86/1980 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1981 do 28.02.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
zo 17. júna 1980,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1971 Zb. o účtovníctve
Federálne ministerstvo financií ustanovuje po dohode s Federálnym štatistickým úradom podľa § 35 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1971 Zb. o účtovníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 ods. 1 znie:
„(1)
Prípustnosť operácií sa povinne preskúmava pri účtovných dokladoch overujúcich obstarávanie investícií, obstarávanie predmetov postupnej spotreby s výnimkou drobných predmetov a krátkodobých predmetov do 3000 Kčs za 1 predmet, zúčtovávanie nákladov budúcich období do nákladov na činnosti, vytváranie rezerv na výdavky budúcich období, ostatné osobné náklady, ostatné použitie hospodárskeho výsledku a čerpanie fondu kultúrnych a sociálnych potrieb. Pri ostatných operáciách sa ich prípustnosť preskúmava povinne len v prípadoch, ktoré písomne určí vedúci organizácie, prípadne orgán nadriadený organizácii.“.
2.
V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Preskúmavaním prípustnosti operácií poverí vedúci organizácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 pracovníkov, ktorí sú na toto preskúmavanie odborne spôsobilí.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.
Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.