146/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva vnútra
z 29. novembra 1982,
ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov
Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 21 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov (ďalej len „zákon“):
PRVÁ ČASŤ
SPÔSOB HLÁSENIA MIESTA, ZAČIATKU A UKONČENIA POBYTU OBČANOV A NÁLEŽITOSTI PREDKLADANÝCH DOKLADOV
Prvý oddiel
§ 1
Všeobecné ustanovenia
(1)
Občania sú povinní hlásiť úplnú adresu miesta, začiatok a ukončenie trvalého pobytu a adresu miesta, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu na ohlasovacích tlačivách. Pritom sú povinní vyplniť ohlasovacie tlačivá pravdivo a čitateľne guľkovou ceruzkou, perom alebo písacím strojom. Meno a priezvisko sa vždy vypĺňa paličkovým písmom.
(2)
Vojaci z povolania uvedú pri hlásení miesta a začiatku pobytu v rubrike „občiansky preukaz“ číslo osobného preukaze vojaka z povolania a v rubrike „kým vydaný“ skratka Federálneho ministerstva národnej obrany „FMNO“.
Druhý oddiel
Hlásenie trvalého pobytu
§ 2
(1)
Ak občan doterajšie miesto trvalého pobytu mal v obvode tej ohlasovne, kde sa hlási miesto a začiatok nového trvalého pobytu, vyplní tlačivo „Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre CRO“.1)
(2)
Ak občan doterajšie miesto trvalého pobytu mal na území toho istého okresu, ale v územnom obvode inej ohlasovne, vyplní tlačivo „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ a tlačivo „Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre CRO“.
(3)
Ak občan doterajšie miesto trvalého pobytu mal v inom okrese, vyplní pri hlásení nového miesta a začiatku trvalého pobytu dve tlačivá „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ a tlačivo „Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre CRO“.
(4)
Ak občan miesto a začiatok trvalého pobytu hlási v mieste, kde je ohlasovňa útvar Zboru národnej bezpečnosti, a ak doterajší trvalý pobyt mal v mieste, kde je ohlasovňou miestny (mestský) národný výbor, vyplní tlačivá uvedené v odseku 2.
(5)
Ak občan miesto a začiatok trvalého pobytu hlási na území hlavného mesta Prahy v mieste,
a)
kde je ohlasovňou útvar Zboru národnej bezpečnosti, a jeho doterajšie miesto trvalého pobytu bolo takisto na území hlavného mesta Prahy, vyplní tlačivo uvedené v odseku 1,
b)
kde je ohlasovňou miestny národný výbor, a jeho doterajšie miesto trvalého pobytu bolo takisto na území hlavného mesta Prahy, vyplní tlačivá uvedené v odseku 2.
(6)
Ak občan miesto a začiatok trvalého pobytu hlási podľa odseku 1 a odseku 5 písm. a) a nemôže predložiť doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (napr. dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu uzavretú medzi organizáciou hospodáriacou s bytmi a občanom, doklad o nadobudnutí vlastníctva domu alebo bytu, rozhodnutie stavebného úradu o kolaudácii domu), je povinní vyplniť aj tlačivo „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ a dať si na ňom vyznačiť potvrdenie ubytovateľa.
(7)
Ak prvé miesto a začiatok trvalého pobytu hlási občan starší ako 15 rokov, ktorý nadobudol československé štátne občianstvo inak ako narodením alebo mal dosiaľ trvalý pobyt v cudzine, vyplní dve tlačivá „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ a tlačivo „Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre CRO“. Ako miesto doterajšieho trvalého pobytu uvedie štát, z ktorého sa prisťahoval.
§ 3
Ukončenie trvalého pobytu sa hlási na tlačive „Odhlasovací lístok“ ohlasovni nového miesta trvalého pobytu.
§ 4
Občania, ktorým bol vydaný cestovný doklad oprávňujúci ich na trvalý pobyt v cudzine, hlásia ukončenie trvalého pobytu na území Československej socialistickej republiky na rovnakom tlačive ako ostatní občania (§ 3) ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu.
