Predpis bol zrušený predpisom 315/1996 Z. z.

174/1980 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1981 do 31.03.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva vnútra
z 31. októbra 1980
o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenia
Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:
ČASŤ I
ORGÁNY VYKONÁVAJÚCE SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
§ 1
(1)
Skúšky z odbornej spôsobilosti1) viesť motorové vozidlá vykonávajú spravidla skúšobní komisári dopravných inšpektorátov okresných (mestských) správ Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „dopravné inšpektoráty VB“).
(2)
V odôvodnených prípadoch si môžu vykonávanie skúšok vyhradiť dopravné inšpektoráty vyššieho stupňa.2)
§ 2
(1)
Pracovníkov autoškôl Zväzu pre spoluprácu s armádou (ďalej len „autoškoly Zväzarmu“) môže krajská správa Zboru národnej bezpečnosti poveriť vykonávaním skúšok
a)
z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe a z vedenia motocykla u žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny A,
b)
z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny B,
c)
z vedenia malého motocykla u žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny M.
(2)
Pracovníkov krajských a okresných poľnohospodárskych správ, podnikových riaditeľstiev štátnych lesov, stredných odborných lesníckych a poľnohospodárskych učilíšť môže krajská správa Zboru národnej bezpečnosti poveriť vykonávaním skúšok z vedenia traktora u žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny T.
(3)
Skúšobný komisár dopravného inšpektorátu VB môže dozerať na priebeh skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie, ktoré vykonávajú poverení pracovníci (odseky 1 a 2), prípadne sám týchto žiadateľov skúšať.
§ 3
Vo výcvikových zariadeniach, v ktorých nevykonávajú skúšky z odbornej spôsobilosti poverení pracovníci (§ 2 ods.1 a 2), skúšajú žiadateľov o vodičské oprávnenie skúšobní komisári dopravných inšpektorátov VB, s výnimkou prípadov, keď na základe dohody výcvik žiadateľov uskutočňovala autoškola Zväzarmu.
ČASŤ II
SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Oddiel 1
Základné ustanovenia
§ 4
(1)
Pokiaľ žiadateľ o vodičské oprávnenie získal požadované vedomosti a zručnosti,3) prihlasuje ho na skúšky z odbornej spôsobilosti výcvikové zariadenie, v ktorom sa podrobil určenej výuke a výcviku, a to na dopravnom inšpektoráte VB príslušnom podľa miesta sídla výcvikového zariadenia.
(2)
Ak sa žiadateľ o vodičské oprávnenie podrobil individuálnemu výcviku, prihlasuje ho na skúšky z odbornej spôsobilosti vodič cvičiteľ, a to na dopravnom inšpektoráte VB, ktorý tento výcvik povolil.
(3)
Termín skúšok z odbornej spôsobilosti určí dopravný inšpektorát VB po dohode s príslušným výcvikovým zariadením, prípadne s vodičom cvičiteľom, ak sa žiadateľ podrobil individuálnemu výcviku, Rozsah skúšok z odbornej spôsobilosti je pre jednotlivé skupiny vodičských oprávnení ustanovený v § 12.
(4)
Skúšky z odbornej spôsobilosti (skúška z predpisov o cestnej premávke, skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe a skúška z vedenia motorových vozidiel) sa môžu skladať v akomkoľvek poradí a žiadateľ sa musí podrobiť všetkým skúškam.
(5)
Výsledok každej skúšky sa hodnotí stupňom „prospel“ alebo „neprospel“. O výsledku všetkých skúšok z odbornej spôsobilosti sa vyhotovuje záznam, ktorý musí byť potvrdený podpisom skúšajúceho a pečiatkou dopravného inšpektorátu VB, prípadne výcvikového zariadenia, pokiaľ niektorú zo skúšok vykonával poverený pracovník (§ 2 ods.1 a 2).
