35/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.03.1979 do 31.12.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 27. februára 1979
o odplatách vo vodnom hospodárstve
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 43 ods. 1 a 2, § 44 a 45 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):
PRVÁ ČASŤ
Odplaty za odbery vody z vodných tokov
§ 1
Organizácie, ktoré odoberajú vodu z vodných tokov v množstve presahujúcom 15 000 m3 ročne alebo 1250 m3 mesačne, platia správcovi vodného toku, prípadne správcovi toho jeho úseku, v ktorom k odberu vody dochádza, odplaty vo výške ustanovenej cenovými predpismi.1)
§ 2
(1)
Povinnosť platiť odplaty sa nevzťahuje na odbery vody z vodných tokov uvedené v § 43 ods. 2 vodného zákona a na odbery
a)
vody na napúšťanie rybníkov, slepých ramien vodných tokov a iných nádrží tvoriacich chránený biotop rastlín a živočíchov,
b)
zákalových vôd pre lesnú výrobu,
c)
vody pre potreby ozbrojených síl Československej socialistickej republiky a ozbrojených spojeneckých síl na území vojenských obvodov.2)
(2)
Zákalovými vodami pre poľnohospodársku a lesnú výrobu sú vody odoberané z vodného toku za zvýšených prietokov (vodných stavov) na závlahy zaplavovaním. Vodohospodársky orgán určí pre úseky vodných tokov spodnú hranicu zvýšeného prietoku (vodného stavu) umožňujúceho odber zákalových vôd s prihliadnutím na vodočet alebo na inú výškovú značku podľa miestnych podmienok.
DRUHÁ ČASŤ
Odplaty za odbery podzemnej vody
§ 3
Za odbery podzemnej vody3) (ďalej len „odbery“) sú organizácie, ktorých odbery presahujú množstvo 15 000 m3 ročne alebo 1250 m3 mesačne (ďalej len „odoberajúce organizácie“), povinné platiť odplaty miestne príslušnému správcovi vodohospodársky významných vodných tokov4) (ďalej len „správca tokov“).
§ 4
Povinnosť platiť odplaty sa nevzťahuje na odbery
a)
pre verejné vodovody,
b)
na zabezpečovanie sociálnych úloh odoberajúcich organizácií a na zásobovanie sídlisk alebo verejných vodovodov zo zariadení odoberajúcich organizácií, ak sa tieto odbery osobitne merajú,
c)
na účely, na ktoré sa použitie pitnej vody ustanovuje osobitnými predpismi, 5)
d)
pre potreby ozbrojených síl Československej socialistickej republiky a ozbrojených spojeneckých síl na území vojenských obvodov,
e)
pri zachytávaní podzemných vôd, ktorého účelom nie je použitie podzemnej vody (napr. čerpacie pokusy, odvodnenie pozemkov a priestorov včítane základov budov a strojov, hydrogeologická ochrana pred kontamináciou),
f)
z umelých infiltrácií povrchovej vody, keď vlastný odber povrchovej vody podlieha odplate,
g)
v prípadoch, v ktorých nie je z vodohospodárskeho hľadiska podľa určenia ústredného vodohospodárskeho orgánu republiky účelné použitie podzemnej vody ako pitnej; jednotlivé prípady učí tento orgán na základe preukázanej potreby a na časove obmedzenú dobu.
§ 5
(1)
Odplata je Kčs 1,- za 1 m3 odobratej podzemnej vody.
(2)
Správca tokov pri určovaní množstva odberu vychádza z údajov o odberoch oznamovaných podľa osobitných predpisov.6)
(3)
Ak odoberajúca organizácia nie je povinná platiť za odber odplatu z niektorého dôvodu uvedeného v § 4, oznámi tento dôvod v prílohe oznámenia údajov o odberoch.
§ 6
Ak sa odoberajúcej organizácii neurčí povinnosť merať odbery,6) je povinná viesť o odberoch evidenciu a mať k dispozícii dokumentáciu o ich výške a časovom rozložení. Ak odoberajúca organizácia nepreukáže touto dokumentáciou alebo iným spôsobom (napr. odvodene podľa spotreby energie na pohon odberných čerpadiel) množstvo odberu, určí sa odplata na základe množstva odberu uvedeného v povolení vodohospodárskeho orgánu na tento odber.
§ 7
(1)
Preddavok na odplatu za bežný kalendárny rok je splatný do 30. septembra vo výške zodpovedajúcej množstvu odberu v predchádzajúcom roku.
(2)
Správca tokov vypočíta ročnú odplatu podľa skutočného množstva odberu a vyúčtuje nedoplatky alebo preplatky do 31. marca nasledujúceho roka.
(3)
Ak dôjde k odberu povolenému vodohospodárskym orgánom po termíne pre oznamovanie údajov o odberoch podľa osobitných predpisov,6) je odoberajúca organizácia povinná do jedného mesiaca odo dňa, keď došlo k prvému odberu, oznámiť predpokladané množstvo odberu v prvom kalendárnom roku.
(4)
Ak odoberajúca organizácia nevykoná v plnej výške úhradu platieb podľa odseku 1 alebo úhradu nedoplatkov podľa odseku 2 do 15 dní odo dňa doručenia ich vyúčtovania, je povinná za každý deň omeškania zaplatiť penále vo výške 1 ‰ zo sumy včas nezaplatenej.
TRETIA ČASŤ
Odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
§ 8
(1)
Organizácie, ktoré vypúšťajú do povrchových vôd odpadové vody (ďalej len „vypúšťajúce organizácie“) obsahujúce organické látky charakterizované hodnotou biochemickej spotreby kyslíka (ďalej len „BSK5“), nerozpustené látky, ropu a ropné látky alebo odpadové vody vyznačujúce sa zjavnou aciditou alebo alkalitou alebo obsahujúce rozpustené anorganické soli (ďalej len „ukazovatele znečistenia“), sú povinné za vypúšťanie týchto vôd platiť správcom tokov odplaty podľa množstva znečisťujúcich látok v odpadových vodách a podľa miery ich závadnosti.
(2)
Povinnosť platiť odplaty nie je dotknutá tým, že vypúšťajúcej organizácii bolo podľa § 8 ods. 1 písm. c) a § 23 ods. 3 vodného zákona povolené vypúšťať odpadové vody do povrchových vôd.
(3)
Platenie odplát nezbavuje vypúšťajúcu organizáciu zodpovednosti za spôsobené škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 9
(1)
Za vypúšťanie odpadových vôd obsahujúcich BSK5, nerozpustené látky, ropu alebo ropné látky a odpadových vôd vyznačujúcich sa zjavnou aciditou alebo alkalitou sa platia základné odplaty a prirážky k nim. Za vypúšťanie odpadových vôd obsahujúcich rozpustené anorganické soli sa platí iba základná odplata, a to len vtedy, ak sa odpadové vody vypúšťajú do vodných tokov.
(2)
Odplaty sa neplatia za vypúšťanie odpadových vôd,
a) v ktorých množstvo znečisťujúcich látok nepresahuje pri BSK5 5 t/rok,
pri nerozpustných látkach 10 t/rok,
b)
ktorých koncentrácia znečistenia a množstvo znečisťujúcich látok nepresahuje
koncentrácia znečistenia: množstvo znečisťujúcich látok:
pri rope a ropných látkach 10 mg/l 5 t/rok
pri zjavnej acidite alebo alkalite 0,5 mval/l 500 kg ekv/rok
pri rozpustených anorganických soliach 1000 mg/l 50 t/rok,
c)
pri ktorých ukazovatele znečistenia sú rovnaké alebo lepšie ako ukazovatele znečistenia povrchových vôd, do ktorých sa odpadové vody vypúšťajú.
§ 10
(1)
Základná odplata sa vypočíta podľa nákladov na konkrétny alebo všeobecne použiteľný spôsob čistenia odpadových vôd, na vypúšťanie ktorých sa vzťahuje povinnosť platiť odplaty. Podľa nákladov na konkrétny spôsob čistenia sa vypočíta základná odplata na budúci kalendárny rok, ak vypúšťajúca organizácia dodala v lehote uvedenej v § 12 ods. 1 správcovi tokov prípravnú alebo projektovú dokumentáciu7) zariadenia na odstraňovanie znečistenia odpadových vôd, ktoré sa vypúšťajú do povrchových vôd; tento spôsob výpočtu sa použije prednostne. Inak sa základná odplata vypočíta na uvedené obdobie podľa nákladov na všeobecne použiteľný spôsob čistenia.
