46/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra České socialistické republiky
ze dne 27. března 1981,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:
Čl. I
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty, se mění a doplňuje takto:
1.
V § 2 odst. 1 se tečka za větou nahrazuje středníkem a připojuje se další věta: "Lze ji skladovat jen v bytech a jiných místnostech s provozem naftových topidel, ve sklepních a suterénních místnostech, v přístavcích budov, ve volně stojících jednopodlažních skladech 5) a na otevřených prostorech a jen za podmínek v této vyhlášce stanovených.".
2.
§ 2 odst. 5 zní:
„(5)
Přenosné nádoby nesmějí mít objem větší než 50 l; pokud jsou z plastů bez antistatické úpravy a mají objem větší než 40 l, nesmějí se používat ke skladování topné nafty při teplotách vyšších než 30 “C. Musí být těsně uzaviratelné a při postavení stabilní. Není dovoleno používat přenosných nádob snadno rozbitných (skleněných, kameninových apod.).“.
3.
V § 2 odst. 7 se slova "1 000 l" nahrazují slovy "3 000 l".
4.
V § 2 odst. 9 se za slova "z přenosné nádoby" vkládají slova "o objemu nejvýše 20 l".
5.
V § 2 odst. 10 se připojuje tato věta: "V místnosti, kde došlo k úniku topné nafty, musí být topidla a další zdroje možného vznícení vyřazeny z provozu až do úplného odstranění topné nafty a vyvětrání.".
6.
§ 2 odst. 12 zní:
„(12)
Je zakázáno kouřit a používat otevřeného plamene ve sklepě, přístavku a ve volně stojícím jednopodlažním skladu, kde je skladována topná nafta, a ve vzdálenosti kratší než 3 m od nádob s topnou naftou, je-li skladována na otevřených prostorech; tento zákaz musí být zřetelně vyznačen na dveřích sklepa, přístavku nebo volně stojícího skladu nebo ve vzdálenosti nejvýše 3 m od nádob s topnou naftou, skladovanou na otevřených prostorech.“.
7.
V § 3 odst. 1 se vypouštějí slova "pro jedno topidlo".
8.
V § 3 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
9.
V § 4 odst. 1 druhá věta zní: "Celkové množství topné nafty v přenosných nádobách, sudech a v nádržích nesmí přesáhnout 3 000 l pro jednu budovu.".
10.
V § 4 odst. 2 se vypouští věta za středníkem a středník se nahrazuje tečkou.
11.
Za § 5 se vkládá § 5a, který zní:
㤠5a
Skladování topné nafty ve volně stojícím jednopodlažním skladu
Ve volně stojícím jednopodlažním skladu je dovoleno skladovat topnou naftu za podmínek stanovených v § 4 odst. 1 až 4; přitom musí být splněny tyto další podmínky
a)
obvodové stěny a strop musí mít požární odolnost nejméně 30 minut, 6)
b)
vzdálenost skladu od okolních staveb nesmí být kratší než 3 m,
c)
dveře musí splňovat podmínky stanovené v § 4 odst. 3 písm. b) a nesmí být umístěny ve vzdálenosti kratší než 10 m od východů z okolních staveb.“.
12.
§ 6 písm. a) zní:
„a)
nádoby nesmějí být umístěny ve vzdálenosti kratší než 8 m od okolních staveb a kratší než 10 m od východů z těchto staveb,“.
13.
V § 7 se slova "§ 2 odst. 7" nahrazují slovy "§ 5a písm. b), c)".
Čl. II
K § 8 se připojuje tato věta: "Podmínky skladování topné nafty podle § 5a a § 6 písm. a) této vyhlášky musí být splněny nejpozději do 30. června 1982.".
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1981.
Ministr: Ing. Jung v. r.
5)
ČSN 65 0201 "Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady".
6)
ČSN 73 0802 "Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení".