65/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 2. apríla 1979
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o kultúrnej spolupráci
Dňa 11. apríla 1978 bola v Bonne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o kultúrnej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 16. marca 1979.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.