96/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.10.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 24. septembra 1981
o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje voľby do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach a určuje deň ich konania na sobotu 17. októbra 1981.
Šalgovič v. r.