10/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 5. decembra 1980
o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
Dňa 14. februára 1980 bola v Hanoji podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou.
So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 13. novembra 1980.
Podľa svojho článku 9 nadobudla Zmluva platnosť 13. novembrom 1980.
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.