102/1980 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1980 do 30.09.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky
zo 17. júla 1980,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 29 ods. 1 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška ministra vnútra č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
§ 3 ods. 1 znie:
„(1)
Na ukladanie pokút sa používajú bloky vydané Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky na sumy 10, 20, 50 a 100 Kčs.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.
Minister:

Ing. Lazar v. r.