Predpis bol zrušený predpisom 586/1990 Zb.

94/1980 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1981 do 28.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
zo 17. júna 1980
o odpisovaní základných prostriedkov
Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. ustanovuje:
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
Táto vyhláška upravuje odpisovanie základných prostriedkov a ustanovuje sadzby odpisov uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
§ 2
Odpisovacia povinnosť
(1)
Základné prostriedky1) odpisujú tieto organizácie:
a)
štátne hospodárske organizácie; v koncernoch odpisujú aj koncernové podniky a koncernové účelové organizácie,
b)
príspevkové organizácie,
c)
jednotné roľnícke družstvá, spoločné poľnohospodárske podniky a melioračné družstvá,
d)
organizácie zahraničného obchodu s výnimkou družstevných podnikov zahraničného obchodu,
e)
podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií, ako aj organizačné zložky spoločenských organizácií určené ich ústredným orgánom, pokiaľ tieto zložky trvale vykonávajú hospodársku činnosť a oddelene evidujú základné prostriedky pre túto činnosť,
f)
iné socialistické organizácie, pokiaľ to ustanoví príslušné ministerstvo financií.
(2)
Odpisovanie základných prostriedkov družstevných organizácií, pokiaľ nejde o organizácie uvedené v odseku 1 písm. c), sa spravuje touto vyhláškou, ak to ustanoví ich ústredný orgán; prípadné odchýlky v odpisovaní základných prostriedkov týchto organizácií ustanoví príslušný ústredný orgán družstevných organizácií po dohode s príslušným ministerstvom financií.
(3)
Základné prostriedky odpisuje organizácia, ktorá ich má v správe alebo vo vlastníctve, alebo koncernový podnik, prípadne koncernová účelová organizácia, ktorá vykonáva ich správu. Základné prostriedky odovzdané do trvalého používania2) alebo dlhodobého používania3) však odpisuje trvalý používateľ alebo dlhodobý používateľ.
§ 3
Spôsob odpisovania
(1)
Základné prostriedky sa odpisujú z obstarávacej ceny4) záväznými ročnými odpisovými sadzbami určenými v prílohe tejto vyhlášky bez prerušenia do výšky obstarávacej ceny.
(2)
Ak vznikne povinnosť odpisovať základné prostriedky, na ktoré sa táto povinnosť predtým nevzťahovala, odpisujú sa základné prostriedky z obstarávacej ceny, ale do výšky zostatkovej ceny.
(3)
V prípade zmeny obstarávacej ceny sa základné prostriedky odpisujú zo zmenenej obstarávacej ceny, a to od začiatku mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po nadobudnutí platnosti zmeny obstarávacej ceny.
(4)
Základné prostriedky sa odpisujú podľa ich zatriedenia do odborov jednotného triedenia základných prostriedkov určeného osobitnými predpismi;5) v prípade, že základné prostriedky sú zatriedené v odboroch triedy 3 až 7, ale príslušné odbory nie sú v prílohe tejto vyhlášky uvedené, odpisujú sa záväznou ročnou odpisovou sadzbou 12 %.
(5)
Zostatkovou cenou základného prostriedku sa rozumie rozdiel medzi jeho obstarávacou cenou a oprávkami4) ku koncu mesiaca, ku ktorému sa zostatková cena zisťuje.
§ 4
Začatie a ukončenie odpisovania
(1)
Základné prostriedky sa odpisujú od začiatku mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po ich vyúčtovaní na účet základných prostriedkov,6) do konca mesiaca, v ktorom dôjde k úplnému odpísaniu ich obstarávacej ceny, pokiaľ sa ďalej neustanoví inak; pokiaľ sa základné prostriedky začnú používať skôr, odpisujú sa od začiatku mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po ich uvedení do používania.
(2)
Základné prostriedky, ktoré nie sú úplne odpísané, prestane organizácia odpisovať koncom mesiaca, v ktorom dôjde
a)
k ich preradeniu do konzervácie1) alebo zásob,
b)
k ich prevedeniu do správy alebo vlastníctva inej organizácie,
c)
k ich prevzatiu do predaja organizáciou, ktorá obstaráva sprostredkovaciu službu,
d)
k ich odovzdaniu do trvalého alebo dlhodobého používania,
e)
k zániku práva ich trvalého alebo dlhodobého používania,
f)
k začatiu ich fyzickej likvidácie,
g)
k ich vyradeniu v dôsledku škody alebo manka.7)
(3)
V prípadoch, keď sú štátne organizácie povinné rozhodnúť o nadbytočnosti alebo neupotrebiteľnosti národného majetku,8) môžu prestať odpisovať základné prostriedky, ktoré nie sú úplne odpísané, len na základe tohto rozhodnutia.
