27/1980 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1980 do 31.12.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva palív a energetiky
z 12. februára 1980,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v znení vyhlášky č. 107/1977 Zb.
Federálne ministerstvo palív a energetiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb.:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v znení vyhlášky č. 107/1977 Zb. sa mení takto:
1.
V § 22 ods. 3 sa jednotka množstva „Gcal“ mení na „GJ“.
2.
§ 23 včítane nadpisu znie:
㤠23
Rozdelenie odberateľov
Odberatelia tepla sa delia na tieto skupiny:
I. odberatelia tepla s ročným odberom nad 12 500 GJ včítane, okrem odberov určených pre obyvateľstvo,
II. odberatelia tepla s ročným odberom pod 12 500 GJ okrem odberov určených pre obyvateľstvo,
III. odberatelia tepla určeného pre obyvateľstvo včítane spoločných odberov s prevažným podielom určeným pre obyvateľstvo.“.
3.
§ 25 ods. 4 znie:
„(4)
Na uzavretie hospodárskej zmluvy na odber tepla v predpokladanej výške do 1000 GJ za rok alebo na odber tepla zo sústavy s dosiahnuteľným výkonom do 6 MW stačí potvrdenie prihlášky na odber tepla.“.
4.
§ 33 ods. 1 znie:
„(1)
Za nedodanie, neodobratie alebo prekročenie dohodnutého množstva tepla sa určuje penále takto:
a)
ak dodávateľ nedodá dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 5 Kčs za každý nedodaný GJ;
b)
ak odberateľ neodoberie dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 5 Kčs za každý neodobratý GJ;
c)
ak odberateľ prekročí dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 25 Kčs za každý prekročený GJ.“.
5.
§ 33 ods. 2 znie:
„(2)
Za nedodržanie alebo prekročenie dohodnutého výkonu sa jednotlivým odberným miestam určuje penále takto:
a)
ak dodávateľ nedodrží výkon v MW súvisle po čas dlhší ako 30 minút alebo ak preruší dodávku na tento čas vtedy, keď mal odberateľ právo teplo odoberať, je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 100 Kčs za každý nedodržaný MW;
b)
ak odberateľ prekročí výkon v MW, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 100 Kčs za každý MW prekročený po čas dlhší ako 30 minút;
c)
ak odberateľ prekročí výkon v MW v čase, keď bolo vyhlásené regulačné opatrenie, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 1000 Kčs za každý MW, a to za každý prípad štvrťhodinového prekročenia dojednanej hodnoty výkonu; toto penále sa nevzťahuje na dodávky tepla z teplovodnej siete na vykurovacie účely.“.
6.
§ 33 ods. 3 znie:
„(3)
Za nedodržanie dohodnutého tlaku a teploty pary, prípadne horúcej vody, okrem prípadov uvedených v § 29, určuje sa penále takto:
ak dodávateľ tepla nedodrží súvisle po čas dlhší ako 30 minút tlak, teplotu alebo oboje súčasne, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 5 Kčs za každý GJ dodaný pri parametroch iných ako dohodnutých v zmluve.“.
7.
§ 33 ods. 6 znie:
„(6)
Za neoprávnený odber tepla podľa § 32 ods. 1 písm. a) a b) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 25 Kčs za každý neoprávnene odobratý GJ.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1980.
Minister:
Ing. Ehrenberger CSc.