57/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
Vyhláška
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 27. dubna 1981,
o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb
Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu podle § 22 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (dále jen „zákon“):
Udělování, změna a odnímání povolení
§ 1
(1)
Ministerstvo kultury České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo kultury“) v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělí povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb (dále jen „služby“),1) jestliže poskytování služeb
a)
je v souladu s kulturně politickými zájmy a potřebami národního hospodářství státu,
b)
není dosud zabezpečeno jiným způsobem a činnost při poskytování služeb má být podle údajů žadatele2) prováděná formou, která odpovídá účelu poskytování těchto služeb,
c)
pro něž se povolení žádá, nepovede k neúčelnému organizačnímu uspořádání služeb stejného nebo obdobného druhu.
(2)
V žádosti o udělení povolení je žadatel povinen uvést zejména
a)
název (jméno), sídlo (bydliště) a předmět činnosti,
b)
přesné vymezení předmětu, rozsahu a způsobu poskytování služeb,
c)
koncepci poskytování služeb, jakož i předpokládané hospodářské výsledky za první rok činnosti,
d)
způsob organizačního, personálního, věcného a finančního zabezpečení služeb, popřípadě požadavky na devizový plán.
(3)
Žádost, která nemá stanovené náležitosti a která nebude v určené lhůtě doplněna, ministerstvo kultury odmítne.
§ 2
(1)
Ministerstvo kultury může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení změnit, nastanou-li změny v podmínkách, za nichž bylo povolení uděleno, nebo nebyly-li ve stanovené lhůte odstraněny nedostatky zjištěné při kontrole poskytovaných služeb.
(2)
Ministerstvo kultury může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení odejmout, jestliže osoba mající povolení k poskytování služeb
a)
poruší při své činnosti obecně závazné právní předpisy nebo podmínky stanovené v povolení anebo
b)
neplní úkoly z povolení vyplývající.
(3)
Ministerstvo kultury v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení odejme, jestliže
a)
pominul účel, k němuž bylo povolení uděleno nebo
b)
to vyžadují důležité zájmy státní kulturní politiky nebo potřeby národního hospodářství státu anebo
c)
osoba mající povolení k poskytování služeb o odnětí povolení sama požádá.
§ 3
Kontrola
(1)
Poskytování služeb kontroluje ministerstvo kultury. Při kontrole3) sledují kontrolní orgány zejména též, zda poskytované služby jsou v souladu se zájmy státní kulturní politiky a s požadavky efektivního zapojení národního hospodářství do mezinárodní dělby práce.
(2)
Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit kontrolnímu orgánu podmínky pro nerušený a rychlý výkon kontroly; zejména jsou povinny
a)
předložit požadované písemnosti a poskytnout informace a vysvětlení potřebné pro posouzení kontrolované činnosti,
b)
umožnit nahlížení do účetních a jiných záznamů a dokladů vztahujících se ke kontrolované činnosti a pořizovat z nich výpisy,
c)
ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné závady a jejich příčiny a podat kontrolnímu orgánu písemnou zprávu o opatřeních k odstranění zjištěných závad a o plnění těchto opatření.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 4
(1)
Výhradní oprávnění podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, udělená před nabytím účinnosti této vyhlášky se považují za povolení udělená podle ní.
(2)
Úkoly organizací v oboru působnosti ministerstva kultury, stanovené zvláštními předpisy,4) zůstávají nedotčeny.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1981.
Ministr:

Klusák v. r.
1)
§ 19 zákona.
2)
§ 3 zákona.
3)
§ 21 zákona.
4)
§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti.
§ 3 písm. f) zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě.
§ 9 odst. 2 zákona české národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon).