10/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.01.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
Zákonné opatření
předsednictva České národní rady
ze dne 25. ledna 1982,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 78/1979 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
§ 10 písm. b) zní:
„b)
navrhuje Úřadu důchodového zabezpečení v Praze zápočet doby zaměstnání ve sporných případech.“.
2.
§ 25 písm. a) bod 2 zní:
2. o poskytnutí jednorázového peněžitého příspěvku, s výjimkou příspěvku na zabezpečení zvláštních pomůcek příspěvku na zakoupení motorového vozidla a na jeho provoz a příspěvku na úpravu motorového vozidla na ruční ovládaní.“.
3.
§ 26 písm. a) bod 2 zní:
2. o poskytnutí opakujících se příspěvků, zejména na dietní stravování, příspěvků na zabezpečení zvláštních pomůcek, příspěvků na úpravu motorového vozidla na ruční ovládání v případech závažného postižení končetin a příspěvků na zakoupení matorového vozidla a na jeho provoz v případech těžké vady nebo pohybového ústrojí.“.
Čl. II
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 1982.
Kempný v. r.

Korčák v. r.