118/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 3. septembra 1982
o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiópiou
Dňa 13. septembra 1981 bola v Addis Abebe podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiópiou.
So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Addis Abebe 28. júna 1982.
Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 28. júna 1982. Týmto dňom stratila platnosť Zmluva o priateľstve a spolupráci z 11. decembra 1959 vyhlásená č. 167/1960 Zb.
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
ZMLUVA
o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiópiou
Československá socialistická republika a Socialistická Etiópia,
vychádzajúc z tradičných vzťahov úzkeho priateľstva, spolupráce a protiimperialistickej solidarity medzi oboma krajinami,
súc presvedčené, že ďalšie posilňovanie priateľstva a upevňovanie vzájomnej všestrannej spolupráce zodpovedá záujmom ľudu oboch krajín,
uvedomujúc si, že jednota všetkých revolučných síl a spolupráca socialistických a rozvojových krajín sú dôležitými činiteľmi upevňovania nezávislosti krajín, ktoré sa oslobodili spod cudzej nadvlády a vykorisťovania,
odhodlané aj naďalej prispievať k medzinárodnému mieru a bezpečnosti, k boju proti imperializmu, kolonializmu, neokolonializmu, rasizmu a apartheidu vo všetkých ich formách a prejavoch, proti nadvláde a útlaku, prispievať k zomknutosti všetkých síl bojujúcich za sociálny pokrok vo svete,
potvrdzujúc znovu svoju oddanosť zásadám a cieľom Charty Organizácie Spojených národov,
vychádzajúc z Deklarácie o vzťahoch priateľstva a spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiópiou z 2. decembra 1978,
prikladajúc veľký význam ďalšiemu rozvoju a upevňovaniu svojich vzájomných vzťahov,
rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a dohodli sa takto:
Článok 1
Vysoké zmluvné strany budú v súlade so zásadami proletárskeho internacionalizmu naďalej prehlbovať vzťahy vzájomného priateľstva a solidarity, budú rozvíjať všestrannú spoluprácu založenú na rešpektovaní štátnej zvrchovanosti, územnej celistvosti a nezávislosti, rovnoprávnosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí.
Článok 2
Vysoké zmluvné strany sa budú všemožne usilovať o rozšírenie a zintenzívnenie vzájomne výhodnej dvojstrannej aj mnohostrannej hospodárskej, obchodnej, kultúrnej a vedecko-technickej spolupráce na dlhodobom základe s cieľom prispievať k zvyšovaniu blahobytu ľudu oboch krajín.
Článok 3
Vysoké zmluvné strany budú rozvíjať všestrannú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vedy, kultúry, školstva, zdravotníctva, literatúry, umenia, filmu, televízie, rozhlasu, tlače, telesnej výchovy, športu, turistiky ako aj v iných oblastiach s cieľom hlbšieho vzájomného poznania života, práce a vymožeností ľudu oboch krajín.
Článok 4
Vysoké zmluvné strany sa budú aj naďalej usilovať o dôsledné uskutočňovanie zásad mierového spolužitia štátov s rozdielnym spoločenským zriadením a o rozšírenie a prehĺbenie procesu uvolňovania napätia v medzinárodných vzťahoch, o dosiahnutie všeobecného a úplného odzbrojenia včítane jadrového odzbrojenia, a s týmito cieľmi na zreteli budú tiež aktívne presadzovať riešenie všetkých medzinárodných sporov mierovými prostriedkami bez toho, žeby boli dotknuté práva štátov podľa Charty Organizácie Spojených národov na individuálnu a kolektívnu sebaobranu.
Článok 5
Vysoké zmluvné strany budú aj naďalej podporovať boj proti silám imperializmu a za úplnú likvidáciu kolonializmu, neokolonializmu, rasizmu a apartheidu vo všetkých ich formách a prejavoch.
Budú vždy prejavovať aktívnu solidaritu a podporovať hnutie nezúčastnených krajín v tomto boji a všetky národy bojujúce za slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť a sociálny pokrok, za právo národov rozhodovať o svojich prírodných zdrojoch a ich využití a za vytvorenie nového medzinárodného ekonomického poriadku založeného na rovnoprávnosti a spravodlivosti.
Článok 6
Vysoké zmluvné strany budú aj naďalej aktívne prispievať k zabezpečeniu, udržaniu a posilneniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, k úsiliu zabrániť plánom, spiknutiam a útokom nepriateľov mieru, agresívnych síl imperializmu a reakcie. Znovu potvrdzujú svoju vernosť prísnemu rešpektovaniu zásady neporušiteľnosti štátnych hraníc a územnej celistvosti ako najdôležitejšieho predpokladu zachovania mieru a bezpečnosti.
Článok 7
Vysoké zmluvné strany sa budú navzájom radiť o významných medzinárodných otázkach dotýkajúcich sa záujmov oboch krajín a o otázkach svojich vzájomných vzťahov.
Článok 8
Vysoké zmluvné strany budú riešiť všetky otázky, ktoré môžu vzniknúť pri výklade alebo vykonávaní tejto Zmluvy, dvojstranným rokovaním a v duchu vzájomnej úcty a porozumenia.
Článok 9
Vysoké zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva sa nedotýka záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané.
Článok 10
Dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy stráca platnosť Zmluva o priateľstve a spolupráci dojednaná v Addis Abebe 11. decembra 1959.
Článok 11
Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční čo najskôr.
Článok 12
Táto Zmluva bude platiť dvadsať rokov po nadobudnutí platnosti a automaticky sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ jedna z Vysokých zmluvných strán písomne neoznámi druhej Vysokej zmluvnej strane aspoň dvanásť mesiacov pred uplynutím práve prebiehajúceho obdobia svoj úmysel ukončiť platnosť Zmluvy.
Dané v Addis Abebe 13. septembra 1981 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, amharskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť.
Za Československú socialistickú republiku:
G. Husák v. r.

Za Socialistickú Etiópiu:

Mengistu H. Mariam v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.