Predpis bol zrušený predpisom 572/1991 Zb.

130/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1990 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 18. decembra 1981
o vnútornom obchode
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Vnútorný obchod je odvetvím socialistickej hospodárskej sústavy, ktoré aktívne sprostredkúva spojenie medzi výrobou, prípadne dovozom spotrebného tovaru (ďalej len „tovar“) a jeho rozdeľovaním a spotrebou; tým napomáha uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu a utváranie podmienok socialistického spôsobu života.
(2)
Zákon vymedzuje postavenie a úlohy vnútorného obchodu v súlade s hospodárskou a sociálnou politikou Československej socialistickej republiky a upravuje podmienky vykonávania obchodnej činnosti vo vnútornom obchode, ako aj práva a povinnosti orgánov, organizácií a občanov na tomto úseku.
§ 2
Základná úloha vnútorného obchodu
(1)
Základnou úlohou vnútorného obchodu je zabezpečovať v súlade s národohospodárskymi plánmi a jednotnou socialistickou obchodnou politikou rozvoj plánovitého, hospodárneho a plynulého uspokojovania potrieb občanov predajom tovaru a poskytovaním služieb podľa tohto zákona na vnútornom trhu.
(2)
Za plnenie tejto základnej úlohy zodpovedajú orgány, ktoré riadia obchodnú činnosť a organizácie, ktoré ju vykonávajú.
(3)
Ostatné orgány a organizácie, ktoré sa svojou výrobnou alebo inou činnosťou podieľajú na zabezpečovaní potrieb občanov na vnútornom trhu, sú povinné utvárať podmienky potrebné na plnenie úlohy podľa odseku 1.
§ 3
Jednotná socialistická obchodná politika
Vo vnútornom obchode sa uplatňuje jednotná socialistická obchodná politika, ktorej zásady určuje Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo obchodu a cestovného ruchu") v spolupráci so Slovenským zväzom spotrebných družstiev, ostatnými ústrednými orgánmi, v pôsobnosti ktorých sú organizácie vykonávajúce obchodnú činnosť, a krajskými národnými výbormi.
DRUHÁ ČASŤ
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A PODMIENKY JEJ VYKONÁVANIA
1. oddiel
Obchodná činnosť
§ 4
Vymedzenie pojmu
Obchodnou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie vykonávanie maloobchodnej činnosti, poskytovanie obchodných služieb v súvislosti s maloobchodnou činnosťou, poskytovanie služieb verejného stravovania, ubytovacích služieb a služieb cestovných kancelárií, ako aj vykonávanie veľkoobchodnej činnosti, ak sa uvedené činnosti vykonávajú na vnútornom trhu.
§ 5
Maloobchodná činnosť
Maloobchodnou činnosťou sa rozumie predaj, prípadne obstarávanie predaja tovaru občanom1) a v rozsahu a za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom aj organizáciám.
§ 6
Obchodné služby
Obchodnými službami sa rozumejú služby súvisiace s maloobchodnou činnosťou poskytované občanom na uspokojovanie ich potrieb.
§ 7
Služby verejného stravovania
(1)
Službami verejného stravovania sa rozumie príprava a predaj jedál, polotovarov, nápojov, prípadne doplnkový predaj tovaru a poskytovanie služieb súvisiacich s verejným stravovaním v odbytových strediskách verejného stravovania.
(2)
Za služby verejného stravovania podľa tohto zákona sa nepovažuje závodné stravovanie.2)
§ 8
Ubytovacie služby
Ubytovacími službami sa rozumie poskytovanie prechodného ubytovania a služieb s ním súvisiacich verejnosti v závodoch a zariadeniach na to určených za odplatu.
§ 9
Služby cestovných kancelárií
Službami cestovných kancelárií sa rozumie poskytovanie služieb účastníkom cestovného ruchu, najmä organizovanie rekreačných, turistických, tematických a iných zájazdov a pobytov, poskytovanie a sprostredkovanie dopravy účastníkom cestovného ruchu, zabezpečovanie služieb verejného stravovania, ubytovacích, sprievodcovských a ďalších súvisiacich služieb.
§ 10
Veľkoobchodná činnosť
(1)
Veľkoobchodnou činnosťou sa rozumie zabezpečovanie dodávok tovaru z výroby, prípadne z dovozu s cieľom riadneho a plynulého zásobovania maloobchodnej alebo inej obchodnej činnosti, prípadne iných odberateľov.
