147/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 8. októbra 1982
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dňa 12. februára 1981 bola v Adene podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 19. mája 1982.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník:

Řehořek v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Jemenskej ľudovej demokratickej republiky,
vedené prianím posilňovať priateľské vzťahy a spoluprácu v oblasti zdravotníctva medzi oboma krajinami,
rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:
Článok 1
Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva.
Článok 2
Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti v oblasti zdravotníctva a riadenia zdravotníckych služieb, predovšetkým v oblasti prevencie a liečenia chorôb, hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, zdravotníckeho vzdelávania a skúseností s používaním lekárskych nástrojov, prístrojov a liečiv.
Článok 3
Zmluvné strany si budú vymieňať programy a materiály o študijných cestách, konferenciách a zasadaniach týkajúcich sa otázok zdravotníctva. V prípade, že sa na území jednej zo zmluvných strán usporiada kongres s medzinárodnou účasťou, pozve táto zmluvná strana druhú zmluvnú stranu, aby sa zúčastnila na tomto kongrese.
Článok 4
Zmluvné strany si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry, filmov o zdravotníckej starostlivosti, učebné a názorné pomôcky a iné pomôcky z oblasti zdravotníckej výchovy.
Článok 5
Zmluvné strany si budú vymieňať skúseností z oblasti prevencie, diagnostiky a liečenia infekčných chorôb a budú si vzájomne zasielať prehľady o epidemiologickej situácii.
Článok 6
Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti školenia zdravotníckeho personálu:
1.
Obe strany budú podporovať výmenu lekárov a ďalšieho zdravotníckeho personálu za účelom školenia a poskytnú im možnosti pre štúdium niektorých typov chorôb.
2.
Rozsah výmeny odborníkov oboch krajín a podmienky ich vysielania a prijímania včítane formy odmieňania sa dohodnú medzi príslušnými organizáciami oboch krajín.
3.
Zmluvné strany si budú vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.
Článok 7
Príslušné orgány a inštitúcie oboch zmluvných strán budú prijímať chorých občanov druhej zmluvnej strany na liečenie v nemocniciach za podmienok dohodnutých v plánoch spolupráce dojednaných v súlade s článkom 8.
Článok 8
Za účelom plnenia tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať konkrétne plány spolupráce na určité časové obdobia, ktoré budú obsahovať aj finančné a organizačné podmienky vykonávania tejto Dohody.
Článok 9
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení. Dojednaná je na 5 rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie 6 mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.
Dané v Adene 12. februára 1981 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky:
Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu Jemenskej ľudovej demokratickej republiky: Abdel Aziz Ad-Dali v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.