130/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.1982 do 14.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy
z 12. októbra 1982,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb.
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 27 ods. 3 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb., o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 3 posledná veta znie:
„Za kvitnúce porasty sa považujú aj porasty bôbu a repy navštevované včelami pri výskyte medovice 1) (príloha č. 1).“.
2.
V prílohe č. 1 predposledná veta znie:
„Za kvitnúce porasty sa považujú aj porasty bôbu a repy navštevované včelami pri výskyte medovice.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Nágr CSc. v. r.