132/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
ZÁKON
z 10. novembra 1982,
ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o rodine
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon o rodine č. 94/1963 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 37 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý bude dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.“.
2.
§ 45 znie:
㤠45
(1)
Ak to vyžaduje záujem dieťaťa, môže súd zveriť dieťa do výchovy iného občana než rodiča, ak občan poskytuje záruku jeho riadnej výchovy. Pritom súd vymedzí rozsah jeho práv a povinností k dieťaťu. Takto možno dieťa zveriť aj do spoločnej výchovy manželom. Rozvodom manželstva táto spoločná výchova zaniká; ak zomrie jeden z manželov, zostáva dieťa vo výchove druhého manžela.
(2)
Dieťa sa môže zveriť do pestúnskej starostlivosti; podmienky ustanovuje osobitný predpis.
(3)
Ak je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak z iných závažných dôvodov nemôžu rodičia výchovu dieťaťa zabezpečiť, môže súd nariadiť ústavnú výchovu. Ak je to v záujme maloletého nevyhnutné, môže súd nariadiť ústavnú výchovu i v prípade, že iné výchovné opatrenia nepredchádzali. Z dôležitých dôvodov môže súd predĺžiť ústavnú výchovu až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti.“.
3.
V § 58 za odsek 1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od umelého oplodňovania vykonaného so súhlasom manžela matky nemožno zaprieť. Otcovstvo však možno zaprieť, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela inak.“,
doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 68 ods. 1 písm. a) slová „jedného roka“ sa nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
5.
V § 74 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výnimočne môže takto osvojiť aj osamelá osoba, ak sú inak predpoklady, že toto osvojenie bude plniť svoje spoločenské poslanie. V takom prípade súd tiež rozhodne, aby sa z matriky vypustil zápis o druhom rodičovi dieťaťa.“.
6.
V § 92 ods. 1 v prvej vete sa slovo „nevyhnutnú“ nahrádza slovom „primeranú“.
7.
§ 93 sa vypúšťa.
8.
§ 95 ods. 1 znie:
„(1)
Otec dieťaťa, za ktorého nie je matka dieťaťa vydatá, je povinný matke prispievať primerane na úhradu výživy po dobu jedného roka, ako aj na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím.“.
9.
V § 100 v druhej vete sa slová „dvadsiateho piateho“ nahrádzajú slovami „dvadsiateho šiesteho“.
10.
V § 103 sa vypúšťajú slová: „a v tomto rámci aj výšku ošetrovného“.
Čl. II
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Zákona o rodine, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.