§ 5
Vyrovnanie zostatkových cien základných prostriedkov
(1)
V prípade, že základné prostriedky nie sú úplne odpísané a vyradia sa v dôsledku fyzickej likvidácie, škody alebo manka, zahrnie organizácia ich zostatkovú cenu do svojich nákladov.
(2)
Pri odplatnom prevode správy alebo vlastníctva základných prostriedkov upraví odovzdávajúca organizácia svoje náklady o rozdiel medzi ich predajnou cenou a zostatkovou cenou.
(3)
Zahrnutie zostatkovej ceny základných prostriedkov plánovaných na fyzickú likvidáciu do nákladov je organizácia povinná riadne a včas vyjadriť vo svojom finančnom pláne.
§ 6
Základné prostriedky nepodliehajúce odpisovaniu
Povinnosť odpisovať sa nevzťahuje
a)
na základné prostriedky v konzervácii,1)
b)
na základné prostriedky výlučne určené na účely civilnej obrany a na osobitné úlohy, pokiaľ sú vedené ako samostatné inventárne predmety,
c)
na pozemky,
d)
na lesné porasty,
e)
na porasty chmeľníc a viníc, ako aj ovocné stromy a kry, ktoré nedosiahli plodonosného veku alebo ktorých počet nepresahuje určenú hranicu pestiteľského celku,9)
f)
na objekty prehradenia bystrín a lesnícko-technické meliorácie,
g)
na ostatné meliorácie do dvoch rokov po ich dokončení,
h)
na rekreačné zariadenia organizácií v zahraničí.10)
§ 7
Výnimky
(1)
Federálne ministerstvo financií môže na žiadosť federálneho orgánu povoliť pre organizácie ním riadené výnimku z ustanovení § 2, 3, 5 a 6 alebo upraviť záväznú ročnú odpisovú sadzbu (ďalej len „výnimka z odpisovania“) najmä v prípade, že základné prostriedky sú
a)
trvale po celý čas používania vystavené mimoriadnym vplyvom prostredia alebo podmienkam prevádzky,
b)
účelovo použité na splnenie jednej dodávky, výkonu alebo prác a týmto splnením sa stávajú nadbytočnými alebo neupotrebiteľnými.
(2)
Výnimku z odpisovania možno povoliť najmä za podmienok, že
a)
pri základných prostriedkoch nejde o konštrukčné, projekčné, technologické, funkčné a iné nedostatky alebo závady,
b)
základné prostriedky sa používajú, udržiavajú, opravujú a chránia pred vplyvmi prostredia v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a návodmi výrobcu alebo dovozcu.
(3)
Výnimku z odpisovania možno povoliť len s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka, pokiaľ žiadosť o výnimku z odpisovania bola predložená Federálnemu ministerstvu financií najneskoršie do 1. júla bežného roka. Žiadosť o výnimku musí byť riadne zdôvodnená a doložená v zmysle odsekov 1 a 2 a musí vyjadrovať aj dôsledky požadovaného opatrenia podľa osobitných predpisov.11)
(4)
Ministerstvá financií republík môžu obdobne povoliť výnimku z odpisovania podľa odsekov 1, 2 a 3 pre organizácie riadené orgánmi republík, národnými výbormi a poľnohospodárskymi správami; ak nejde o organizácie riadené národnými výbormi, postupujú pri tom ministerstvá financií republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií.
§ 8
Zrušovacie a prechodné ustanovenia
(1)
Zrušuje sa vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášok č. 103/1970 Zb. a č. 97/1976 Zb.
(2)
Pokiaľ boli podľa zrušovanej vyhlášky povolené výnimky, strácajú k 1. januáru 1982 platnosť; nadriadené ústredné orgány však môžu po preverení opodstatnenosti doterajších výnimok podľa § 7 tejto vyhlášky požiadať príslušné ministerstvo financií o ich opätovné prerokovanie a povolenie.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.
Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.
Príloha vyhlášky č. 94/1980 Zb.
Sadzby odpisov
Kód odboru5) Stručný názov odboru Záväzná ročná odpisová sadzba v % Orientačná doba odpisovania v rokoch
Trieda 1. Budovy (včítane príslušenstva)
801 Budovy občianskej výstavby 1,3 77
802 Haly občianskej výstavby 1,3 77
803 Budovy na bývanie 1,3 77
811 Haly pre výrobu a služby 2,0 50
812 Budovy pre výrobu a služby 2,0 50
V odbore 812 budovy pre
- ťažbu palív a rúd 2,5 40
- energetiku 4,0 25
- vodné hospodárstvo 1,5 67
- dopravu a spoje 1,3 77
- skladovanie 1,5 67
V triede 1. budovy
- drevené a podobné 4,0 25
- dočasné12) 10,0 10
Trieda 2. Stavby (včítane rozvodných stavieb)
813 Veže, stožiare, komíny 3,3 30
814 Pozemné nádrže, ohrádzky, zásobníky, jamy 1,5 67
V odbore 814 čistiarne priemyselných odpadových vôd 4,0 25
815 Osobitné pozemné objekty 2,0 50
821 Mosty 1,3 77
822 Pozemné komunikace a letiská 1,3 77
823 Plochy a úpravy územia 1,3 77
824 Koľajové dráhy 1,0 100
V odbore 824 železničný zvršok 3,3 30
825 Podzemné objekty (okrem banských) 1,3 77
V odbore 825 štôlne 1,0 100
826 Podzemné banské objekty 2,5 40
V odbore 826 dočasné vrty 20,0 5
827 Rúrové diaľkové a prípojné vedenia 1,3 77
V odbore 827
- vodovody 1,5 67
- kanalizácia z cementových rúr 5,0 20
- parovody, teplovody, ropovody, plynovody a vzduchovody 3,3 30
- oznamovacie káblové vedenia 5,0 20
- ostatné káblové vedenia 3,3 30
828 Elektrické vedenia a visuté dráhy 3,3 30
831 Hydromeliorácie 2,5 40
832 Hrádze a objekty na tokoch 1,0 100
833 Nádrže na tokoch, úprava tokov a kanále 2,0 50
V triede 2. dočasné stavby12) 10,0 10
Trieda 3. Energetické a hnacie stroje a zariadenia
346 Elektrochemické zdroje prúdu 20,0 5
354 Silové kondenzátory, súčasti montážnych rozvodov a hromozvodov 5,0 20
356 Výkonové meniče (usmerňovače) nad 0,1 kW 5,0 20
357 Rozvádzače 5,0 20
359 Elektromotory 8,0 12
361 Rotačné zdroje prúdu 4,0 25
362 Výkonové transformátory a tlmivky 5,0 20
364 Meniarenské jednotky 5,0 20
365 Blokové a sožiarové transformovne a blokové rozvodne 5,0 20
366 Zdrojové agregáty a pohonné elektrické sústavy 5,0 20
426 Čerpadlá 8,0 12
427 Kompresory a objemové vývevy 6,0 17
428 Turbokompresory 5,0 20
429 Vzduchotechnické zariadenia 7,0 14
432 Chladiace a mraziace zariadenia 7,0 14
436 Zariadenia na úpravu vody 7,0 14
482 Piestové motory 6,0 17
483 Priemyselné a lodné kotly 5,0 20
484 Zariadenia na ústredné vykurovanie 3,3 30
485 Parné turbíny 4,0 25
486 Plynové turbíny a turboagregáty 5,0 20
487 Vodné turbíny 4,0 25
488 Jadrové reaktory a zariadenia pre jadrové elektrárne 5,0 20
V triede 3. prenosné a pojazdné stroje a zariadenia 10,0 10
Trieda 4. Pracovné stroje a zariadenia
363 Elektrotepelné priemyselné zariadenia 7,0 14
414 Ručné mechanizované náradie 25,0 4
431 Sušiarne 7,0 12
433 Plniace a baliace stroje a stroje na úpravu obalov 8,0 12
434 Palivové priemyselné pece (bez keramických) 5,0 20
435 Zariadenia na čerpanie a meranie kvapalných palív 7,0 14
463 Vnútrozemské lode a plávajúce zariadenia 8,0 12
492 Stroje a zariadenia na hlbinné dobývanie 17,0 6
V odbore 492 dopravníky 25,0 4
493 Ťažné zariadenia hlbinných baní 4,0 25
