57/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1979 do 30.08.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 31. mája 1979
o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s federálnymi ministerstvami financií a dopravy, ministerstvami práce a sociálnych vecí a ministerstvami vnútra Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov:
Rozsah platnosti
§ 1
Táto vyhláška sa vzťahuje
a)
na pracovníkov v pracovnom (učebnom) pomere,
b)
na pracovníkov činných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak poskytovanie náhrad medzi organizáciou a pracovníkom bolo dohodnuté alebo ak to ustanovujú osobitné predpisy,
c)
na členov výrobných družstiev
d)
na príslušníkov ozbrojených síl z povolania pridelených k civilným orgánom a organizáciám,1)
e)
na osoby, o ktorých to ustanovujú iné predpisy (ďalej len „pracovníci“).
§ 2
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa poskytujú pracovníkom pri pracovných cestách v tuzemsku za podmienok ďalej určených náhrady
a)
za používanie vlastného cestného motorového vozidla určeného na nehromadnú prepravu osôb (ďalej len „vlastné osobné vozidlo“),
b)
pri používaní služobného cestného motorového vozidla bez prideleného vodiča z povolania, ktoré organizácia zverí pracovníkovi do osobnej starostlivosti (ďalej len „služobné vozidlo“).
(2)
Vlastným osobným vozidlom sa rozumie vozidlo, ktorého držiteľom podľa technického preukazu je pracovník, prípadne jeho manželka.
(3)
Služobným vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré je vo vlastníctve, správe alebo v užívaní organizácie.
Náhrady za používanie vlastného osobného vozidla
§ 3
(1)
Ak má organizácia záujem, aby pracovník pri pracovnej ceste použil vlastné osobné vozidlo, môže mu určiť s jeho súhlasom tento spôsob dopravy len za podmienok, že
a)
pracovník má predpísané oprávnenia na vedenie vozidla a ďalšie potrebné doklady,
b)
vlastné osobné vozidlo je poistené pre prípad havárie a
c)
uskutočnenie pracovnej cesty týmto spôsobom je účelné a hospodárne vzhľadom na využitie pracovného času a na náklady.
(2)
Za použitie vlastného osobného vozidla podľa predchádzajúceho odseku poskytne organizácia pracovníkovi za každý kilometer jazdy bez ohľadu na počet prepravovaných osôb alebo na množstvo, hmotnosť a veľkosť prepravovaných vecí náhradu podľa sadzieb určených v prílohe č. 1.
(3)
Ak organizácia so súhlasom pracovníka určí, že pracovník použil príves k osobnému vozidlu, poskytne mu náhradu podľa odseku 2 zvýšenú až o 10 % s prihliadnutím na hmotnosť prívesu, prípadne na ďalšie okolnosti.
(4)
Náhrady podľa odsekov 2 a 3 sa vypočítajú za celkovú vzdialenosť prejdenú pri pracovnej ceste najkratšou cestou hospodárne zjazdnou pre použité vlastné osobné vozidlo v celých kilometroch.
(5)
Iné náhrady za používanie vlastného osobného vozidla, než sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach, organizácia neposkytuje, s výnimkou náhrad preukázaných výdavkov za nevyhnutné parkovanie a garážovanie počas pracovnej cesty.
(6)
Organizácia sa môže s pracovníkom, ktorý v jej záujme často používa pri pracovných cestách vlastné osobné vozidlo, dohodnúť na tom, že mu náhrady podľa odsekov 2 a 3 poskytne mesačnými paušálnymi sumami. Výška paušálnej náhrady sa upraví, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých bola náhrada určená, a úmerne zníži za dni neprítomnosti pracovníka v práci.
