71/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.03.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 23. júna 1981
o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva
Dňa 6. júna 1980 bola v Moskve podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva.
So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 4. júna 1981.
Podľa svojho článku 8 odseku 1 Zmluva nadobúda platnosť 5. júlom 1981.
Nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dvojstranných zmluvných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou skončila platnosť tejto zmluvy (oznámenie č. 382/2002 Z. z.).
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
ZMLUVA medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva
Prezident Československej socialistickej republiky a Prezídium Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík, vedení snahou zamedziť vznik dvojakého štátneho občianstva, rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:
prezident Československej socialistickej republiky Jaromíra Obzinu, ministra vnútra Československej socialistickej republiky,
Prezídium Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík
Viktora Fjodoroviča Malceva,
prvého námestníka ministra zahraničných vecí Zväzu sovietskych socialistických republík,
ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na tomto:
Článok 1
(1)
Rodičia, z ktorých jeden je štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý štátnym občanom druhej zmluvnej strany, môžu svojmu dieťaťu narodenému po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy zvoliť štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán. Rodičia volia štátne občianstvo súhlasným vyhlásením podaným do troch mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.
(2)
Ak k maloletému dieťaťu narodenému mimo manželstva štátnej občianke jednej zo zmluvných strán po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy bude určené otcovstvo štátneho občana druhej zmluvnej strany, môžu rodičia tomuto dieťaťu zvoliť súhlasným vyhlásením štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán do troch mesiacov odo dňa určenia otcovstva. Pri voľbe štátneho občianstva pre maloleté dieťa staršie ako 14 rokov je platnosť súhlasného vyhlásenia rodičov podmienená jeho písomným súhlasom.
(3)
Rodičia, ktorí zvolia dieťaťu narodenému na území jednej zmluvnej strany štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, podajú súhlasné vyhlásenie diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu zmluvnej strany, ktorej štátne občianstvo dieťaťu zvolili.
(4)
Rodičia dieťaťa narodeného na území tretieho štátu podávajú súhlasné vyhlásenie podľa odsekov 1 a 2 diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu zmluvnej strany, ktorej štátne občianstvo pre dieťa zvolili.
(5)
Súhlasné vyhlásenie rodičov a súhlas maloletého dieťaťa staršieho ako 14 rokov sa podávajú písomne vo dvoch vyhotoveniach. Ak vyhlásenie podľa odsekov 3 a 4 nepodávajú rodičia osobne, musí ich podpisy overiť príslušný orgán.
(6)
Diplomatická misia alebo konzulárny úrad, ktorému sa vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva podalo, potvrdí podávateľom jeho prijatie.
(7)
Vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva a v súvislosti s ním vydané dokumenty o jeho prijatí nepodliehajú poplatkom.
(8)
Štátne občianstvo dieťaťa zvolené podľa odseku 1 sa pokladá za nadobudnuté dňom narodenia dieťaťa. Štátne občianstvo dieťaťa zvolené podľa odseku 2 sa pokladá za nadobudnuté dňom podania vyhlásenia.
Článok 2
(1)
Ak spoločne žijúci rodičia, z ktorých jeden je štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý štátnym občanom druhej zmluvnej strany, nepodajú súhlasné vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva podľa článku 1 odseku 1, zachová si dieťa výlučne štátne občianstvo zmluvnej strany, na území ktorej sa narodilo. Dieťa narodené na území tretieho štátu si zachová štátne občianstvo zmluvnej strany, na území ktorej mali jeho rodičia posledný spoločný trvalý pobyt pred odchodom do tretieho štátu. Pokiaľ rodičia taký pobyt nemali, zachová si dieťa štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má matka.
(2)
Ak rodičia nepodali súhlasné vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva pre dieťa podľa článku 1 odseku 2, zachová si dieťa štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má matka.
(3)
Štátne občianstvo dieťaťa určené podľa odsekov 1 a 2 sa pokladá za nadobudnuté dňom narodenia dieťaťa.
Článok 3
(1)
Ak rodičia dieťaťa žijúci oddelene nepodajú súhlasné vyhlásenie podľa článku 1, zachová si dieťa štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má ten z rodičov, vo výchove ktorého sa dieťa nachádza k dňu uplynutia lehoty uvedenej v článku 1.
(2)
Dieťa narodené po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy, ktorého jeden z rodičov do dňa uplynutia lehoty uvedenej v článku 1 zomrel alebo je jeho pobyt neznámy alebo bol zbavený rodičovských práv, zachová si štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má druhý z rodičov.
(3)
Dieťa, ktorého rodičia do dňa uplynutia lehoty uvedenej v článku 1 zomreli alebo ich pobyt nie je známy alebo boli zbavení rodičovských práv, zachová si štátne občianstvo zmluvnej strany, na území ktorej sa narodilo. Ak sa dieťa narodilo na území tretieho štátu, zachová si štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má, prípadne mala matka.
Článok 4
Zmluvné strany si budú vymieňať diplomatickou cestou v prvom štvrťroku každého roka zoznam detí, pre ktoré rodičia podali v uplynulom kalendárnom roku súhlasné vyhlásenie podľa článku 1. K zoznamu pripoja po jednom vyhotovení každého vyhlásenia rodičov a pri voľbe štátneho občianstva pre maloleté dieťa staršie ako 14 rokov aj jedno vyhotovenie jeho písomného súhlasu.
Článok 5
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy budú príslušné orgány zmluvných strán robiť rozhodnutie o nadobudnutí štátneho občianstva jednej zmluvnej strany závislé od predloženia dokladu o prepustení zo štátneho zväzku druhej zmluvnej strany.
Článok 6
(1)
Všetky otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto Zmluvy, sa budú riešiť diplomatickou cestou.
(2)
Zmluvné strany vypracujú jednotný vzor súhlasného vyhlásenia o voľbe štátneho občianstva.
Článok 7
Dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy stráca platnosť článok 5 Dohovoru medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom, ktorý bol podpísaný v Prahe 5. októbra 1957.
Článok 8
(1)
Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť po uplynutí tridsiatich dní od výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.
(2)
Táto Zmluva sa uzaviera na 5 rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.
Dané v Moskve 6. júna 1980 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Československú socialistickú republiku:

J. Obzina v. r.

Za Zväz sovietskych socialistických republík:

V. F. Malcev v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.