§ 5
(1)
Ak objekt, v ktorom sú na trvalý pobyt hlásení občania vykonávajúci vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo občania dlhodobo sa zdržiavajúci v zdravotníckych zariadeniach s ústavnou starostlivosťou alebo občania vykonávajúci trest odňatia slobody, zanikol (napr. v dôsledku demolácie), alebo ak im bolo zrušené právo užívať byt, je ohlasovňa doterajšieho miesta trvalého pobytu v súčinnosti s príslušnou okresnou (obvodnou) správou Zboru národnej bezpečnosti povinná po tom, čo im bol pridelený náhradný byt alebo náhradné ubytovanie, zabezpečiť odhlásenie týchto občanov z doterajšieho miesta trvalého pobytu a ich prihlásenie na nový trvalý pobyt v mieste, kde im bol pridelený náhradný byt alebo náhradné ubytovanie.
(2)
Ak u občanov vykonávajúcich vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo dlhodobo sa zdržiavajúcich v zdravotníckych zariadeniach s ústavnou starostlivosťou alebo vykonávajúcich trest odňatia slobody dôjde k zmene miesta trvalého pobytu súčasne so zmenou miesta trvalého pobytu členov ich rodín alebo iných osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, splnia ohlasovaciu povinnosť za uvedených občanov tieto osoby. Vyznačenie nového miesta trvalého pobytu v občianskych preukazoch občanov vykonávajúcich vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo občanov vykonávajúcich trest odňatia slobody zabezpečí ohlasovňa na tej okresnej (obvodnej) správe Zboru národnej bezpečnosti, kde majú títo občania uložené občianske preukazy.
(3)
Ak občania umiestnení do ústavov sociálnej starostlivosti hlásia ukončenie trvalého pobytu, postupujú podľa § 4 ods. 4 zákona.
(4)
Osamelí občania dlhodobo sa zdržiavajúci v zdravotníckych zariadeniach s ústavnou starostlivosťou sa môžu, ak podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára niet predpokladu, že sa vrátia do miesta doterajšieho trvalého pobytu, z tohto miesta odhlásiť a prihlásiť sa na trvalý pobyt v tomto zdravotníckom zariadení. Pri hlásení trvalého pobytu týchto osôb sa postupuje podľa § 4 ods. 2 až 4 zákona.
Tretí oddiel
Hlásenie prechodného pobytu
§ 6
(1)
Miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu hlási občan
a)
na dvoch tlačivách „Prihlasovací lístok na prechodný pobyt“ a na tlačive „Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre CRO“, ak miesto trvalého pobytu má na území iného okresu,
b)
na tlačive „Prihlasovací lístok na prechodný pobyt“ a na tlačive „Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre CRO“, ak miesto trvalého pobytu má na území toho istého okresu, ale v obvode inej ohlasovne,
c)
na tlačive „Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre CRO“, ak miesto trvalého pobytu má v obvode tej istej ohlasovne.
(2)
Ak občan hlási miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu na území hlavného mesta Prahy v mieste,
a)
kde je ohlasovňou útvar Zboru národnej bezpečnosti, a miesto jeho trvalého pobytu je takisto na území hlavného mesta Prahy, vyplní tlačivo uvedené v odseku 1 písm. c),
b)
kde je ohlasovňou miestny národný výbor, a miesto jeho trvalého pobytu je takisto na území hlavného mesta Prahy, vyplní tlačivá uvedené v odseku 1 písm. b).
