12/1980 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1980 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 3. januára 1980,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb.:
Čl. I
Príloha nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia sa mení a dopĺňa takto:
1. Diel I č. 6 znie:
„6.
s tečúcim kovom pri vysokopecnej výrobe surového železa a pri výrobe surovej ocele a ferozliatin v základnej hutnej prvovýrobe a v hutnej výrobe neželezných kovov, antimónu, hliníka, medi, olova a ortuti,“.
2. Diel I č. 14 znie:
„14.
v jadrovej elektrárni v kontrolovanom pásme jadrového reaktora za hygienickou slučkou a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,“.
3. Diel I č. 18 znie:
„18.
v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov, pri úprave keramických surovín v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu nadmerne ohrozujúcom pracujúcich silikózou a pri spracovaní azbestu prevažne suchou cestou v prostredí vysokej koncentrácie azbestového prachu nadmerne ohrozujúcom pracujúcich azbestózou,“.
4.Diel I sa dopĺňa pododsekmi č. 19 až 22, ktoré znejú:
„19.
pri výrobe fenyl-metylpyrazolónu,
20.
pri výrobe antiparazitných prípravkov na báze organických zlúčenín fosforu,
21.
pri výrobe smolného koksu,
22.
pri výrobe anódovej hmoty.“.
5. V diele II písm. A č. 4 vo štvrtom pododseku sa za slovami „dolomitom a azbestom“ vypúšťajú slová „za vysokých teplôt“.
6. Diel II písm. A č. 6 sa dopĺňa pododsekom, ktorý znie:
„- zváranie plazmou;“.
7. Die II písm. B sa na konci dopĺňa pododsekom, ktorý znie:
„- vodičmi autocisterien prepravujúcich propán-bután.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1980.
Dr. Štrougal v. r.