblastního plánování,
odbor finanční,
odbor výstavby,
odbor místního průmyslu a služeb,
odbor dopravy,
odbor obchodu a cestovního ruchu,
odbor vodního a lesního hospodářství, energetiky a zemědělství,
odbor bytového hospodářství,
odbor školství,
odbor kultury,
odbor zdravotnictví,
odbor sociálních věcí,
odbor vnitřních věcí,
městskou inspekci požární ochrany,
útvar hlavního architekta hlavního města Prahy.
(2)
Obvodní národní výbory v Praze zřizují
odbor organizační
odbor kádrové a personální práce
odbor plánovací,
odbor finanční,
odbor výstavby,
odbor energetiky, dopravy a zemědělství,
odbor bytového hospodářství,
odbor obchodu a služeb,
odbor školství a kultury,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
odbor pracovních sil,
odbor vnitřních věcí.
(3)
Národní výbor hlavního města Prahy může slučovat odbory uvedené v odstavci 1; obvodní národní výbory v Praze mohou po projednání s Národním výborem hlavního města Prahy slučovat odbory uvedené v odstavci 2.
§ 3
(1)
Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně zřizují
odbor organizační,
odbor kádrové a personální práce,
odbor plánovácí,
odbor finanční,
opdbor výstavby,
odbor územního plánování a architektury,
odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu,
obbor bytového hospodářství,
odbor dopravy,
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,
odbor školství,
odbor kultury,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
odbor pracovních sil,
odbor vnitřních věcí,
městskou inspekci požární ochrany.
(2)
Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně mohou se souhlasem krajského národního výboru rozdělit odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu na odbor místního hospodářství a odbor obchodu a cestovního ruchu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví na odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví.
(3)
Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně mohou po projednání s krajským národním výborem slučovat odbory uvedené v odstavci 1, popřípadě odbory vzniklé rozdělením podle odstavce 2.
(4)
Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně stanoví, které odbory a jiné útvary zřizují obvodní národní výbory.
§ 4
(1)
Okresní národní výbory zřizují
odbor organizační
odbor kádrové a personální práce,
odbor plánovací,
odbor finanční,
odbor výstavby a územního plánování,
odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu,
odbor dopravy,
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,
odbor školství,
odbor kultury,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
odbor pracovních sil,
odbor vnitřních věcí,
okresní inspekce požární ochrany.
(2)
Okresní národní výbor může se souhlasem krajského národního výboru rozdělit odbor výstavby a územního plánovaní na odbor výstavby a odbor územního plánování, odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu na odbor místního hospodářství a odbor obchodu a cestovního ruchu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví na odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví.
(3)
Okresní národní výbor může po projednání s krajským národním výborem slučovat odbory uvedené v odstavci 1, popřípadě odbory vzniklé rozdělením odborů podle odstavce 2.
§ 5
(1)
Městské národní výbory první kategorie (§ 10 odst. 3 zákona)
a)
zřizují
odbor organizační a vnitřních věcí,
odbor (útvar) kádrové a personální práce,
odbor plánovací,
odbor finanční,
odbor výstavby,
odbor územního plánování a architektury,
odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu,
odbor bytového hospodářství,
odbor školství a kultury,
odbor sociálních věcí, pracovních sil a zdravotnictví;
b)
mohou se souhlasem krajského národního výboru rozdělit odbor organizační a vnitřních věcí na odbor organizační a odbor vnitřních věcí, odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu na odbor místního hospodářství a obchodu a odbor dopravy.
(2)
Městské národní výbory druhé kategorie (§ 10 odst. 4 zákona) mohou se souhlasem okresního národního výboru zřídit
odbor organizační a vnitřních věcí
odbor plánovací,
odbor finanční,
odbor výstavby,
odbor územního plánování a architektury,
odbor místního hospodáŕství, dopravy a obchodu,
odbor bytového hospodářství,
odbor školství a kultury,
odbor sociálních věcí, pracovních sil a zdravotnictví.
(3)
Ostatní městské národní výbory a místní národní výbory mohou se souhlasem okresního národního výboru zřizovat
a)
v obcích s počtem obyvatel nad 5 000
odbor plánovací a finanční,
odbor výstavby, místního hospodářství a obchodu,
odbor správní;
b)
v obcích s počtem obyvatel do 1 500 jeden odbor, zpravidla hospodářskosprávní.
(4)
Městské národní výbory a místní národní výbory mohou slučovat odbory uvedené v předchozích odstavcích, a to městské národní výbory první kategorie (§ 10 odst. 3 zákona) po projednání s krajským národním výborem a jiné městské národní výbory a místní národní výbory po projednání s okresním národním výborem.
(5)
Ustanovení odstavců 3 a 4 platí obdobně pro místní národní výbory v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni.
§ 6
Jiné odbory a útvary národních výborů, než které jsou uvedeny v předchozích ustanoveních, mohou národní výbory zřizovat jen podle zvláštních předpisů.1)
§ 7
Pokud městské národní výbory druhé kategorie (§ 10 odst. 4 zákona) zřídily před počátkem účinnosti tohoto nařízení vlády odbor (útvar) kádrové a personální práce, mohou jej ponechat i nadále.
§ 8
Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 135/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů.
§ 9
Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.
Korčák v. r.
1)
Např. útvar obrany, aparát výboru lidové kontroly, štáb civilní obrany.