§ 7
Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím predpokladaného času, vyznačí ohlasovňa, ak o to občan požiada, v jeho občianskom preukaze ukončenie prechodného pobytu.2)
§ 8
Občania trvalo žijúci v cudzine hlásia miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu na území Československej socialistickej republiky orgánov pasov a víz príslušnej okresnej (obvodnej) správy Zboru národnej bezpečnosti na osobitnom ohlasovacom tlačive; povinnosť hlásiť prechodný pobyt plnia títo občania v týchto lehotách:
a)
občania trvalo žijúci v Bulharskej ľudovej republike, Maďarskej ľudovej republike, Nemeckej demokratickej republike, Poľskej ľudovej republike, Rumunskej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík do 3 dní po vstupe na územie Československej socialistickej republiky, ak čas ich pobytu bude dlhší ako 30 dní,
b)
občania trvalo žijúci v iných štátoch do 48 hodín po vstupe na územie Československej socialistickej republiky bez ohľadu na čas pobytu; pri tranzite územím Československej socialistickej republiky pobyt nehlásia.
§ 9
Pre občanov, ktorí majú každoročne prechodný pobyt (§ 8 ods. 1 zákona) vo vlastnom rekreačnom objekte3) alebo v rekreačnom objekte člena domácnosti alebo blízkej osoby,4) platia obdobne ustanovenia § 6 a 7, pričom predpokladaný čas prechodného pobytu nemôže byť dlhší ako 5 rokov; ak prechodný pobyt trvá aj po uplynutí tohto času, hlási občan prechodný pobyt znovu.
Štvrtý oddiel
Plnenie ohlasovacej povinnosti inými osobami
§ 10
(1)
Pri hlásení pobytu občanov, za ktorých plnia ohlasovaciu povinnosť iné osoby, sa používajú rovnaké tlačivá a postupuje sa rovnakým spôsobom ako pri plnení ohlasovacej povinnosti ostatných občanov.
(2)
Pri hlásení pobytu občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony predložia osoby povinné plnením ohlasovacej povinnosti ohlasovni svoj občiansky preukaz a rodný list občana, za ktorého plnia ohlasovaciu povinnosť.
§ 11
(1)
Osoby povinné plnením ohlasovacej povinnosti za občanov mladších ako 15 rokov hlásia miesto a začiatok ich trvalého pobytu na samostatných ohlasovacích tlačivách, a to, ak ide
a)
o občanov žijúcich v spoločnej domácnosti s rodičmi,5) na tlačive „Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre CRO“,
b)
o občanov žijúcich v spoločnej domácnosti s inou osobou než s rodičmi alebo v detskom domove, v osobitnom výchovnom zariadení alebo v ústavoch sociálnej starostlivosti, na rovnakých tlačivách ako ostatní občania (§ 2),
c)
o novonarodené dieťa, do 3 dní po tom, čo dostane rodný list, a o občanov, ktorí dosiaľ mali trvalý pobyt v cudzine, do 3 dní po vstupe na územie Československej socialistickej republiky alebo do 3 dní po tom, čo dostanú československý rodný list, na tlačivách uvedených v písmene a) alebo b).
(2)
Pri hlásení ukončenia trvalého pobytu občanov mladších ako 15 rokov sa postupuje podľa § 3.
(3)
Miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu občanov mladších ako 15 rokov hlásia osoby uvedené v odseku 1 na tlačivách „Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre CRO“.
(4)
Pri hlásení pobytu občanov mladších ako 15 rokov osoby povinné plniť ohlasovaciu povinnosť predložia ohlasovni svoj občiansky preukaz, a pokiaľ v ňom nie je zapísaný občan, za ktorého plnia ohlasovaciu povinnosť, aj jeho rodný list.
(5)
Po dosiahnutí veku 15 rokov sú občania, ktorí boli doteraz hlásení na pobyt podľa odseku 1 písm. a), povinní znovu hlásiť svoj trvalý pobyt vyplnením dvoch tlačív „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“; v mieste, kde je ohlasovňou útvar Zboru národnej bezpečnosti, vypĺňajú iba jedno tlačivo.
