Predpis bol zrušený predpisom 75/1985 Zb.

148/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1983 do 31.12.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 10. listopadu 1982,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou, ve znění vyhlášky č. 161/1979 Sb.
Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky podle § 9 a 10 zákona č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 162/1968 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací povovzovaného českou státní pojišťovnou, ve znění vyhlášky č. 161/1979 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
§ 4 včetně nadpisu zní:
㤠4
Pojištění hospodářských zvířat chovaných zemědělskou organizací se vztahuje na jejich uhynutí, utracení nařízené veterinářem podle předpisů o veterinární péči2) (dále jen “veterinář„) nebo příslušným orgánem národního výboru na nutnou porážku, k nímž došlo z důvodu
a)
onemocnění nákazou nebo podezření z nákazy, kterou se pro účely zákonného pojištění rozumí velmi nebezpečná nebo nebezpečná nákaza,3) popřípadě infekční nebo parazitární onemocnění, které se projevuje obdobně jako velmi nebezpečná nebo nebezpečná nákaza a o němž tak rozhodne federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s ministerstvy zemědělství a výživy republik;
b)
jiného hromadného onemocnění infekčního, nebo parazitárního původu v době jeho trvání, nejpozději však do konce lhůty, pokud byla ozdravovacím plánem nebo jiným opatřením příslušného orgánu stanovena k jeho zdolání;
c)
hromadného onemocnění způsobeného látkou škodlivou zdraví, pokud nebylo způsobeno krmivem, jehož zdravotní závadnost byla smyslově zjistitelná již při prvním podání, nebo vědomým podáním krmiva určeného pro jiný druh nebo kategorii zvířat;
d)
prudkého nadmutí funkčně vyvinutého bachoru, jímž byl hromadně postižen skot, ovce a kozy, byla-li jeho příčinou nadměrná bakteriální a enzymatická činnost;
e)
zasažení hospodářského zvířete elektrickým proudem nebo přerušení jeho dodávky, které zemědělská organizace nezavinila;
f)
poškození hospodářského zvířete způsobeného v příme souvislosti“.
1.
s nařízenou imunizací proti nákazám, s úkony pro diagnostické účely, s odčervováním, s tlumením poruch reprodukce, s kastrací a s inseminací, prováděných na zdravých hospodářských zvířatech odbornými pracovníky oprávněnými k těmto úkonům,
2.
se závěrečnou dezinfekcí, dezinsekcí nebo deratizací.
(2)
Toto pojištění se dále vztahuje
a)
na poražení nebo na utracení hospodářského zvířete nemocného nákazou, podezřelého z nákazy nebo z nakažení nákazou, jehož i na poražení nebo na utracení zdravého hospodářského zvířete, pokud bylo nařízeno orgánem uvedeným v odstavci 1 proto, aby bylo zabráněno rozšíření nákazy;
b)
na poražení krávy v případě úplné likvidace zvířat v chovu stiženém nakažlivým zánětem mléčné žlázy, prováděné podle schváleného ozdravovacího plánu;
c)
na poražení krávy z důvodu onemocnění nakažlivým zánětem mléčné žlázy, které bylo prokázáno laboratorním vyšetřením, pokud pozitní laboratorní nález není starší 1 roku.
(3)
Pojištěí hospodářských zvíŕat se vztahuje i na takové jejich postižení, k němuž došlo tím, že
a)
hospodářské zvíře zmetalo po ulynutí jedné třetiny doby březosti z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a);
b)
plemenné nebo chovné hospodářské zvíře pro onemocnění nákazou, pro podezření z nákazy nebo z nakažení nákazou nebo pro nařízenou uzávěru při tlumení nákazy trvale ztratilo schopnost plodit plemenné nebo chovné potomstvo, popřípadě bylo z chovu vyřazeno.
(4)
Toto pojištění se rovněz vztahuje na uhynutí, na utracení nařízené veterinářem a na nutnou porážku, k nimž došlo z důvodu jiné získané nemoci, poranění, operace, porodu nebo potratu
a)
krav a jalovic starších 6 měsíců,
b)
plemenných kanců, plemenných prasnic a plemenných prasniček s výslednou třídou,9)
c)
plemenných beranů, plemenných bahnic a ostatních plemenných ovcí s výslednou třídou.10)“.