§ 5
(1)
Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospel v niektorej skúške z odbornej spôsobilosti, môže skúšku najviac dvakrát opakovať.
(2)
Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskoršie za 7 dní odo dňa vykonania neúspešnej skúšky.
(3)
Ak žiadateľ neprospeje ani pri druhej opakovanej skúške, musí sa podrobiť novej výuke alebo výcviku v tých predmetoch, z ktorých neprospel.
§ 6
Predpísaným skúškam včítane opakovaných (§ 5) je žiadateľ o vodičské oprávnenie povinný podrobiť sa najneskoršie do jedného roka od skončenia výcviku; inak sa musí podrobiť novému výcviku v plnom rozsahu. Lehota sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni skončenia výcviku.
Oddiel 2
Skúška z predpisov o cestnej premávke
§ 7
(1)
Skúška z predpisov o cestnej premávke sa skladá skúšobnými testami (ďalej len "testy").
(2)
Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie dostatočne alebo vôbec neovláda jazyk, v ktorom sú testy vydané, možno skúšku skladať ústne za prítomnosti tlmočníka,4) ktorého si zabezpečí žiadateľ.
§ 8
(1)
Na skúšku je určený čas 20 minút.
(2)
Na zloženie skúšky musí žiadateľ dosiahnuť pri vodičskom oprávnení
- skupiny A najmenej 50 bodov,
- skupiny B najmenej 50 bodov,
- skupiny C najmenej 52 bodov,
- skupiny D najmenej 53 bodov,
- skupiny M najmenej 50 bodov,
- skupiny T najmenej 50 bodov,
- na vedenie električiek a trolejbusov najmenej 53 bodov.
Oddiel 3
Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe
§ 9
(1)
Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe sa skladá ústne. V prípade, že skúšku vykonávajú pracovníci autoškôl Zväzarmu (§ 2 ods. 1), možno ústnu skúšku nahradiť záverečným postupovým testom určeným pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia.
(2)
Pri skúške musí žiadateľ o vodičské oprávnenie
a)
skupiny A a B preukázať základné vedomosti hlavných skupín a mechanizmu motorového vozidla, ktoré majú vplyv na bezpečnosť jeho prevádzky, o ich bežnej údržbe a odstraňovaní bežných porúch a závad,
b)
skupiny C, D a T preukázať základné vedomosti o konštrukcii motorových vozidiel a o ich hlavných skupinách a mechanizmoch, o ich údržbe a ošetrovaní, ako aj preukázať rozpoznávanie a odstraňovanie vyskytujúcich sa porúch s ohľadom na požiadavky bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky motorových vozidiel.
(3)
Žiadateľ o vodičské oprávnenie, ktorý pri skúške nepreukáže základné vedomosti pri žiadnej položenej otázke alebo pri skúške záverečným postupovým testom nedosiahne určený počet bodov, sa hodnotí stupňom „neprospel“.
Oddiel 4
Skúška z vedenia motorových vozidiel
§ 10
(1)
Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti:
a)
v prvej časti skúšky sa preveruje ovládanie základných úkonov, najmä nastavenie spätných zrkadielok, pripútanie bezpečnostným pásom, rozbiehanie, rozbiehanie v stúpaní s použitím parkovacej brzdy, brzdenie a zastavenie, cúvanie a zatáčanie pri cúvaní, zachádzanie do obmedzeného priestoru na pozdĺžne, šikmé a kolmé státie, státie v stúpení, u žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny A a M aj vedenie motorových vozidiel pri malej rýchlosti;
b)
v druhej časti skúšky sa u žiadateľa o vodičské oprávnenie preveruje vedenie motorového vozidla v podmienkach cestnej premávky, najmä zachovanie správneho smeru jazdy, správne prechádzanie v jazdných pruhoch , správne odbočovanie vpravo a vľavo, zachovanie zodpovedajúcej vzdialenosti medzi vozidlami v jednotlivých jazdných pruhoch, dodržiavanie pravidla prednosti v jazde, správne predchádzanie, dodržiavanie určenej rýchlosti, používanie spätných zrkadielok, včasné dávanie znamenia o zmene smeru jazdy, správna reakcia na znamenia (napríklad o zmene jazdy) dávané inými účastníkmi cestnej premávky, zachovanie náležitej opatrnosti voči chodcom a iným účastníkom cestnej premávky, správne používanie svetiel a iných zariadení v motorovom vozidle.
