Predpis bol zrušený predpisom 119/1985 Zb.

102/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1983 do 31.12.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
ZMENA ZÁSAD
vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366 (č. 175/1980 Zb.)
Na základe záverov z rokovania Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky a sekretariátu Ústrednej rady odborov konaného 6. apríla 1982 sa zavádza povinnosť registrovať kolektívne zmluvy príslušnými štátnymi, hospodárskymi a odborovými orgánmi úpravou časti V Zásad vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv č. 175/1980 Zb.
1.
Časť V Zásad znie:
„Registrácia a kontrola plnenia kolektívnych zmlúv
28.
Uzavreté kolektívne zmluvy organizácií, ich zmeny a doplnky registrujú orgány im bezprostredne nadriadené a príslušné orgány odborového zväzu. Vedenie organizácie spolu s príslušným odborovým orgánom vykonáva registráciu závodných kolektívnych zmlúv, ich zmien a doplnkov. Odborové kolektívne zmluvy, ich zmeny a doplnky registrujú ústredné orgány a príslušné orgány odborového zväzu. Registrujúce orgány a organizácie dbajú na včasnú prípravu a uzavretie kolektívnych zmlúv a konzultujú obsah predložených návrhov za účasti oboch zmluvných strán. O opatreniach dohodnutých pri konzultácii na zmeny a doplnenie kolektívnej zmluvy robia záznam. Uzavreté kolektívne zmluvy sa zasielajú na registráciu ihneď po ich podpísaní. Registrujúce orgány vyhotovujú protokol o registrácii.
29.
Obe zmluvné strany v kolektívnej zmluve sa dohodnú na spôsobe:
a)
pravidelnej bežnej kontroly plnenia v záujme vytvárania predpokladov dôslednej a včasnej realizácie všetkých ustanovení a záväzkov obsiahnutých v kolektívnej zmluve. So závermi bežnej kontroly plnenia kolektívnej zmluvy sú pracujúci oboznamovaní na výrobných (prevádzkových) poradách, členských schôdzach odborových úsekov a členských schôdzach alebo konferenciách základnej organizácie Revolučného odborového hnutia;
b)
polročnej verejnej kontroly plnenia kolektívnej zmluvy organizácie a závodnej kolektívnej zmluvy za účasti všetkých pracujúcich, organizovanej dva razy do roka podľa spoločného plánu politickoorganizačného opatrenia. Najneskôr do 31. augusta bežného roka a do 15. februára nasledujúceho roka schvaľuje dosiahnuté výsledky v plnení kolektívnej zmluvy a navrhované závery z vykonanej verejnej kontroly členská schôdza alebo podniková (závodná) konferencia Revolučného odborového hnutia. Výsledky a závery verejnej kontroly sa využijú pri príprave a uzavretí novej kolektívnej zmluvy a pri rozboroch hospodárskej činnosti organizácie;
c)
verejnej kontroly plnenia odborovej kolektívnej zmluvy raz do roka súčasne s hodnotením výsledkov hospodárenia a plnenia plánu VHJ a prerokovania ich výsledkov a schválenia záverov z nich vyplývajúcich odborovou konferenciou Revolučného odborového hnutia.“.
2.
Táto úprava o registrácii kolektívnych zmlúv nadobúda účinnosť 1. januárom 1983. Postupuje sa podľa nej už pri príprave kolektívnych zmlúv na rok 1983.