(2)
Dokumentácia podľa odseku 1 musí obsahovať údaje umožňujúce výpočet základnej odplaty a nesmie byť staršia ako 5 rokov, iba ak sa podľa nej výstavba čistiaceho zariadenia dosiaľ neskončila. Dokumentácia zariadenia na odstraňovanie znečistenia odpadových vôd ropou alebo ropnými látkami sa použije na výpočet základnej odplaty, len ak je možné podľa nej zabezpečiť zníženie koncentrácie znečistenia odpadových vôd pod hodnotu 10 mg/l.
(3)
Základná odplata je súčinom sadzby a množstva ročných znečistení alebo množstva vypúšťaných odpadových vôd. Spôsob výpočtu sadzieb sa určuje v časti A prílohy toho nariadenia.
(4)
Ak sa vypúšťajú odpadové vody obsahujúce BSK5 alebo nerozpustené látky viacerými výtokmi, množstvá znečistenia sa na výpočet sadzby a základnej odplaty sčítajú. Samostatne sa posudzujú len vtedy, ak nie sú dané technické možnosti na spojenie výtokov alebo ak výtoky ústia do rôznych povrchových vôd.
(5)
Ak vypúšťajúca organizácia vypúšťa odpadové vody do zariadenia na vodnom toku, ktoré je podľa rozhodnutia vodohospodárskeho orgánu určené na čistenie (dočistenie) týchto odpadových vôd, vypočíta sa základná odplata podľa množstva znečistenia, ktoré sa vypúšťa až z tohto zariadenia.
(6)
Ak má vypúšťajúca organizácia zariadenie na akumuláciu a riadené vypúšťanie odpadových vôd, určí sa základná odplata podľa vypúšťaného množstva ročného znečistenia zníženého o množstvo znečistenia obsiahnutého v akumulačnom zariadení. Toto zníženie však nesmie prekročiť množstvo znečistenia, ktoré prepočítané na celoročný odtok vody vo vodnom toku by spôsobilo zhoršenie kvality o 2,5 mg/l BSK5 alebo 0,5 mval/l acidity alebo alkality alebo o 500 mg/l rozpustených anorganických solí. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na odpadové vody s ostatnými ukazovateľmi znečistenia a na vypúšťanie odpadových vôd do iných povrchových vôd než vodných tokov.
(7)
Pri výpočte základnej odplaty sa neprihliada na výnos, ktorý vypúšťajúcej organizácii vznikne prevádzkou čistiarne (využitím hodnotných látok z odpadových vôd).
§ 11
(1)
Výška prirážky k základnej odplate (ďalej len „prirážka“) je závislá od miery zhoršenia akosti vody vo vodnom toku spôsobeného odpadovými vodami. Spôsob výpočtu prirážky je určený v časti B prílohy tohto nariadenia.
(2)
Prirážka sa neurčuje:
a)
za vypúšťanie odpadových vôd obsahujúcich rozpustené anorganické soli,
b)
ak ide o vypúšťanie odpadových vôd do iných povrchových vôd než vodných tokov,
c)
za vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie.
(3)
Pri platení odplát za vypúšťanie odpadových vôd do vodárenského toku alebo do vodného toku v jeho povodí8) sa výška prirážky zdvojnásobuje. Výška prirážky nesmie byť viac ako 200 % základnej odplaty pri vodárenských tokoch a vodných tokoch v ich povodí a viac ako 100 % základnej odplaty pri ostatných vodných tokoch.