§ 4
Organizácia poskytne v rozsahu a za podmienok ustanovených všeobecnými predpismi o náhradách cestovných výdavkov náhradu vo výške cestovného za verejný hromadný dopravný prostriedok s výnimkou lietadla2) pracovníkovi, ktorý z vážnych dôvodov nepoužil pri pracovnej ceste verejný hromadný dopravný prostriedok určený organizáciou a použil vlastné osobné vozidlo alebo iný vlastný dopravný prostriedok. Ak je to hospodárne, môže organizácia obdobne poskytnúť túto náhradu2) podľa dohody aj pracovníkovi, ktorý o použitie vlastného osobného vozidla pri pracovnej ceste organizáciu vopred požiadal. Ak s pracovníkom cestujú v jeho vlastnom osobnom vozidle ďalší pracovníci, náhrada cestovného podľa týchto ustanovení im nepatrí.
Náhrada za používanie služobného vozidla
§ 5
(1)
Ak organizácia zverí pracovníkovi, ktorý má predpísané oprávnenia na vedenie vozidla, na základe písomnej dohody s ním (§ 6) služobné vozidlo do osobnej starostlivosti, aby ho používal pri pracovných cestách v súvislosti s výkonom povolania, poskytne mu za dohodnutých podmienok náhradu prevádzkových nákladov za každý kilometer jazdy podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 2 po odpočítaní rezervnej sumy vo výške určenej v stĺpci 4 tejto prílohy.
(2)
Z rezervy uhrádza organizácia havarijné poistenie, prípadne náklady na vopred dohodnuté druhy rozsiahlejších opráv služobného vozidla; nevyčerpaný zvyšok rezervy vyplatí pracovníkovi pri pristavení vozidla na generálnu opravu za podmienky, že sú splnené výkony vozidla určené v písomnej dohode a že jeho technický stav zodpovedá počtu prejdených kilometrov a prevádzkovým podmienkam. Táto suma sa primerane zníži, prípadne sa neposkytne, ak skutočný technický stav v čase pristavenia vozidla na generálnu opravu uvedenú podmienku nespĺňa.
(3)
Ak sa platnosť písomnej dohody skončí pred splnením výkonov určených pre pristavenie služobného vozidla na generálnu opravu, vyplatí organizácia pracovníkovi zvyšok rezervy vytvorenej ku dňu skončenia platnosti dohody za podmienky, že technický stav vozidla zodpovedá počtu prejdených kilometrov a prevádzkovým podmienkam. Ustanovenie odseku 2 poslednej vety platí obdobne.
(4)
Časť náhrady patriacu pracovníkovi, ktorá zodpovedá finančnej hodnote spotreby benzínu (stĺpec 5 prílohy č. 2), poskytuje organizácia pracovníkovi formou blokových poukážok z limitu organizácie.
§ 6
(1)
V písomnej dohode podľa § 5 sa uvedú povinnosti organizácie a pracovníka, najmä že
1.
Organizácia
a)
zodpovedá za technickú spôsobilosť služobného vozidla na prevádzku,3)
b)
vybaví služobné vozidlo riadne fungujúcim tachometrom na spoľahlivé zistenie prejdených kilometrov, ktorého náhon musí byť na oboch koncoch zaplombovaný,
c)
vytvára rezervu vo výške ustanovenej v § 5,
d)
dojedná havarijné poistenia pre služobné vozidlo,
e)
uhrádza poistné z havarijného poistenia a náklady na vopred dohodnuté druhy rozsiahlejších opráv až do výšky rezervy a náklady na generálne opravy,
f)
určí rozsah výkonov služobného vozidla pred odovzdaním na generálnu opravu, prípadne aj limity prejdených kilometrov na určité obdobie,
g)
vydáva pracovníkovi príslušné poukážky na benzín;
2.
pracovník
a)
uhrádza z vlastných prostriedkov prevádzkové náklady služobného vozidla mimo nákladov uhrádzaných z rezervy,
b)
udržiava zverené služobné vozidlo v riadnom technickom stave,
c)
vedie záznam o výkonoch služobného vozidla,
d)
nesmie používať služobné vozidlo na súkromné účely včítane ciest do práce a späť, prípadne neprekročí určené limity prejdených kilometrov,
e)
uhrádza pohonné hmoty blokovými poukážkami, ktoré dostane od organizácie.
(2)
Písomnú dohodu môže organizácia i pracovník vypovedať, výpovedná lehota sa uvedie v dohode.
§ 7
Náhrady podľa § 5 a 6 nemožno poskytovať
a)
vedúcim pracovníkom hospodárskych organizácií, ktorých hmotnú zainteresovanosť upravujú osobitné predpisy,4) a riaditeľom, ich námestníkom a im na roveň postavených pracovníkom ostatných organizácií,
b)
vodičom z povolania.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
§ 8
Celková výška náhrad vypočítaná podľa tejto vyhlášky sa pred výplatou zaokrúhľuje na celé koruny do výšky 50 halierov včítane smerom dolu a nad 50 halierov smerom hore.
§ 9
(1)
Ustanovenie § 5 ods. 4 vyhlášky č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov sa nahrádza týmto znením:
„(4)
Podmienky a náhrady za používanie vlastných osobných vozidiel a služobných vozidiel zverených pracovníkom do osobnej starostlivosti pri pracovných cestách ustanovujú osobitné predpisy.“.
(2)
Zrušujú sa :
1.
vyhláška č. 41/1965 Zb. o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch v znení vyhlášky č. 34/1974 Zb.;
2.
úprava Ministerstva dopravy z 5. apríla 1965 č. 14 757/65-10, ktorou sa určujú zásady pre používanie služobných osobných automobilov bez prideleného vodiča pracovníkmi pri vonkajších výkonoch v znení úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 30. marca 1974 č. II/1-2669/74-7501 (reg. v čiastke 5/1974 Zb.);
3.
čl. 9 ods. 2 a čl. 10 smerníc Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 2/1972 Ú.v. ČSR a č. 1/1972 Ú.v. SSR na vykonanie niektorých ustanovení vyhlášky č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.
Námestník ministra:
Ing. Tomášek v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 57/1979 Zb.
Sadzby náhrad za používanie vlastného osobného vozidla
Druh vozidla Obsah valcov v ccm Sadzba náhrady za 1 km jazdy
Kčs
nad do
1 2 3
motorový bicykel, motocykel,
skúter
150 0,40
150 250 0,45
250 0,50
trojkolka, motocykel s postranným
vozíkom
0,65
osobný automobil 900 1,03
900 1200 1,30
1200 1500 1,45
1500 2000 1,63
2000 1,90
Príloha č. 2 vyhlášky č. 57/1979 Zb.
Sadzby náhrad za používanie služobného vozidla
Druh vozidla Obsah valcov v ccm Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do Sadzba spolu Rezerva Hodnota benzínu Sadzba po odpočítaní rezervy
a hodnoty benzínu
1 2 3 4 5 6
motorový bicykel,
motocykel, skúter
- - 0,25 0,03 0,16 0,06
150 150 0,28 0,04 0,18 0,06
250 250 0,32 0,04 0,22 0,06
trojkolka, motocykel s postranným
vozíkom, motokára
- - 0,43 0,05 0,27 0,11
osobný (dodávkový) automobil - 900 0,80 0,10 0,37 0,33
900 1200 0,93 0,10 0,46 0,37
1200 1500 1,04 0,11 0,54 0,39
1500 2000 1,10 0,11 0,57 0,42
2000 1,29 0,13 0,69 0,47
1)
Uznesenie vlády ČSSR z 21. septembra 1978 č. 247.
2)
§ 5 ods. 1 vyhlášky č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.
3)
Vyhláška č. 90/1975 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.
4)
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 25. októbra 1977 č. II/3-1586/77-7315 o hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov (č. 14/1977 Ú.v. ČSR, č. 22/1977 Ú.v. SSR, reg. v čiastke 26/1977 Zb.).