(2)
Za veľkoobchodnú činnosť podľa tohto zákona sa nepovažuje činnosť odbytových a zásobovacích organizácií, ak zabezpečujú materiálno-technické zásobovanie organizácií.
§ 11
Obchodná činnosť sa vykonáva v predajniach, v odbytových strediskách verejného stravovania, v závodoch a zariadeniach poskytujúcich ubytovacie služby, v cestovných kanceláriách, v objednávkových kanceláriách obchodu s palivami, pri čerpadlách pohonných látok, prípadne v ďalších prevádzkárňach, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť (ďalej len „predajňa alebo prevádzkáreň“). Ich rozmiestnenie sa uskutočňuje v súlade so záujmami riadneho a plynulého zásobovania občanov a poskytovania služieb.
§ 12
Podrobnejšie vymedzenie obsahu a rozsahu vykonávania obchodnej činnosti upraví vykonávací predpis.
2. oddiel
Oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti organizáciami
§ 13
Oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti
(1)
Obchodnú činnosť môžu vykonávať
a)
organizácie, ktoré majú obchodnú činnosť určenú ako predmet svojej činnosti alebo ktoré ju môžu vykonávať v rámci predmetu svojej činnosti,2a)
b)
ostatné organizácie, len ak im bolo udelené povolenie, prípadne ak sú na to inak oprávnené podľa tohto zákona.
(2)
Ustanovenia osobitných predpisov, ak vyžadujú na vykonávanie niektorých obchodných činností osobitné povolenie,3) zostávajú nedotknuté.
Povoľovacie konanie
§ 14
(1)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu udeľuje povolenie na vykonávanie služieb cestovných kancelárií.
(2)
Ak nejde o prípad uvedený v odseku 1, udeľuje povolenie na vykonávanie obchodnej činnosti miestny národný výbor, v územnom obvode ktorého sa bude obchodná činnosť vykonávať.
§ 15
V zakladacej listine, v stanovách, v štatúte alebo v inom akte môže byť vykonávanie služieb cestovných kancelárií ako predmet činnosti uvedené len na základe povolenia udeleného ministerstvom obchodu a cestovného ruchu, ak je takéto povolenie podľa tohto zákona potrebné.
§ 19
Zánik oprávnenia
(1)
Orgán, ktorý je príslušný podľa § 14 udeliť povolenie na vykonávanie obchodnej činnosti,
a)
odoberie toto povolenie, ak bolo udelené na podklade nesprávnych údajov uvedených organizáciou alebo ak odpadli predpoklady, na základe ktorých bolo udelené, alebo ak to vyžadujú záujmy riadneho a plynulého zásobovania vnútorného obchodu alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,
b)
môže toto povolenie odobrať alebo zmeniť, ak oprávnená organizácia nevyužíva povolenie bez osobitného dôvodu alebo porušuje povinnosti uložené jej podľa tohto zákona.
(2)
Oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti zaniká
a)
zánikom oprávnenej organizácie,
b)
odobratím povolenia podľa odseku 1,
c)
rozhodnutím, ktorým orgán štátnej správy príslušný na udelenie povolenia vyslovil súhlas s trvalým zastavením vykonávania obchodnej činnosti oznámeným organizáciou,
d)
uskutočnením jednorazovej obchodnej činnosti,
e)
uplynutím času, na ktorý bolo povolenie udelené.