(2)
Skúška musí trvať najmenej 20 minút.
(3)
Vedenie motorového vozidla musí žiadateľ o vodičské oprávnenie ovládať natoľko, aby bol schopný sledovať situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky a zariadenia a aby bol schopný včas, správne a bez zásahu učiteľa reagovať na dopravné situácie a spoľahlivo ich riešiť.
(4)
Za spôsobilého viesť motorové vozidlá nemožno uznať žiadateľa o vodičské oprávnenie, ktorý pri skúške nie je najmä schopný spoľahlivo ovládať motorové vozidlo a súčasne dodržiavať pravidlá cestnej premávky, správne reagovať a riešiť dopravné situácie alebo sa dopúšťa pri preverovaných úkonoch (odsek 1) hrubých chýb. Ak pri skúške dôjde k takému porušeniu pravidiel cestnej premávky, ktoré vážnym spôsobom ohrozilo alebo môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo dôjde k situácii, keď do vedenia motorového vozidla musí zasiahnuť učiteľ, skúška sa ihneď ukončí a žiadateľ sa hodnotí stupňom „neprospel“.
§ 11
(1)
Na skúške vykonávanej skúšobným komisárom dopravného inšpektorátu VB sa zúčastňuje učiteľ výcvikového zariadenia, prípadne vodič cvičiteľ, ktorý sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre učiteľa (okrem motorových vozidiel skupiny M). Ak je výcvikové vozidlo vybavené bezpečnostnými pásmi, musí byť skúšaný žiadateľ o vodičské oprávnenie pripútaný aj za jazdy v obci.
(2)
Skúšku skladá žiadateľ o vodičské oprávnenie
a)
skupiny A na motocykli so zdvihovým objemom valcov najmenej 250 cm3,
b)
skupiny B v osobnom alebo dodávkovom automobile spravidla takého typu, na akom sa robil výcvik,
c)
skupiny C vo vozidle, ktorého užitočná hmotnosť je najmenej 4500 kg,
d)
skupiny D v autobuse, ktorý má najmenej 28 miest na sedenie a ktorého dĺžka je najmenej 7m,
e)
skupiny T v kolesovom traktore s prívesom, ktorý musí mať najmenej 2 osi s rozchodom najmenej 1 m,
f)
skupiny M na malom motocykli so zdvihovým objemom valcov do 50 cm3.