2.
§ 5 odst. 2 písm. a) zní:
„a)
u ovoce hodnota sklizně pojištěného druhu z výměry plodných sadů tímto druhem skutečně osázené, vyjádřená v ceně, za níž má být ovoce realizováno podle výrobně finančního plánu zemědělské organizace pro příslušný rok (dále jen “plánováná realizační cena„). Množství sklizeného ovoce se určuje podle průměrného hektarového výnosu, který zemědělská organizace docílila za poslední pětileté období, a pokud daný druh ovoce takto nepěstovala, podle průměrného výnosu, který docílila za dobu kratší, nejméně však za dobu tří let v posledních pěti letech. Nepěstovala-li zemědělská organizace daný druh ani po tři roky, je pojištěným výtěžkem hodnota plánovaného množství jeho sklizně, uvedeného ve výrobně finančním plánu zemědělské organizace. Pojištěný výtěžek činí vždy nejméně 60 % a nejvýše 100 % této hodnoty;“.
3.
§ 6 odst. 1 písm. f) zní:
„f)
u ovoce hodnota plánovaného množství sklizně jednotlivých druhů, vyjádřená v plánované realizační ceně [(§ 5 odst. 2 písm. a)], u dalších produktů jejich pojištěný výtěžek sklizně [§ 5 odst. 2 písm. b) ].“.
4.
§ 7 písm. d) zní:
„d)
za hospodářská zvířata [§ 6 odst. 1 písm. e)], a u dalších produktů jejich pojištěný výtěžek sklizně [§ 5 odst. 2 písm. b)].“.
4.
§ 7 písm. d) zní:
„d)
za hospodářská zvířata [§ 6 odst. 1 písm. e)]
- skot
3,20
- prasata
1,40
- hrabavá a vodní drůbež
1,50
- ryby
2,70
- jednokopytníci, ovce, kozy, kožešinová zvířata, králíci a včely
1,60“.
„Úrok z prodlení se nepožaduje.“.
6.
§ 21 zní:
㤠21
(1)
Bylo-li pojistnou událostí postiženo hospodářské nebo jiné zvíře, je pojišťovna povinna vyplatit částku určenou podle jeho kvality ke dni, kdy bylo z důvodu vedoucího k pojistné události poprvně vyšetřeno veterinářem, a odpovídajíci realizační ceně, které se k tomuto dni v průměru v České socialistické republice dociluje při prodeji plemenného, chovného, užitkového, jatečného nebo jiného zvířete. Plnění nesmí přesáhnout stanovené ceny jednotlivých druhů zvířat, jimiž se rozumějí u jatečných zvířat základní nákupní ceny bez dalších příplatků, u ostatních zvířat základní nákupní ceny i s příplatky k nim.
(2)
Uhyne-li hospodářské zvíře z důvodu uvedeného v § 4 odst. 4, činí plnění pojišťovny jen 90 % částky určené podle odstavce 1.
(3)
Plnění pojišťovny se snižuje o výtěžek docílený prodejem zvířete postiženého pojistnou událostí nebo prodejem jeho zužitkovatelných částí, popřípadě o částku, na kterou zemědělské organizaci vzniklo právo z odpvědnosti jiného za vady zvířete.
(4)
Jestliže plemenné nebo chovné hospodářské zvíře v důsledku pojistné události trvale ztratilo schopnost plodit plemenné nebo chovné potomstvo nebo bylo-li z chovu vyřazeno, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající rozdílu medzi cenou, kterou mělo zvíře před pojistnou událostí, a cenou, kterou má po ztrátě plemenné nebo chovné hodnoty.
(5)
Z živelního pojištění je pojišťovna povinna podle odstavů 1 a 3 plnit také tehdy, ztratilo-li se zvíře při pojistné události nebo v přímé souvislosti s ní.
(6)
Vznilo-li právo na plnění ze živelního pojištění jiného než hospodářského zvířete, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do částky 5 000 Kčs za jedno zvíře.“.