3. oddiel
Podmienky vykonávania obchodnej činnosti
§ 20
(1)
Organizácia, ktorá vykonáva obchodnú činnosť, je povinná dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom, vykonávacími alebo osobitnými predpismi a podmienky určené v povolení na vykonávanie obchodnej činnosti, ak také povolenie potrebuje; najmä je povinná
a)
vykonávať obchodnú činnosť v súlade so zásadami jednotnej socialistickej obchodnej politiky,
b)
dodržiavať základný rozsah obchodnej činnosti a zabezpečovať rovnomerné uspokojovanie potrieb občanov a na tento účel požadovať od dodávateľských organizácií dostatočné množstvo tovaru v potrebnom sortimente a v rôznych cenových polohách,
c)
starať sa všestranne o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a o hygienické podmienky predaja,
d)
navrhovať príslušnému miestnemu národnému výboru úpravu času predaja alebo času poskytovania služieb (ďalej len „čas predaja“) a určený čas predaja dodržiavať a oboznámiť s ním občanov,
e)
dodržiavať určené základné prevádzkové a technické vybavenie predajní alebo prevádzkární, odborové normy o kategorizácii ubytovacích závodov a zariadení a odbytových stredísk verejného stravovania,
f)
chrániť záujmy občanov vo vnútornom obchode a aktívne pôsobiť na rozvíjanie socialistických vzťahov medzi pracovníkmi zabezpečujúcimi obchodnú činnosť a občanmi, najmä viesť týchto pracovníkov k ochote, statočnosti pri predaji a k aktívnemu záujmu o spokojnosť občanov,
g)
dbať, aby pracovníci zabezpečujúci obchodnú činnosť mali ustanovenú kvalifikáciu a spĺňali ostatné požiadavky kladené na pracovníkov predajní alebo prevádzkární.
(2)
Podrobnejšie podmienky vykonávania obchodnej činnosti upraví vykonávací predpis.
4. oddiel
Určenie času predaja
§ 21
(1)
Čas predaja v predajniach alebo prevádzkárňach určia, prípadne menia príslušné miestne národné výbory na návrh organizácie oprávnenej na vykonávanie obchodnej činnosti. Organizácia je povinná návrh prerokovať s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia.
(2)
Čas predaja sa určuje, prípadne mení v súlade so spoločenským záujmom tak, aby občania mali možnosť obstarať si nákupy a služby v mimopracovnom čase a aby organizácia vykonávajúca obchodnú činnosť účelne a hospodárne uspokojovala ich potreby na vnútornom trhu.
(3)
Ak organizácia nepredloží návrh na určenie, prípadne zmenu času predaja predajne alebo prevádzkárne alebo predloží návrh, ktorý nezodpovedá odseku 2, určí čas predaja príslušný miestny národný výbor po prerokovaní s organizáciou a s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia.
5. oddiel
Prechodné uzavretie predajne alebo prevádzkárne
§ 22
(1)
Predajňa alebo prevádzkáreň môže sa na nevyhnutne potrebný čas uzavrieť len z dôvodu
a)
vykonávania inventarizácie hospodárskych prostriedkov,
b)
živelnej udalosti,
c)
smrti pracovníka alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s jeho náhlym ochorením alebo úrazom, prípadne v súvislosti s náhlym ochorením alebo úrazom jeho rodinného príslušníka, alebo ak má pracovník nárok na pracovné voľno pre prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité osobné prekážky v práci,3a) ak ide o predajňu alebo prevádzkáreň s jedným pracovníkom,
d)
havarijného stavu predajne alebo prevádzkárne alebo jej zariadenia,
e)
adaptácie či inej úpravy predajne alebo prevádzkárne, alebo jej vybavenia, prípadne zariadenia.
(2)
Organizácia vykonávajúca obchodnú činnosť je povinná prerokovať prechodné uzavretie predajne alebo prevádzkárne s príslušným miestnym národným výborom.
(3)
V iných prípadoch, ako sú uvedené v odseku 1, sa môže predajňa alebo prevádzkáreň na prechodný čas uzavrieť len so súhlasom príslušného miestneho národného výboru alebo na základe rozhodnutia iného príslušného orgánu štátnej správy vydaného podľa osobitných predpisov.4)
(4)
Pri prechodnom uzavretí predajne alebo prevádzkárne je organizácia vykonávajúca obchodnú činnosť povinná v spolupráci s príslušným miestnym národným výborom zabezpečiť náhradný predaj tovaru alebo poskytovanie služieb iným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo v mieste riadne a plynulé zásobovanie občanov, alebo zabezpečiť v najbližšej predajni alebo prevádzkárni rovnakého sortimentového typu predaj tovaru alebo poskytovanie služieb podľa tohto zákona.
6. oddiel
Predaj tovaru občanmi
§ 23
(1)
Občan je oprávnený predávať tovar len v rozsahu a za podmienok ustanovených na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov.
(2)
Rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej poľnohospodárskej výroby a lesné plody môžu občania predávať bez povolenia, ak osobitné predpisy5) neustanovujú inak.