§ 12
Za občanov mladších ako 15 rokov trvalo žijúcich v cudzine, ktorí pricestujú na územie Československej socialistickej republiky bez sprievodu zákonného zástupcu, prípadne opatrovníka, plní ohlasovaciu povinnosť ubytovateľ. Pritom ohlasovni predloží cestovný doklad občana, za ktorého túto povinnosť plní.
Piaty oddiel
Ubytovatelia a ich povinnosti
§ 13
(1)
Ak je ubytovateľom organizácia, môže plnením povinnosti ubytovateľa písomne poveriť svojho pracovníka alebo splnomocniť iného občana.
(2)
Ak je ubytovateľom fyzická osoba,6) ktorá nebýva v dome, kde ubytovala iného občana, môže plnením povinností ubytovateľa písomne splnomocniť inú osobu.
§ 14
Po ubytovaní občana ubytovateľ potvrdí občanovi na jeho žiadosť ubytovanie na zadnej strane jedného tlačiva „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ v rubrike „potvrdenie ubytovateľa“ vyznačením
a)
svojho mena, priezviska, rodného čísla, čísla občianskeho preukazu a vlastnoručného podpisu, ak je ubytovateľom fyzická osoba,
b)
názvu a sídla a overením týchto údajov odtlačkom pečiatky, podpisom povereného pracovníka, ak je ubytovateľom organizácia.
§ 15
Ubytovatelia v hraničnom pásme sú povinní neodkladne zapisovať do knihy ubytovaných [§ 13 ods. 1 písm. b) zákona] hodinu a dátum začiatku i ukončenia trvalého aj prechodného pobytu ubytovaných občanov.
DRUHÁ ČASŤ
POVINNOSTI OHLASOVNÍ A VEDENIE EVIDENCIE POBYTU OBČANOV
Prvý oddiel
Povinnosti ohlasovní
§ 16
(1)
Ohlasovne zaznamenávajú hlásenie miesta, začiatku, ukončenia, prípadne predpokladané časy pobytu odtlačením a vyplnením príslušnej ohlasovacej pečiatky do občianskych preukazov alebo na „Potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu“, prípadne do cestovného dokladu.
(2)
Ohlasovne vydávajú potvrdenie o hlásení miesta, začiatku a ukončenia trvalého pobytu vojakom z povolania, ktoré musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo osobného preukazu vojaka z povolania a vyplnený odtlačok príslušnej ohlasovacej pečiatky. Pri hlásení prechodného pobytu vydávajú ohlasovne toto potvrdenie iba na žiadosť vojaka z povolania.
§ 17
(1)
Ohlasovne na žiadosť zákonného zástupcu, opatrovníka alebo ubytovateľa vydávajú potvrdenie o hlásení trvalého, prípadne prechodného pobytu občanov mladších ako 15 rokov a občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony na tlačive „Potvrdenie o hlásení pobytu“.
(2)
Ohlasovne potvrdzujú hlásenie trvalého pobytu občanov mladších ako 15 rokov žijúcich v detských domovoch alebo v osobitných výchovných zariadeniach v knihe ubytovaných alebo v iných ich záznamoch.
§ 18
Záznam ohlasovne o mieste a začiatku nového trvalého pobytu v občianskom preukaze súčasne zrušuje záznam o doterajšom trvalom pobyte.
§ 19
Ohlasovňa je povinná pri každom hlásení miesta, začiatku a predpokladaného času prechodného pobytu sa presvedčiť, či je občan hlásený na trvalý pobyt.
§ 20
Ak sa na základe zistenia príslušných orgánov dokáže, že občan trvale opustil územie Československej socialistickej republiky bez toho, že by ohlásil ukončenie trvalého pobytu, ohlasovňa miesta jeho doterajšieho trvalého pobytu vyplní z úradnej povinnosti tlačivo „Odhlasovací lístok“.
§ 21
(1)
Pokiaľ príslušný orgán dokáže, že doklad, na základe ktorého občan hlásil miesto a začiatok trvalého pobytu, je neplatný, falšovaný alebo vedome pozmenený, zruší ohlasovňa záznam o tomto hlásení vo svojich evidenciách a v občianskom preukaze občana.