Oddiel 5
Rozsah skúšok z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá
§ 12
Rozsah skúšok z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá sa určuje takto:
a)
vodičské oprávnenie skupiny A:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- náuka o motorových vozidlách a ich údržbe - 1 otázka,
- skúška z vedenia motorového vozidla;
b)
vodičské oprávnenie skupiny B:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- náuka o motorových vozidlách a ich údržbe - 2 otázky,
- vedenie motorového vozidla;
c)
vodičské oprávnenie skupiny C:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- náuka o motorových vozidlách a ich údržbe - 3 otázky,
- údržba určenej skupiny alebo mechanizmu motorového vozidla v praxi alebo na modeli - 2 otázky,
- vedenie motorového vozidla;
d)
vodičské oprávnenie skupiny D:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- náuka o motorových vozidlách a ich údržbe - 3 otázky,
- údržba určenej skupiny alebo mechanizmu motorového vozidla v praxi alebo na modeli - 2 otázky,
- vedenie motorového vozidla;
e)
vodičské oprávnenie skupiny M:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- vedenie malého motocykla;
f)
vodičské oprávnenie skupiny T:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- náuka o motorových vozidlách a ich údržba - 2 otázky,
- údržba určenej skupiny alebo mechanizmu motorového vozidla v praxi alebo na modeli - 1 otázka,
- vedenie motorového vozidla;
g)
vodičské oprávnenie skupiny A + B:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- náuka o motorových vozidlách a ich údržbe - 2 otázky,
- vedenie motorových vozidiel skupiny A a B;
h)
vodičské oprávnenie skupiny A + C:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- náuka o motorových vozidlách a ich údržbe - 3 otázky,
- údržba určenej skupiny alebo mechanizmu motorového vozidla v praxi alebo na modeli - 2 otázky,
- vedenie motorových vozidiel skupiny A a C;
ch)
vodičské oprávnenie skupiny A + T:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- náuka o motorových vozidlách a ich údržbe - 2 otázky,
- údržba určenej skupiny alebo mechanizmu motorového vozidla v praxi alebo na modeli - 1 otázka,
- vedenie motorových vozidiel skupiny A a T;
i)
vodičské oprávnenie skupiny B + T:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- náuka o motorových vozidlách a ich údržbe - 2 otázky,
- údržba určenej skupiny alebo mechanizmu motorového vozidla v praxi alebo na modeli - 1 otázka,
- vedenie motorových vozidiel skupiny B a T;
j)
vodičské oprávnenie skupiny A + B + T:
- predpisy o cestnej premávke - 1 test,
- náuka o motorových vozidlách a ich údržbe - 2 otázky,
- údržba určenej skupiny alebo mechanizmu motorového vozidla v praxi alebo na modeli - 1 otázka,
- vedenie motorových vozidiel skupiny A, B a T.
ČASŤ III
PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VIESŤ MOTOROVÉ VOZIDLÁ
§ 13
(1)
Ak dopravný inšpektorát VB rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti vodiča viesť motorové vozidlá, preskúšanie sa vykoná podľa tejto vyhlášky, a to v rozsahu určenom pre získanie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny.
(2)
Pokiaľ rozhodnutie dopravného inšpektorátu VB určilo, že vodič musí pred preskúšaním absolvovať v autoškole Zväzarmu cvičné jazdy, preukazuje vodič splnenie tejto podmienky potvrdením autoškoly Zväzarmu; táto autoškola ho tiež prihlasuje na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(3)
Ak vodič pri preskúšaní odbornej spôsobilosti v niektorej skúške neprospel, môže skúšku opakovať len raz. Opakovaná skúška sa musí skladať najvčaššie za 7 dní. Ak vodič pri skúške neprospeje, musí sa podrobiť novému výcviku z toho predmetu, v ktorom neprospel.
(4)
Opakovanú skúšku i skúšky po skončení novej výuky alebo výcviku z niektorého predmetu je vodič povinný zložiť v lehote 6 mesiacov odo dňa konania prvej skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti; inak sa musí podrobiť novému výcviku v plnom rozsahu.
ČASŤ IV
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 14
Poverenia vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti do konca roku 1981.
§ 15
Táto vyhláška sa nevzťahuje na skúšky z odbornej spôsobilosti brancov v rámci ich prípravy5) v autoškolách Zväzarmu a žiadateľov o vodičské oprávnenia viesť motorové vozidlá ozbrojených síl a Zboru národnej bezpečnosti, ako ani na preskúšanie odbornej spôsobilosti vodičov ozbrojených síl a Zboru národnej bezpečnosti.
§ 16
Zrušuje sa § 8 ods. 4 a § 9 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.
§ 17
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1981.
Minister:

Doc. PhDr. Obzina CSc. v. r.
1)
§ 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.
2)
§ 2 ods. 2 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách.
3)
§ 6 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel.
4)
§ 2 ods. 1 zákona č. 36/1976 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
5)
§ 13 zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove.