Chronologický register predpisov ročníka 1980

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydávajú základné podmienky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve
2/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)
3/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.22/1967 zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení neskorších predpisov
4/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o mimoriadnom hlásení pobytu občanov v súvislosti s prevedením ústrednej evidencie obyvateľov na automatizované spracovanie
5/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska
6/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky
7/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí č. 44/1970 Zb.
8/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou
9/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kenskej republiky
10/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci
11/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb., ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
12/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
13/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 650. výročiu narodenia Petra Parléřa
14/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky
15/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov
16/1980 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 (České Budějovice - sídliště Vltava)
17/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968/1975)
18/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o sukcesii Bahamského spoločenstva, Fidži, Lesothského kráľovstva, Nauruskej republiky, Svazijského kráľovstva a Kráľovstva Tonga o Zmluvy medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych z 11. novembra 1924 a do Dodatkového dohovoru o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska z 15. februára 1935
19/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Trojstrannej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky, rakúskou spolkovou vládou a vládou Poľskej ľudovej republiky o zabezpečení a riadnom uskutočňovaní dodávok, tranzitu a odberu elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky cez územie Československej socialistickej republiky do Rakúskej republiky
20/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok štátnej kontroly akosti pri výrobkoch, ktoré sú predmetom výmeny tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
21/1980 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
22/1980 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby prekladu
23/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 165 pre voľby do snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
24/1980 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.
25/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
26/1980 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí)
27/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v znení vyhlášky č. 107/1977 Zb.
28/1980 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov
29/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zriadení Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky
30/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach špecializácie a kooperácie výroby medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VPŠK RVHP)
31/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene začiatku letného času v roku 1980
32/1980 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7-západ, hlavní město Praha)
33/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou
34/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobom obchodnom protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou
35/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
36/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci
37/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Srí Lanka o leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami
38/1980 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu
39/1980 Zb. Zákon o vysokých školách
40/1980 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkov pri dodávkach a odbere elektriny
41/1980 Zb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č. 17/1973 Sb. a č. 60/1977 Sb.
42/1980 Zb. Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím
43/1980 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok
44/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR
45/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Marockého kráľovstva
46/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ľubovňa
47/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o lietaní so závesnými klzákmi
48/1980 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese
49/1980 Zb. Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
50/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
51/1980 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění
52/1980 Zb. Rozhodnutie Prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii
53/1980 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 1
54/1980 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 13, 81 a 60
55/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky
56/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov pri príležitosti Československej spartakiády 1980
57/1980 Zb. Redakčné oznámenie k oprave tlačových chýb
58/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa ustanovuje ďalšie oslobodenie cestnej dopravy pre cudzie potreby od povolenia
59/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
60/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
61/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a činnosti organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí
62/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o kontrole zahraničnoobchodnej činnosti
63/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a vykonávaní činnosti obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb
64/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu
65/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze hospodárskych stykov s Juhoafrickou republikou
66/1980 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
67/1980 Zb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
68/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti
69/1980 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
70/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
71/1980 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel
72/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Panamskej republiky
73/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o úplnom znení Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
74/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru
75/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva
76/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky
77/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie
78/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
79/1980 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I. o úplatách při provozování hudby
80/1980 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973 Sb., kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství
81/1980 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
82/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o hodnotení technickej úrovne výrobkov
83/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.
84/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru
85/1980 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.
86/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1971 Zb. o účtovníctve
87/1980 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích
88/1980 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
89/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
90/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnych záverečných skúškach a štátnych rigoróznych skúškach
91/1980 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách
92/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
93/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v námornej doprave
94/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov
95/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách
96/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými
97/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave osôb a nákladov
98/1980 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
99/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchovnom poradenstve
100/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky
101/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia
102/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
103/1980 Zb. Vyhláška o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky
104/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách
105/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy)
106/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl
107/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o ekonomickej, vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky
108/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Úverovej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky
109/1980 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách
110/1980 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o studiu na vysokých školách (studijní předpisy)
111/1980 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol
112/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
113/1980 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
114/1980 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách
115/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti.
116/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
117/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách
118/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch
119/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
120/1980 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Federálneho ministerstva národnej obrany č. 95/1980 Zb., ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách, v českom vydaní
121/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o finančnej pomoci pri prevode skupinových rodinných domčekov z družstevného do osobného vlastníctva
122/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou
123/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi
124/1980 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy
125/1980 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany
126/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určuje príslušnosť Obvodného súdu Bratislava 1 na konanie podľa čl. 10, 13, 14 a 15 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, a povinnosť nahradiť trovy tohoto konania československými občanmi
127/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
128/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov ku 100. výročiu narodenia Bohumíra Šmerala
129/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky
130/1980 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchovném poradenství
131/1980 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách a vo vyhláške Mínisterstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy) v slovenskom vydaní
132/1980 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 22
133/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896, revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971
134/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecnom dohovore o autorskom práve revidovanom v Paríži 24. júla 1971
135/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa vydáva Poriadok Poštovej novinovej služby
136/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
137/1980 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol
138/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl
139/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel
140/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o preventívnej kontrole vyvážaného a dovážaného tovaru a preukaze o použití a využití dovezeného tovaru
141/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o poradenstve pre voľbu povolania a odbornej výchove pre rozvoj ľudských zdrojov, 1975 (č. 142)
142/1980 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů
143/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov a odmieňaní práce
144/1980 Zb. Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného města Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127
145/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
146/1980 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
147/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v rokoch 1981 a 1982
148/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu
149/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov
150/1980 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
151/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
152/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 27. októbra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva
153/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o pokutách za oneskorené uvedenie strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a investičných celkov dovezených zo zahraničia do prevádzky
154/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa mení vyhláška č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy, v znení vyhlášky č. 34/1968 Zb.
155/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania v stavebnom poriadku
156/1980 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov
157/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím
158/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 72/1978 Zb.
159/1980 Zb. Nariadenie vlády Československe socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb. a č. 46/1977 Zb.
160/1980 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb.
161/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov
162/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
163/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky
164/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov
165/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
166/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch
167/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o postupe pri likvidácii podnikov zahraničného obchodu
168/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily
169/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnom riadení v oblasti cien (úplné znenie)
170/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
171/1980 Zb. Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike
172/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe
173/1980 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o jednotnej údajovej základni organizácií
174/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenia
175/1980 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366
176/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu smrti Ľudovíta Štúra
177/1980 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia zastupiteľských zborov
178/1980 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1981
179/1980 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1981
180/1980 Zb. Zákon o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie
181/1980 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 154/1976 Zb. a zákona č. 62/1977 Zb.
182/1980 Zb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981
183/1980 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociálním zabezpečení
184/1980 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
185/1980 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981