494 Stroje a zariadenia na úpravu uhlia a rúd 7,0 14
495 Kolesové rýpadlá a zakladače 5,0 20
496 Stroje a zariadenia pre geologický prieskum 12,0 8
497 Zariadenia na ťažbu a spracovanie rašeliny 6,0 17
498 Stroje a zariadenia na prípravu vysokopecnej vsádzky a pre výrobu surového železa 5,0 20
499 Stroje a zariadenia koksární 5,0 20
501 Stroje a zariadenia oceliarní 5,0 20
502 Valcovacie zariadenia 5,0 20
503 Stroje a zariadenia zlievární 6,0 17
506 Spoločné zariadenia prevažne pre chemický a potravinársky priemysel 6,0 17
V odbore 506 plynojemy 3,3 30
507 Stroje a zariadenia pre chemický priemysel 7,0 14
V odbore 507 plynárne 5,0 20
508 Stroje a zariadenia pre výrobu a na spracovanie celulózy, papiera a lepenky 6,0 17
509 Stroje a zariadenia na spracovanie gumy a plastických látok 7,0 14
512 Obrábacie stroje (okrem drevoobrábacích strojov) 7,0 14
513 Tvárniace stroje na kovy a plastické látky 7,0 14
V odboroch 512 a 513 numericky riadené stroje 10,0 10
514 Stroje a zariadenia na zváranie, spájkovanie a rezanie kovov 8,0 12
515 Zariadenia na povrchovú úpravu 8,0 12
516 Osobitné stroje a zariadenia pre strojársku výrobu a hutnícku druhovýrobu 10,0 10
519 Stroje a zariadenia pre drevospracúvací priemysel 10,0 10
521 Stroje a zariadenia pre sklársky priemysel 7,0 10
522 Stroje a zariadenia pre textilný a konfekčný priemysel 6,0 17
V odbore 522 šijacie stroje pre priemysel 14,0 7
524 Stroje a zariadenia pre kožiarsky priemysel 6,0 17
525 Stroje a zariadenia pre polygrafický a knihársky priemysel 7,0 14
526 Stroje a zariadenia pre cukrovary, pivovary, sladovne, liehovary, pálenice, likérky, na spracovanie vína, na výrobu droždia, plesní, octa, kyselín, enzýmov, tukov, pre škrobárne a sušiarne zemiakov 7,0 14
527 Stroje na spracovanie mlieka, vajec, obilia a krmív, múky, mäsa, rýb, tabaku, na výrobu čokolády, cukroviniek a na konzervovanie potravín 6,0 17
533 Stroje a zariadenia na zemné, stavebné a cestné práce 14,0 7
534 Lopatové a korčekové rýpadlá 10,0 10
535 Stroje a zariadenia na spracovanie nerastných látok 7,0 14
536 Poľnohospodárske stroje a zariadenia 10,0 10
V odbore 536 stroje a zariadenia pre hnojenie a ochranu rastlín 20,0 5
538 Stroje a zariadenia pre verejné stravovanie a predaj 7,0 14
539 Čistiace, pracie, hladiace, upratovacie, holičské a kadernícke zariadenia a prístroje 10,0 10
541 Vykurovacie a varné zariadenia 10,0 10
544 Šijacie a pletacie stroje pre domácnosť 7,0 14
Trieda 5. Prístroje a osobitné technické zariadenia
348 Svietidlá 20,0 5
382 Zariadenia pre drôtovú telekomunikáciu 5,0 20
383 Zariadenia pre rádiokomunikáciu a televíziu 12,0 8
388 Mechanické meracie prístroje (okrem váh a časomerných prístrojov) 7,0 14
389 Elektrické meracie prístroje (okrem prístrojov časomerných) 8,0 12
391 Elektronické meracie prístroje a elektrónové mikroskopy 17,0 6
392 Opticko-mechanické prístroje (včítane zariadení na spracovanie filmového a fotografického materiálu) 10,0 10
393 Váhy (bez laboratórnych váh a váh pre domácnosť) 7,0 14
394 Časomerné prístroje 7,0 14
395 Stroje a prístroje na zisťovanie vlastností a vád materiálu 7,0 14
396 Vedecké a laboratórne prístroje a vákuové zariadenia 10,0 10
