32/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.04.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
Uznesenie
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 24. marca 1981
o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii, § 30 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia a § 1 ústavného zákona č. 177/1980 Zb. o skončení volebného obdobia zastupiteľských zborov voľby do Federálneho zhromaždenia na piatok 5. júna a sobotu 6. júna 1981.
Predseda Federálneho zhromaždenia:
Indra v. r.