95/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 02.10.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

95
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
vo vyhláške ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví,
vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. a
vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
1.
V § 10 ods. 3 českého vydania vyhlášky č. 77/1981 Zb. došlo zavinením tlačiarne k chybnému zneniu šiesteho riadku zhora: „povolání, s výjimkou činností na porodním sále a“. Správne má byť: „povolání, v úsecích práce stanovených v příloze č. 6“.
2.
a) V nadpise slovenského vydania vyhlášky č. 78/1981 Zb. za slovami „ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb.“ je nesprávne uvedené „a“; správne má byť „o“,
b)
vo vyhláške č. 78/1981 Zb. v slovenskom vydaní v článku I v bode 4 za slovami „§ 9 ods. 4 znie“ v 2. až 6. riadku chýbajú zavinením tlačiarne začiatočné písmená v slovách, ktorými sa uvedené riadky začínajú. Začiatočné slová alebo ich časti znejú: „nálnu“, „ci“, „pracovného“, „príslušné“, „ide“.
3.
a) V § 30 ods. 3 slovenského vydania vyhlášky č. 79/1981 Zb. chýba zavinením tlačiarne zakončenie odseku. Namiesto „po“ má byť správne „pomere.“,
b)
§ 51 ods. 1 vyhlášky č. 79/1981 Zb. v slovenskom aj českom vydaní má zavinením tlačiarne nesprávne znenie. Správne má znieť: „Lekári, ktorí získali podľa doterajších predpisov nadstavbovú špecializáciu v odbore alergológie, majú nadstavbovú špecializáciu v odbore lekárskej imunológie.“,
c)
v § 54 vyhlášky č. 79/1981 Zb. v českom vydaní došlo zavinením tlačiarne k nesprávnemu zneniu. Správne má paragraf znieť: „Strední zdravotnícki pracovníci, ktorí získali podľa doterajších predpisov špecializáciu na úseku práce starostlivosti o chrup, majú špecializáciu na úseku práce stomatologickej starostlivosti.“.
Redakcia