45/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1979 do 31.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj
zo 16. marca 1979,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 143 ods. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 ods. 2 znie:
„(2)
Pri nadstavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach na stavbách sa postupuje podľa tejto vyhlášky primerane.“.
2.
§ 4 ods. 6 znie:
„(6)
Stavebné pozemky sa môžu oplotiť alebo ohradiť, ak je to žiadúce najmä z dôvodov bezpečnosti, ochrany majetku, mimoriadnej povahy stavby alebo celkového usporiadania pri začlenení stavby v území.“.
3.
§ 44 znie:
㤠44
(1)
Ak rodinné domčeky vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi má byť 10 m, nesmie však byť menšia ako 7 m.
(2)
Vzdialenosť rodinných domčekov vytvárajúcich medzi sebou voľný priestor nesmie byť od spoločných hraníc pozemkov menšia ako 3 m. Pokiaľ by rozmery stavebného pozemku znemožňovali účelné dispozičné riešenie stavby rodinného domčeka, môže stavebný úrad znížiť jeho vzdialenosť od spoločnej hranice pozemkov výnimočne až na 2 m.
(3)
V mimoriadne stiesnených územných podmienkach, kde nemožno dodržať vzdialenosti podľa odseku 1, môže stavebný úrad znížiť vzdialenosť medzi rodinnými domčekmi až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V týchto prípadoch sa nemusí uplatniť ustanovenie odseku 2 o vzdialenostiach rodinných domčekov od spoločných hraníc pozemkov.
(4)
Vzdialenosti sa merajú na najkratšej spojnici medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, prípadne od vonkajších hrán vstupov, balkónov, loggií, terás, od hraníc pozemkov a pod.“.
4.
V § 45 ods. 1 sa vypúšťajú slová „garáže a“ a slovo „drobné“.
5.
V § 45 ods. 2 sa vypúšťajú slová „garáže a drobné“.
6.
§ 45 ods. 4 znie:
„(4)
Pre stavby umiestňované na stavebných pozemkoch rodinných domčekov podľa odseku 1 neplatia ustanovenia § 44.“.
7.
§ 53 ods. 7 znie:
„(7)
Na stavebných pozemkoch rekreačných chát v krajine sa môžu umiestňovať iba také drobné stavby, ktoré podstatne neovplyvnia životné prostredie a plnia doplnkovú funkciu rekreačných chát v krajine alebo vhodne dopĺňajú ich rekreačný účel, a to len pokiaľ zabezpečenie takej funkcie v hlavnej stavbe nie je vhodné. Garáže pre osobné motorové vozidlá sa smú zriaďovať iba ako vstavané do rekreačných chát.“.
8.
V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na stavebných pozemkoch rekreačných domčekov sa môžu umiestňovať iba také stavby, ktoré podstatne neovplyvnia životné prostredie a plnia doplnkovú funkciu rekreačných domčekov alebo vhodne dopĺňajú ich rekreačný účel, a to len ak zo stavebnotechnických dôvodov nemožno takú funkciu zabezpečiť priamo v rekreačných domčekoch.“.
9.
V § 56 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.
10.
§ 57 znie:
㤠57
(1)
Pre úpravy stavieb na rekreačné chalupy a pre umiestňovanie stavieb, ktoré plnia doplnkovú funkciu pri rekreačných chalupách platia ustanovenia § 56 ods. 2 až 4.
(2)
Pri úpravách sa má zachovať pôvodný ráz stavby.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1979.
Minister:

Ing. Šupka v. r.