74/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1981 do 31.08.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
z 27. júla 1981,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku
Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve a § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 40 ods. 6 sa slová „v nedeľu a vo sviatok“ nahrádzajú slovami „v sobotu, pokiaľ nie je pracovným dňom, a v deň pracovného pokoja,1)
2.
V § 50 ods. 1 sa slová „v nedeľu a vo sviatok" nahrádzajú slovami „v sobotu, pokiaľ nie je pracovným dňom, a v deň pracovného pokoja".
3.
V § 50 ods. 2 sa slová „v nedeľu alebo vo sviatok" nahrádzajú slovami „v sobotu, pokiaľ nie je pracovným dňom, alebo v deň pracovného pokoja".
4.
§ 59 ods. 7 znie:
„(7)
Organizácia zúčastnená na preprave ako prepravca, ktorá
a)
neoprávnene odmietne odovzdať dopravcovi zásielku na prepravu alebo ju od neho prevziať,
b)
neoprávnenou dispozíciou so zásielkou znemožní jej odovzdanie na prepravu dopravcovi určenému prepravnou zmluvou alebo na základe právneho predpisu,2)
c)
nesplní povinnosť podať alebo odobrať zásielku (§ 50)
1.
v pracovný deň v čase od 6. do 16. hodiny,
2.
hoci jej dopravca podal v jej pracovnom čase vopred správu o zamýšľanom prevzatí alebo vydaní zásielky
- v pracovný deň v čase od 16. do 22. hodiny,
- v sobotu, pokiaľ nie je pracovným dňom v čase od 6. do 22. hodiny,
- v deň pracovného pokoja v čase od 6. do 22. hodiny,
zaplatí dopravcovi pokutu vo výške 500 Kčs; tým nie je dotknuté právo dopravcu na náhradu za uskutočnené výkony určenú tarifou podľa odseku 1.“.
5.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Organizácia zúčastnená na preprave ako dopravca, ktorá neprevezme alebo nevydá zásielku do troch hodín po uplynutí času oznámenom prepravcovi podľa § 50 ods. 2, najneskôr však, ak nejde o podávanie a odber zásielky v nočných hodinách podľa § 50 ods. 2 druhej vety, do 22. hodiny, zaplatí prepravcovi pokutu vo výške 300 Kčs; tým nie je dotknuté právo odosielateľa odstúpiť od prepravnej zmluvy podľa odseku 2.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1981.
Prvý námestník ministra:
Ing. Lajčiak v. r.
1)
§91 a 94 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.".
2)
Napr. § 6 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel.".