7.
§ 22 odst. 1 písm. b) zní:
„b)
s nařízenou dezinfekcí objektu, ve kterém jsou chována postižená nebo ohrožená hospodářská zvířata.“.
8.
za § 22 se vkládá § 22a, který zní:
㤠22a
Vzniklo-li zemědělské organizaci právo na plnění z pojistné události, kterou bylo postiženo hospodářské nebo jiné zvíře, je pojišťovna povinna vyplatit jen 90 % částky určené podle § 21 a 22.“.
9.
§ 25a odst. 2 a 3 zní:
„(2)
Od částky určené podle § 25 pojišťovna odečte obvyklé náklady na ošetřování a sklízení, které již nebylo třeba vynaložit proto, že byla zničena úroda nebo část úrody, za jejíž výtěžek pojišťovna plní.
(3)
Pojišťovna je povinna plnit 80 % ze sníženého výtěžku sklizně vypočteného podle odstavců 1 a 2 zbytek nese zemědělská organizace.“.
10.
V § 29 odst. 3 se za slovo „pojišťovna“ vkládají slova „ve spolupráci s orgány hospodářského řízení zemědělství“.
11.
§ 30a zní:
㤠30a
(1)
Za příznivý průběh pojištění hospodářských zvířat poskytne pojišťovna zemědelské organizaci slevu na pojistném, a to
a)
ve výši 40 %, nepřevýšilo-li plnění pojišťovny v posledních dvou kalendářních letech z pojištění hospodářských zvířat 10 % pojistného zaplaceného za toto pojištění za uvedená léta,
b)
ve výši 25 %, nepřevíšilo-li plnění pojišťovny v posledních dvou kalendářních letech z pojištění hospodářských zvíŕat 20 % pojistného uvedeného pod písmenem a),
c)
ve výši 10 %, nepřevýšilo-li plnění pojišťovny v posledních dvou kalendářních letech z pojištění hospodářských zvířat 30 % pojistného uvedeného pod písmenem a).
(2)
Sleva podle odstavce 1 se poskytuje vždy po uplynutí dvou kalendářních let a zúčtovává se s pojistným na následující kalendářní rok.“.
12.
Za § 30a se vkládá § 30b, který zní:
㤠30b
(1)
Za příznivý průběh pojištění úrody ovoce a dalších produktů poskytne pojišťovna zemědělské organizaci slevu na pojistném, a to
a)
ve výši 35 %, nevznikla-li pojišťovně v kalendářním roce povinnost plnit z příslušného pojištění,
b)
ve výši 20 %, nepřevýšilo-li v kalendářním roce plnění pojišťovny z příslušného pojištění 10 % pojistného zaplaceného za ně za stejný rok,
c)
ve výši 10 %, nepŕevýšilo-li plnění pojišťovny 20 % pojistného uvedeného pod písmenem b).
(2)
Průběh pojištění i výše slevy se u pojištění úrody ovoce určují pro úhrn všech zemědělskou organizací pěstovaných druhů ovoce, u pojištění dalších produktů pro každý produkt zvlášť a u vinné révy a chmele v úhrnu s jejich matečným materiálem.
(3)
Sleva podle odstavce 1 se poskytuje z pojistného na následující kalendářní rok.“.
13.
V § 13 odst. 1 se za první větu vkládá věta, která zní:
„Povinností zemědělské organizace je oznámit neprodleně prokurátorovi nebo orgánům SNB pojistnou událost, která vznikla za okolnosti vzbuzujících podezření z trestného činu nebo přečinu nebo pokusu o ně (§ 8 odst. 1 trestního řádu), byla-li způsobena škoda větší než 300 Kčs.“.
14.
V § 34 odst. 3 se na konci doplňuje věta:
„Úrok z prodlení se nepožaduje.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.
Ministr:

Ing. Tlapák v. r.
3)
§ 1 vyhlášky č. 154/1961 Sb., ve znění vyhlášky č. 69/1974 Sb.
9)
ČSN 46 6150 Plemenná chovná a užitková prasata.
10)
ČSN 46 6210 Plemenné ovce.