7. oddiel
Ochrana záujmov občanov vo vnútornom obchode
§ 29
(1)
Organizácie, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť, sú povinné okrem podmienok ustanovených v § 20 a v osobitných predpisoch7) dodržiavať, prípadne utvárať ďalšie podmienky na ochranu záujmov občanov vo vnútornom obchode; najmä sú povinné
a)
zavádzať a uplatňovať takú organizáciu práce a technológiu prevádzky, ktorá prispieva k riadnemu a plynulému zásobovaniu občanov a poskytovaniu služieb,
b)
starať sa o trvalé zvyšovanie úrovne ponuky tovaru, poskytovaných služieb a obsluhy v predajniach alebo prevádzkárňach,
c)
vykonávať akostnú a cenovú prebierku tak, aby sa zamedzilo predaju tovaru nezodpovedajúceho technickým normám, cenovým a iným predpisom,8) prípadne estetickým požiadavkám; vo vnútornom obchode sa nesmie predávať tovar, ktorý nezodpovedá predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia,
d)
uplatňovať aktívne voči dodávateľom požiadavky na zvyšovanie technickej a estetickej úrovne tovaru a jeho obalu a dbať na zvyšovanie jeho úžitkovej hodnoty,
e)
uplatňovať v súlade s osobitnými predpismi9) požiadavky na tvorbu progresívnych technických noriem a na ich zmeny, navrhovať výrobky na povinné hodnotenie a využívať jeho výsledky, najmä v spolupráci s výrobnými organizáciami zabezpečovať označovanie výrobkov stupňom akosti, prípadne informáciou o výnimke z technických noriem,
f)
zabezpečovať informovanosť občanov o predávanom tovare a poskytovaných službách.
(2)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu, Slovenský zväz spotrebných družstiev, ostatné ústredné orgány a národné výbory, v pôsobnosti ktorých sú organizácie vykonávajúce obchodnú činnosť, utvárajú v spolupráci s ústrednými orgánmi dodávateľských organizácií ucelený systém obchodno-politických, právnych, technicko-organizačných, výchovných a kontrolných opatrení na ďalšie prehlbovanie a realizáciu ochrany záujmov občanov vo vnútornom obchode.
(3)
Ak občan uplatní právo vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služieb (ďalej len „reklamácia“), je vedúci predajne alebo prevádzkárne alebo ním poverený pracovník povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Vybavenie reklamácie týkajúcej sa vady tovaru nesmie sa podmieňovať vyjadrením dodávateľskej organizácie. Predpis o vybavovaní reklamácií občanov musí byť v každej predajni alebo prevádzkárni umiestnený na dobre viditeľnom a prístupnom mieste.
(4)
Postup a podrobnosti pri vybavovaní reklamácií občanov upraví vykonávací predpis.
TRETIA ČASŤ
RIADENIE VNÚTORNÉHO OBCHODU
1. oddiel
Odvetvové riadenie vnútorného obchodu a cestovného ruchu
§ 30
(1)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu, Slovenský zväz spotrebných družstiev, ostatné ústredné orgány a národné výbory sú vo vzájomnej spolupráci v organizáciách, ktoré sú v ich pôsobnosti, a vykonávajú obchodnú činnosť, povinné v súlade s úlohami určenými národohospodárskymi plánmi, jednotnou socialistickou obchodnou politikou a s využitím určených ekonomických nástrojov
a)
zabezpečovať jednotné ekonomické pravidlá vo vnútornom obchode s prihliadnutím na osobitosti družstevného obchodu, verejného stravovania a cestovného ruchu,
b)
podporovať vytváraním vhodných podmienok socialistickú podnikavosť, rozvíjanie hospodárskej súťaže a zabezpečovať jednotné zásady ochrany záujmov občanov na vnútornom trhu,
c)
prispievať k rozvoju odvetvia vnútorného obchodu a cestovného ruchu vhodnou vedeckotechnickou a investičnou politikou,
d)
vykonávať sústavnú analýzu vývoja odvetvia vnútorného obchodu a cestovného ruchu,
e)
utvárať základné podmienky sociálneho rozvoja, výchovy a stabilizácie kádrov vo vnútornom obchode,
f)
zabezpečovať podľa osobitných predpisov10) pohotovú a jednotnú informačnú sústavu v odvetví vnútorného obchodu.
(2)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu koordinuje zabezpečovanie úloh uvedených v odseku 1.
(3)
Zásady vykonávania výskumu vnútorného trhu a spotrebiteľského dopytu a jeho usmerňovania ustanoví vykonávací predpis.
2. oddiel
Orgány štátnej správy pre vnútorný obchod
§ 31
(1)
Štátnu správu v odvetví vnútorného obchodu vykonávajú a úlohy ustanovené podľa tohto zákona plnia orgány štátnej správy pre vnútorný obchod, ktorými sú
a)
ministerstvo obchodu a cestovného ruchu ako ústredný orgán štátnej správy pre vnútorný obchod a pre cestovný ruch,
b)
národné výbory.
(2)
Pri výkone štátnej správy v odvetví vnútorného obchodu príslušné ústredné orgány s orgánmi uvedenými v odseku 1 v potrebnom rozsahu spolupracujú a pomáhajú im; osobitné predpisy upravujúce postavenie a úlohy družstevných organizácií nie sú pritom dotknuté.
3. oddiel
Pôsobnosť orgánov štátnej správy pre vnútorný obchod
§ 32
Ministerstvo obchodu
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu
a)
riadi výkon štátnej správy a v ustanovených prípadoch vykonáva štátnu správu pre vnútorný obchod a cestovný ruch; vykonáva aj štátny obchodný dozor,
b)
určuje v spolupráci so Slovenským zväzom spotrebných družstiev, ostatnými ústrednými orgánmi, v pôsobnosti ktorých sú organizácie vykonávajúce obchodnú činnosť, a krajskými národnými výbormi zásady jednotnej socialistickej obchodnej politiky, koncepciu rozvoja odvetvia vnútorného obchodu a cestovného ruchu, robí zásadné opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania občanov a ochrany ich záujmov vo vnútornom obchode a v cestovnom ruchu, opatrenia na zlepšenie poskytovaných služieb vo vnútornom obchode, včítane usmerňovania predaja tovaru, ako aj opatrenia v cestovnom ruchu,
c)
podieľa sa na tvorbe štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za odvetvie vnútorného obchodu a cestovného ruchu,
d)
zabezpečuje podľa osobitných predpisov a jednotných zásad príslušných ústredných orgánov štátnej správy vykonávanie cenovej, mzdovej, finančnej a investičnej politiky a vedecko-technického rozvoja vo vnútornom obchode a v cestovnom ruchu,
e)
zabezpečuje podľa osobitných predpisov a jednotných zásad príslušných ústredných orgánov štátnej správy úlohy a zapojenie vnútorného obchodu do medzinárodnej deľby práce, vedecko-technickej spolupráce a výskumu,
f)
plní ďalšie úlohy vo vnútornom obchode vyplývajúce z tohto zákona a osobitných predpisov.
§ 33
Národné výbory
(1)
Národné výbory vo svojej územnej pôsobnosti
a)
v spolupráci s organizáciami vykonávajúcimi obchodnú činnosť sledujú a hodnotia úroveň uspokojovania potrieb občanov, vytvárajú podmienky a navrhujú alebo sami vykonávajú potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania občanov a poskytovania služieb,
b)
v spolupráci s organizáciami vykonávajúcimi obchodnú činnosť vypracúvajú koncepciu rozvoja siete vnútorného obchodu, verejného stravovania, cestovného ruchu a kontrolujú jej realizáciu,
c)
vykonávajú štátny obchodný dozor,
d)
plnia ďalšie úlohy vo vnútornom obchode a v cestovnom ruchu vyplývajúce z tohto zákona a osobitných predpisov.
(2)
Miestne národné výbory okrem pôsobnosti uvedenej v odseku 1 ďalej
a)
určujú, prípadne menia čas predaja v predajniach alebo prevádzkárňach,
b)
prerokúvajú prechodné uzavieranie predajní alebo prevádzkární a udeľujú naň súhlas,
c)
povoľujú občanom predaj vlastných po domácky vyrábaných alebo spracovaných výrobkov (§ 24 ods. 1),
d)
určujú trhoviská, prípadne iné miesta na predaj tovaru občanmi a vydávajú trhové poriadky,
e)
udeľujú povolenia organizáciám na vykonávanie obchodnej činnosti (§ 14 ods. 2),
f)
prejednávajú priestupky podľa tohto zákona,
g)
dávajú súhlas na rozmiestnenie predajní alebo prevádzkární, na začatie, ukončenie, obmedzenie alebo zrušenie ich činnosti tak, aby bolo zabezpečené účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu,
h)
môžu zriaďovať spotrebiteľské rady.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTÁTNY OBCHODNÝ DOZOR VO VNÚTORNOM OBCHODE
§ 37
(1)
Orgánmi štátneho obchodného dozoru v odvetví vnútorného obchodu sú národné výbory a ministerstvo obchodu a cestovného ruchu.