(4)
Na žiadosť vypúšťajúcej organizácie môže správca tokov znížiť vypočítanú prirážku za vypúšťanie odpadových vôd obsahujúcich znečistenie vo všetkých alebo len v niektorých ukazovateľoch znečistenia, najviac však o jej jednu desatinu za každý z týchto dôvodov:
a)
ak ide o vypúšťanie zvyškového znečistenia pri čistení odpadových vôd,
b)
ak sa vypúšťaním odpadových vôd zlepšia vodohospodárske podmienky využitia vodného toku,
c)
ak je zabezpečené krátkodobé vyrovnanie alebo zrovnomernenie odtoku odpadových vôd osobitným, na ten účel vyhotoveným zariadením alebo vykonaným opatrením,
d)
ak je zabezpečené okamžité zmiešanie vypúšťaných odpadových vôd s vodou vodného toku technickým zariadením.
§ 12
(1)
Vypúšťajúca organizácia je povinná oznámiť každoročne najneskoršie do 31. augusta správcovi tokov na budúci kalendárny rok tieto údaje:
a)
objem vypúšťanej vody v litroch za sekundu, v m3 za deň a za rok,
b)
hodnotu BSK5 v mg/l odpadovej vody, v kg za deň a v tonách za rok,
c)
množstvo nerozpustených látok v mg/l odpadovej vody, v kg za deň a v tonách za rok,
d)
množstvo ropy a ropných látok v mg/l odpadovej vody, v kg za deň a v tonách za rok,
e)
veľkosť hodnoty zjavnej acidity alebo alkality v odpadových vodách v mval/l a kg ekv. za deň a za rok,
f)
množstvo rozpustených anorganických solí v mg/l odpadových vôd, v kg za deň a v tonách za rok.
(2)
Vypúšťajúca organizácia je povinná oznámiť údaje uvedené v odseku 1 pre každý výtok odpadových vôd osobitne; ak ide o údaje za deň alebo za sekundu, je povinná uviesť maximálne i priemerné hodnoty. Oznámi aj časový priebeh vypúšťania odpadových vôd. Ak má k dispozícii prípravnú alebo projektovú dokumentáciu, z ktorej možno vypočítať základnú odplatu, priloží ju k oznámeniu.
(3)
Pre zisťovanie koncentrácie znečistenia je smerodajný rozbor zlievanej osemhodinovej vzorky odpadovej vody odoberanej spravidla v hlavnej smene, pokiaľ vypúšťajúca organizácia nedohodne so správcom tokov presnejší spôsob jej zisťovania.
(4)
Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 vypúšťajúca organizácia neurobí, ak proti údajom predchádzajúceho oznámenia nedošlo k zmenám.
§ 13
(1)
Výpočet odplát a ich zmien robia správcovia tokov.
(2)
Správca tokov je oprávnený preskúšať údaje uvedené v oznámení podľa § 12 a podľa výsledkov preskúšania vypočítať výšku odplaty alebo jej výpočet upraviť; je povinný umožniť vypúšťajúcej organizácii zúčastniť sa na preskúšaní. Ak vypúšťajúca organizácia nepredloží podklady pre výpočet odplát (§ 10 ods. 2, § 12), použije správca tokov pre výpočet odplát iné jemu dostupné údaje.
(3)
Správca tokov upovedomí vypúšťajúcu organizáciu o výške odplaty na budúci kalendárny rok do 30. septembra bežného roka; upovedomí ju aj vtedy, ak výška odplaty za predchádzajúci kalendárny rok zostáva bez zmien.
(4)
Ak správca tokov zistí, že počas kalendárneho roka došlo pri vypúšťaní odpadových vôd k podstatným zmenám proti údajom, ktoré boli oznámené podľa ustanovenia § 12, upraví bez zbytočného odkladu výšku odplaty, prípadne aj výšku mesačných splátok a oznámi to vypúšťajúcej organizácii.
(5)
Vypúšťajúca organizácia je povinná do 31. marca nasledujúceho roka predložiť správcovi tokov doklady o tom, že vypúšťala v predchádzajúcom kalendárnom roku odpadové vody do povrchových vôd v inom množstve alebo inej akosti, než zodpovedá výpočtu, podľa ktorého odplaty zaplatila. Na základe týchto dokladov urobí správca tokov nový výpočet odplaty a nové vyúčtovanie.
§ 14
(1)
Odplaty sú splatné vždy 25. deň v mesiaci jednou dvanástinou ročnej odplaty (ďalej len „mesačné splátky“). Správca tokov sa môže s vypúšťajúcou organizáciou dohodnúť na inej výške mesačných splátok.
