141/1980 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.10.1980

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 14. augusta 1980
o Dohovore o poradenstve pre voľbu povolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov, 1975 (č. 142)
Dňa 23. júna 1975 bol na 60. zasadaní Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o poradenstve pre voľbu povolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov, 1975 (č. 142). S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ho ratifikoval. Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 6. marca 1979 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 7 odseku 3 Dohovor nadobudol pre Československú socialistickú republiku platnosť 6. marcom 1980.
Český preklad textu Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.
DOHOVOR o poradenstve pre voľbu povolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov, 1975 (č. 142)
Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a tam sa zišla 4. júna 1975 na svojom šesťdesiatom zasadaní,
rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa rozvoja ľudských zdrojov: poradenstva pre voľbu povolania a výchovy na povolanie, ktoré sú šiestym bodom rokovacieho poriadku zasadania, a
ustanoviac, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,
prijíma 23. júna 1975 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o rozvoji ľudských zdrojov, 1975:
Článok 1
1.
Každý členský štát prijme a bude rozvíjať všestrannú a koordinovanú politiku a programy poradenstva pre voľbu povolania a odbornej výchovy, úzko späté so zamestnanosťou najmä prostredníctvom verejných sprostredkovateľní práce.
2.
Táto politika a programy majú prihliadať:
a)
na potreby, možnosti a problémy zamestnanosti tak na oblastnej, ako aj na vnútroštátnej úrovni;
b)
na stupeň a úroveň hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja;
c)
na vzájomné vzťahy medzi rozvojom ľudských zdrojov a inými hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi cieľmi.
3.
Táto politika a programy sa majú uskutočňovať metódami zodpovedajúcimi vnútroštátnym podmienkam.
4.
Táto politika a programy sa majú zamerať na to, aby bol jednotlivec schopný lepšie chápať a individuálne alebo kolektívne ovplyvňovať pracovné a sociálne prostredie.
5.
Táto politika a programy majú podnecovať všetky osoby a umožňovať im na základe rovnosti a bez akejkoľvek diskriminácie rozvíjať a používať svoje pracovné schopnosti vo svojom vlastnom záujme a v súlade so svojím vlastným úsilím s prihliadnutím na potreby spoločnosti.
Článok 2
So zreteľom na uvedené ciele každý členský štát vypracuje a bude zdokonaľovať otvorené, pružné a navzájom sa dopĺňajúce sústavy všeobecného, technického a odborného vzdelania, poradenstva pre voľbu výchovy a povolania a odbornej výchovy, či už sa taká činnosť rozvíja v rámci školskej sústavy alebo mimo nej.
Článok 3
1.
Každý členský štát postupne rozšíri svoje sústavy poradenstva pre voľbu povolania včítane sústavných informácií o stave zamestnanosti, aby tak zabezpečil všestrannú informovanosť a pokiaľ možno čo najširšie poradenstvo pre všetky deti, mladých ľudí a dospelých, včítane programov vhodných pre všetky postihnuté a nespôsobilé osoby.
2.
Také informácie a poradenstvo sa budú týkať voľby zamestnania, odbornej výchovy a s nimi súvisiacich možností vzdelania, stavu zamestnanosti a vyhliadok na zamestnanie, možností postupu, bezpečnosti pri práci a pracovnej hygieny a iných stránok pracovnej činnosti v rôznych odvetviach hospodárskej, sociálnej a kultúrnej aktivity a na všetkých stupňoch zodpovednosti.
3.
Tieto informácie a poradenstvo sa budú dopĺňať všeobecnou informáciou o kolektívnych zmluvách a o právach a povinnostiach všetkých zúčastnených strán podľa pracovného práva; táto informácia sa bude poskytovať v súlade s vnútroštátnym právom a praxou s prihliadnutím na príslušné funkcie a úlohy zúčastnených organizácií pracovníkov a zamestnávateľov.
Článok 4
Každý členský štát postupne rozšíri, prispôsobí a zladí svoje sústavy odbornej výchovy tak, aby zodpovedali potrebám mladistvých a dospelých po celý ich život na všetkých úsekoch hospodárstva, vo všetkých odvetviach hospodárskej činnosti a na všetkých stupňoch odbornej kvalifikácie a zodpovednosti.
Článok 5
Politika a programy poradenstva pre voľbu povolania a odbornej výchovy sa budú vypracúvať a vykonávať v spolupráci s organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, a pokiaľ je to v súlade s vnútroštátnym právom a praxou, aj s inými zúčastnenými organizáciami.
Článok 6
Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.
Článok 7
1.
Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.
2.
Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikáciu dvoch členských štátov.
3.
Pre každý členský štát nadobudne tento Dohovor účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola jeho ratifikácia zapísaná.
Článok 8
1.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.
2.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo vypovedať ho podľa tohto článku počas roku nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie za podmienok uvedených v tomto článku.
Článok 9
1.
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.
2.
Keď bude členským štátom organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, upozorní generálny riaditeľ členské štáty organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.
Článok 10
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.
Článok 11
Správna rada Medzinárodného úradu práce, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, predloží Generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či je vhodné dať na program rokovania Generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.
Článok 12
1.
Ak Generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:
a)
ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 8, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;
b)
od času, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, prestane byť tento Dohovor pre členské štáty otvorený na ratifikáciu.
2.
Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.
Článok 13
Anglické a francúzske znenie tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.