(2)
Pri výkone štátneho obchodného dozoru príslušné orgány dozerajú, či organizácie, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť, a občania, ktorí predávajú tovar, dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti ustanovené na základe tohto zákona, ako aj povinnosti uložené opatreniami orgánov štátnej správy.
(3)
Ak zistí orgán štátneho obchodného dozoru nedostatok, vyzve organizáciu alebo občana predávajúceho tovar, aby urobil nápravu; pri výkone dozoru v predajniach alebo prevádzkárňach môže vo svojej pôsobnosti vydávať nevyhnutné zákazy a robiť dočasné opatrenia na odstránenie nedostatkov.
§ 38
(1)
Pracovníci orgánu štátneho obchodného dozoru sú pri plnení svojich úloh oprávnení vstupovať do predajní alebo prevádzkární, zariadení a objektov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov, vykonávať potrebné zisťovania, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a nazerať do príslušných dokladov. Pri výkone štátneho obchodného dozoru sú povinní preukazovať sa preukazom orgánu štátneho obchodného dozoru a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva.
(2)
Orgán štátneho obchodného dozoru si môže v zložitých prípadoch pribrať k spolupráci znalca, ktorý má potom oprávnenie prislúchajúce podľa odseku 1 pracovníkom orgánu štátneho obchodného dozoru.
§ 39
Miestne národné výbory na zabezpečovanie úloh spojených s výkonom štátneho obchodného dozoru môžu zriaďovať spotrebiteľské rady.11)
§ 41
Pri výkone štátneho obchodného dozoru sa orgány dozoru opierajú o skúsenosti a iniciatívu pracujúcich a spolupracujú s orgánmi ľudovej kontroly a s orgánmi Revolučného odborového hnutia a iných spoločenských organizácií; môžu si aj vyžiadať spoluprácu orgánov sledujúcich dodržiavanie cien, akosti, zdravotnej neškodnosti tovaru a hygienických predpisov v predajniach alebo prevádzkárňach.
§ 42
V každej predajni alebo prevádzkárni musí mať občan k dispozícii knihu želaní a sťažnosti, do ktorej môže zapísať svoje sťažnosti, oznámenia a podnety.
§ 43
V každej predajni alebo prevádzkárni musí byť inšpekčná kniha, do ktorej je povinný príslušný orgán urobiť záznam o vykonanej kontrole a o zistených skutočnostiach vrátane navrhnutých alebo uložených opatrení na odstránenie nedostatkov.
§ 44
Osobitné predpisy upravujúce postavenie a úlohy orgánov štátnych inšpekcií12) nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 45
Vykonávací predpis upraví podrobnejšie výkon štátneho obchodného dozoru, vedenie kníh želaní a sťažností, spôsob vybavovania sťažností, oznámení a podnetov občanov zapísaných v knihe želaní a sťažností a vedenie inšpekčných kníh.
PIATA ČASŤ
POKUTY A INÉ SANKCIE
§ 46
(1)
Okresný národný výbor, mestský národný výbor alebo miestny národný výbor v strediskovej obci môže za nedostatky zistené orgánmi štátneho obchodného dozoru uložiť pokutu až do výšky 50 000 Kčs organizácii, ktorá
a)
nezabezpečuje podmienky na výkon štátneho obchodného dozoru, bráni jeho výkonu alebo nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené orgánom štátneho obchodného dozoru alebo neodstráni nedostatok zistený pri výkone štátneho obchodného dozoru v lehote určenej na urobenie nápravy,
b)
nedodržiava podmienky vykonávania obchodnej činnosti ustanovené týmto zákonom alebo na základe neho uložené,
(2)
Ak zistí porušenie povinnosti podľa odseku 1 iný orgán štátneho obchodného dozoru ako ten, ktorý je uvedený v odseku 1, oznámi to príslušnému okresnému národnému výboru s návrhom na uloženie pokuty.