(2)
Ak ohlasovňa zruší záznam o hlásení trvalého pobytu podľa odseku 1, upozorní občana, že je povinný v zákonom ustanovenej lehote (§ 4 ods. 2 zákona) znovu hlásiť miesto a začiatok trvalého pobytu.
Druhý oddiel
Vedenie evidencie pobytu občanov
§ 22
(1)
Miestne evidencie pobytu občanov vedú ohlasovne a eviduje sa v nich pobyt všetkých občanov hlásených v obvode ohlasovne na trvalý aj prechodný pobyt.
(2)
Okresné evidencie pobytu občanov vedú okresné správy Zboru národnej bezpečnosti a eviduje sa v nich pobyt všetkých občanov hlásených na území okresu na trvalý aj prechodný pobyt.
(3)
Mestské evidencie pobytu občanov vedú v mestách, kde sú zriadené, mestské správy Zboru národnej bezpečnosti, prípadne mestské správy Verejnej bezpečnosti; eviduje sa v nich trvalý aj prechodný pobyt všetkých občanov hlásených na území týchto miest.
(4)
Ústrednú evidenciu pobytu občanov vedie Federálna správa Verejnej bezpečnosti v Prahe a eviduje sa v nej trvalý aj prechodný pobyt všetkých občanov hlásených na pobyt na území Československej socialistickej republiky.
(5)
Evidencie pobytu občanov trvalo žijúcich v cudzine vedú pri ich pobyte na území Československej socialistickej republiky okresné a v mieste sídla kraja krajské správy Zboru národnej bezpečnosti.
Tretí oddiel
Oznamovanie údajov o mieste pobytu občanov
§ 23
(1)
Ohlasovne a útvary Zboru národnej bezpečnosti, ktoré vedú evidenciu pobytu občanov, poskytujú písomné informácie o miestach pobytu občanov, ktorí sú hlásení na pobyt v ich obvode, na základe písomnej žiadosti štátneho orgánu, organizácie alebo na ústne dopýtanie občana.
(2)
V písomnej žiadosti podľa odseku 1 treba uviesť
a)
meno, priezvisko a pokiaľ možno ďalšie údaje (rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné priezvisko, údaje o rodičoch, prípadne o manželovi a pod.),7)
b)
dôvod žiadosti,
c)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresu miesta pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom štátny orgán alebo organizácia, treba uviesť ich názov a sídlo.
(3)
Pri ústnej žiadosti občana o informáciu o mieste pobytu občanov je žiadateľ povinný predložiť svoj občiansky preukaz, prípadne iný doklad totožnosti a uviesť údaje ustanovené v odseku 2 písm. a) a b).
(4)
Za písomné oznámenie o mieste pobytu občanov sa vyberá správny poplatok podľa všeobecných predpisov.8)
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24
Pri hlásení a evidencii pobytu občanov sa používajú tlačivá a ohlasovacie pečiatky, ktorých vzory vydá Federálne ministerstvo vnútra.
§ 25
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.
Minister:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.
1)
CRO - Centrálny register občanov.
2)
§ 1 ods. 1 zákona č. 75/1957 Zb. o občianskych preukazoch.§ 7 písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 135/1978 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch.
3)
Najmä § 47 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
6)
Napríklad:
a) vlastník budovy,
b) majiteľ bytu v osobnom vlastníctve,
c) osoba, ktorej vzniklo právo užívať byt alebo inú obytnú miestnosť rozhodnutím príslušného oprávneného orgánu.
7)
Bez týchto ďalších údajov nemožno v mnohých prípadoch, najmä pri často sa vyskytujúcich priezviskách (Novák, Svoboda a pod.), miesto pobytu oznámiť.
8)
Oddiel A položka 1 písm. b) Sadzobníka I vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb.