2/1981 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 5. decembra 1980
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dňa 11. januára 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 29. októbrom 1980.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maltskej republiky,
vedené prianím rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva,
v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe podpísaným 1. augusta 1975 v Helsinkách,
rozhodli sa uzavrieť túto dohodu:
Článok 1
Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu a výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať:
a)
výmenu skúseností v otázkach organizácie zdravotníctva a jeho riadenia, zvlášť na úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a proti epidemickej služby, zdravotnej výchovy a pri používaní lekárskych prístrojov, nástrojov a liekov;
b)
výmenu odborníkov na študijné pobyty a konzultácie;
c)
priamu spoluprácu medzi zdravotníckymi inštitúciami a organizáciami oboch krajín;
d)
výmenu plánov a materiálov týkajúcich sa zjazdov, konferencií a porád, ktoré sa zaoberajú otázkami organizácie zdravotníctva a lekárskej vedy. Navzájom budú pozývať občanov druhej strany na účasť na vedeckých zjazdoch a konferenciách usporadúvaných na svojom území;
e)
vysielanie odborníkov na pracovné pobyty na základe dohôd medzi príslušnými organizáciami zmluvných strán.
Článok 3
Príslušné orgány zmluvných strán si budú za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám vymieňať skúsenosti z prevencie, diagnostiky a liečenia týchto chorôb.
Článok 4
Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, názorné pomôcky a iný materiál z oblasti zdravotnej výchovy.
Článok 5
Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku školenia a doškoľovania zdravotníckych pracovníkov najmä tým, že
a)
budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov alebo im umožnia postgraduálne školenie v určitom špeciálnom odbore a štúdium určitých druhov chorôb;
b)
budú si vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.
Článok 6
1.
Každá zmluvná strana poskytne občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sú prechodne na jej území, pri úraze, akútnom ochorení alebo v iných naliehavých prípadoch nevyhnutnú lekársku starostlivosť bezplatne.
2.
Zmluvné strany umožnia na žiadosť druhej strany prijatie chorých na špeciálne liečenie alebo kúpeľné liečenie.
Článok 7
Za účelom vykonávania tejto Dohody zmluvné strany budú dojednávať vždy na obdobie troch rokov plány spolupráce, ktoré budú obsahovať aj finančné a organizačné podmienky vykonávania tejto Dohody.
Článok 8
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.
Článok 9
Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.
Dané v Prahe 11. januára 1980 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

MUDr. Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu

Maltskej republiky:

Dr. Vincent Moran v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.