102/1980 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky
zo 17. júla 1980,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 29 ods. 1 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška ministra vnútra č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
§ 3 ods. 1 znie:
„(1)
Na ukladanie pokút sa používajú bloky vydané Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky na sumy 10, 20, 50 a 100 Kčs.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.
Minister:

Ing. Lazar v. r.