12/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.01.1981 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 29. decembra 1980
o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 1 ods. 3 a § 14 vládneho nariadenia č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu a podľa § 195 Trestného zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, sa dopĺňa takto:
„Zoznam omamných látok uvedený v prílohe č. 3 sa dopĺňa týmito látkami:
I. skupina
sufentanil N-[4-(metoxymetyl)-1-/2-(2-tienyl) etyl/-4-piperidyl] propionanilid
tilidin (+)-etyl trans-2-(dimetylamino)-1-fenyl-3- cyklohexén-1-karboxylát
II. skupina
dextropropoxyfén alfa-(+)-4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metyl-2-butanol propionát“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister spravodlivosti

Slovenskej socialistickej republiky:

JUDr. Király v. r.

Minister zdravotníctva

Slovenskej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.