(3)
Pri určení výšky pokuty sa prizerá najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na mieru zavinenia, na rozsah spôsobenej škody, najmä na rozsah poškodenia občana.
§ 47
(1)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bola uložená.
(2)
Pokutu možno organizácii uložiť do 1 roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel príslušný národný výbor, najneskoršie však do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
§ 48
Uložením pokuty organizácii zostáva nedotknutá zodpovednosť organizácie, prípadne jej pracovníkov podľa osobitných predpisov.
§ 52
Pokuty uložené podľa § 46 a 49 sú príjmom národných výborov, ktoré ich uložili.
ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 53
(1)
Organizácie, ktoré oprávnene vykonávajú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona obchodnú činnosť, na ktorú je podľa neho potrebné povolenie, sú oprávnené vykonávať ju v rovnakom rozsahu aj naďalej, len ak túto skutočnosť oznámia do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona orgánu štátnej správy, ktorý by bol inak príslušný na to podľa § 14; ak tak neurobia, považujú sa za neoprávnených prevádzateľov.
(2)
Oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak v rovnakej lehote urobí oznámenie orgán, ktorý je oprávnený požiadať o povolenie podľa § 14 ods. 2 písm. a).
§ 54
Občan, ktorý je oprávnený ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona predávať vlastné výrobky vyrábané alebo spracované po domácky, je povinný, ak chce tieto výrobky naďalej predávať, požiadať príslušný miestny národný výbor do 6 mesiacov po uvedenom dni o udelenie povolenia na predaj výrobkov podľa tohto zákona; ak tak neurobí, jeho oprávnenie na predaj zaniká.
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 55
Spoločné ustanovenia
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na
a)
predaj liečiv alebo zdravotníckych potrieb, ak ho vykonávajú organizácie alebo zariadenia jednotnej zdravotníckej sústavy,
b)
predaj a rozširovanie periodickej tlače, predaj poštových a iných cenín, predaj filatelistického tovaru a reproduktorov rozhlasu po drôte, ak ho vykonávajú organizácie alebo zariadenia spojov,
c)
obchodnú činnosť organizácií riadených Ministerstvom kultúry Slovenskej socialistickej republiky,
d)
predaj devocionálií alebo cirkevnej literatúry, ak ho vykonáva cirkev alebo náboženská spoločnosť,
e)
zahraničnohospodársku činnosť. 14)
(2)
Rozsah a podmienky vykonávania obchodnej činnosti v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl a ozbrojených zborov vzájomne dohodnú ministerstvo obchodu a cestovného ruchu, Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.
§ 55a
Na konanie o udelenie súhlasu miestneho národného výboru na prechodné uzavretie predajne alebo prevádzkárne z dôvodu preberania tovaru sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.15)
§ 56
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 5, § 12, § 20 ods. 2, § 28, § 29 ods. 4, § 30 ods. 3 a § 45.
§ 57
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode,
2.
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 13/1968 Zb., ktorou sa vyhlasujú pravidlá obchodného podnikania,
3.
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 244/1954 Ú.v. o jednotnom vedení knihy prianí a sťažností v maloobchodných predajniach a závodoch spoločného stravovania,
4.
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 177/1956 Ú.v. o zaraďovaní závodov verejného stravovania do cenových skupín.
§ 58
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1982.
Čl. II
Organizácie, ktoré oprávnene vykonávajú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona služby cestovných kancelárií, sú oprávnené ich vykonávať v rovnakom rozsahu aj naďalej, len ak túto skutočnosť oznámia do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ministerstvu obchodu a cestovného ruchu; ak tak neurobia, považujú sa za neoprávnených prevádzateľov.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
1)
§ 239 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
2)
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 25/1974 Zb. o závodnom stravovaní.
2a)
3)
Napr. zákon č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov a vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.
4)
Napr. zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
5)
Napr. zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a vyhláška č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 83/1977 Zb.
6)
Zákon č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch.
7)
Napr. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. a zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
8)
Napr. zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.
9)
Zákon č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii.
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.
10)
Zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.
11)
§ 65 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákona č. 31/1968 Zb.
13)
Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
14)
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).