78/1981 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 15. júla 1981,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. a odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky po dohode so Slovenskou odborovou radou a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 203 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 55/1975 Zb.) a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. ustanovujú:
Čl. I
Vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 ods. 3 sa vypúšťa. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
2.
§ 4 ods. 3 sa vypúšťa. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
3.
§ 7 ods. 1 a 2 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Výška odškodnenia
(1)
Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 15 Kčs za jeden bod.
(2)
Celková výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z jedného poškodenia na zdraví nesmie presiahnuť sumu 60 000 Kčs; z toho odškodnenie za bolesť nesmie presiahnuť sumu 18 000 Kčs, a to ani s pripočítaním odškodnenia podľa § 3 ods. 2.“.
4.
§ 9 ods. 4 znie:
„(4)
Ak ide o chorobu z povolania, profesionálnu otravu alebo iné poškodenie zdravia pri práci,1) podáva posudok výlučne oddelenie (klinika) pracovného lekárstva nemocnice s poliklinikou príslušné podľa sídla pracoviska poškodeného; ak ide o také poškodenie na zdraví v odbore vojenskej správy, podáva posudok vojenská nemocnica.“.
5.
§ 12 znie:
㤠12
Posudok možno preskúmať podľa predpisov o rozhodovaní pri výkone zdravotníckych služieb.2)“.
6.
Príloha vyhlášky sa v časti B mení a dopĺňa takto:
„a) Oddiel III sa dopĺňa o položku 41b, ktorá znie:
„41b Ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia 30 - 150".
b) V oddiele IV položka 100 znie:
„100. Ťažká nedoslýchavosť až hluchota z hluku 200 - 650".
c) Oddiel IV sa dopĺňa o položky 106 a 107, ktoré znejú:
„106. Profesionálna astma bronchiale 200 -1300
107. Ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia 150 - 400“.
Čl. II
Bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví spôsobené predo dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky, a pokiaľ ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1981.
Minister spravodlivosti SSR:

JUDr. Király v. r.

Minister zdravotníctva SSR:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.
1)
Smernice č. 4/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o hlásení a evidencii chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci (registrované v čiastke 18/1974 Zb.).
2)
§77 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.