Predpis bol zrušený predpisom 15/1982 Zb.

81/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1979 do 31.01.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 19. júla 1979
o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 172 ods. 1 a 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov a podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky :
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, sa mení takto:
1.
V § 28 ods. 2 písm. a) sa suma 600 Kčs nahrádza sumou 780 Kčs a suma 1100 Kčs sumou 1330 Kčs.
2.
§ 110 odsek 2 znie:
„(2)
Výchovné mesačne je
na jedno dieťa
Kčs
na dve deti
Kčs
na tri deti
Kčs
na štyri deti
Kčs
k dôchodku
invalidnému 190 530 1030 1480
inému 140 530 1030 1480
a zvyšuje sa na každé ďalšie dieťa mesačne o 290 Kčs.“.
3.
V § 115 v odseku 1 sa suma 600 Kčs nahrádza sumou 780 Kčs a v odseku 2 sa suma 1100 Kčs nahrádza sumou 1330 Kčs.
4.
§ 124 odsek 2 znie:
„(2)
Prídavky na deti mesačne sú
na 1 dieťa 140 Kčs
na 2 deti 530 Kčs
na 3 deti 1030 Kčs
na 4 deti 1480 Kčs
a na každé ďalšie dieťa sa zvyšujú o 290 Kčs mesačne.“.
Čl. II
Zvýšenie dôchodku podľa čl. I č. 3 tejto vyhlášky sa vykoná na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tejto vyhlášky.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1979.
Námestník ministra:
Dr. Havelka CSc. v. r.