397 Zdravotnícka technika včítane prístrojov 8,0 12
401 Reprografické zariadenia 20,0 5
402 Kancelárske stroje, prístroje a zariadenia 10,0 10
403 Stroje na spracovanie dát 12,0 8
404 Návestné a zabezpečovacie zariadenia 5,0 20
405 Prístroje na automatickú reguláciu a riadenie 8,0 12
409 Meradlá a zariadenia na meranie geometrických veličín 8,0 12
425 Mastiace priemyselné zariadenia 12,0 8
Trieda 6. Dopravné prostriedky
429 Vzduchotechnické zariadenia 7,0 14
444 Osobné a dodávkové automobily 12,0 8
445 Nákladné automobily a ich účelové modifikácie 12,0 8
446 Prívesy a návesy 12,0 8
447 Autobusy 17,0 6
448 Trolejbusy a elektrobusy 9,0 11
449 Protipožiarne automobily a hsiace zariadenia (prostriedky požiarnej ochrany) 6,0 17
451 Motorové jednostopové vozidlá a ich úžitkové modifikácie a návesy 17,0 6
454 Zariadenia pre technickú obsluhu dopravných prostriedkov 7,0 14
456 Elektrické lokomotívy 4,0 25
457 Motorové a parné lokomotívy (okrem elektrických) 4,0 25
V odboroch 456 a 457 banské lokomotívy 10,0 10
458 Koľajové vozidlá na osobnú dopravu 5,0 20
459 Koľajové vozidlá na nákladnú dopravu 3,0 35
V odbore 459
- banské vozíky 17,0 6
- veľkopriestorové banské vozy 5,0 20
463 Vnútrozemské lode a plávajúce zariadenia 3,3 30
464 Námorné lode a lode zmiešanej plavby 5,0 20
465 Lietadlá 14,0 7
V odbore 465 lietadlové pohonné jednotky 25,0 4
468 Žeriavy 6,0 17
469 Zdvíhacie mechanizmy 6,0 17
471 Výťahy 6,0 17
472 Transportné zariadenia na prepravu sypkých materiálov 6,0 17
473 Zariadenia na dopravu po lane 6,0 17
474 Zariadenia na ložné operácie 6,0 17
V odboroch 468 až 474 zariadenia na stavebnomontážne práce 14,0 7
475 Dopravné vozíky 17,0 6
476 Transportné zariadenia na prepravu kusových materiálov 7,0 14
477 Kovové prepravné prostriedky pre paletizáciu a kontejnerizáciu 17,0 6
531 Kolesové a pásové traktory 8,0 12
V odbore 531 špeciálne lesnícke traktory 17,0 6
Trieda 7. Inventár
384 Rozhlasové a televízne prijímače a reprodukčné prístroje 12,0 8
478 Zariadenia pre sklady kusového tovaru 6,0 17
537 Technické prostriedky hromadnej zábavy 12,0 8
542 Elektrické spotrebiče a chladničky pre domácnosť (bez vykurovacích zariadení, zdrojov svetla a svietidiel) 10,0 10
557 Kovový nábytok 4,0 25
615 Nábytok z dreva a ostatných látok (okrem kovového) 6,0 17
739 Javiskové zariadenia a divadelné potreby 6,0 17
742 Hudobné nástroje 10,0 10
744 Športové potreby 10,0 10
Trieda 9. Pozemky a trvalé porasty
094 Trvalé porasty (okrem lesných) 7,0 14
1)
Vyhláška č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.
4)
§ 34 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.
5)
Vyhláška č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov, v znení neskorších predpisov.
6)
Smernice Federálneho ministerstva financií k účtovnej osnove.
7)
Vyhláška č. 155/1971 Zb. o inventarizáciách hospodárskych prostriedkov.
8)
Vyhláška č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.
9)
Vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.
10)
Vyhláška č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.
11)
§ 18 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).
12)
Vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.