(2)
Ak vypúšťajúca organizácia neuskutoční úhradu platieb včas a v plnej výške, je povinná za každý deň omeškania zaplatiť penále vo výške 1 ‰ zo sumy včas nezaplatenej.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
Vo veciach týkajúcich sa obrany štátu podľa tretej časti postupujú správcovia tokov podľa pokynu ústredného vodohospodárskeho orgánu republiky vydaného v dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany.
§ 16
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva č. 73/1960 Zb. o náhradách za odber povrchovej vody v znení vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 20/1963 Zb. a vládneho nariadenia č. 99/1966 Zb.;
2.
vládna vyhláška č. 16/1966 Zb. o náhradách za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd do vodných tokov.
§ 17
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1980, s výnimkou ustanovení § 12 a § 13 ods. 1 až 3, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Štrougal v. r.
Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 35/1979 Zb.
A.
Sadzby pre výpočet odplát za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
Sadzby sa určujú pre odpadové vody s ukazovateľom znečistenia:
a)
BSK5 v Kčs za 1 kg.
BSK5 je množstvo kyslíka spotrebovaného na aerobný biochemický rozklad organických látok obsiahnutých vo vode za obdobie piatich dní pri štandardných podmienkach.
b)
Nerozpustené látky v Kčs za 1 t.
Nerozpustené látky sú látky, ktoré sa určujú filtráciou vody a vysúšaním zvyšku na filtre pri 105 oC do konštantnej hmotnosti.
c)
Ropa a ropné látky v Kčs za 1 m3 odpadovej vody.
Ropa a ropné látky sú látky vyextrahovateľné z vody tetrachlórmetánom bez polárnych látok, ktoré sa v extrakte oddelia štandardizovaným spôsobom.
d)
Zjavná acidita alebo alkalita v Kčs za 1 kg ekv.
Acidita je schopnosť niektorých súčastí obsiahnutých vo vode viazať silné zásady. Zjavná acidita je taký podiel acidity, ktorý zodpovedá množstvu zásady potrebnej na zvýšenie hodnoty pH na 4,5.
Alkalita je schopnosť niektorých súčastí obsiahnutých vo vode viazať silné kyseliny. Zjavná alkalita je taký podiel alkality, ktorý zodpovedá množstvu kyseliny potrebnej na zníženie hodnoty pH na 8,3.
e)
Rozpustené anorganické soli v Kčs za 1 t.
Rozpustené anorganické soli v zmysle tohto nariadenia vlády sú látky, ktoré zostanú vo filtráte vzorky vody po odparení, vysušení a vyžíhaní pri 600 oC do konštantnej hmotnosti.
Sadzby sa vypočítavajú s presnosťou na tri desatinné miesta.
1.
Výpočet sadzieb podľa nákladov na konkrétny spôsob čistenia (podľa dokumentácie).
Z prípravnej alebo projektovej dokumentácie, prípadne z iných technicko-ekonomických podkladov, ktoré túto dokumentáciu dopĺňajú, pokiaľ ich možno použiť ako podklad na určenie ročných odplát (§ 10 ods. 2), sa vypočíta sadzba ako podiel ročných úplných vlastných nákladov zariadenia určeného na odstránenie znečistenia odpadových vôd a ročného množstva znečistenia9) odstraňovaného prevádzkou čistiaceho zariadenia, v prípade odpadových vôd s ukazovateľom znečistenia - ropa a ropné látky - ročného množstva čistenej vody.
Ak jedno čistiace zariadenie slúži na čistenie odpadových vôd s viacerými ukazovateľmi znečistenia, musí dokumentácia obsahovať technicky zdôvodnené rozdelenie úplných vlastných nákladov podľa jednotlivých ukazovateľov znečistenia.
2.
Výpočet sadzieb podľa nákladov na všeobecne použiteľný spôsob čistenia (všeobecným spôsobom).
Sadzby pre odpadové vody s ukazovateľom znečistenia sú:
a)
BSK5 pri znečistení
aa) 5 až do 50 t/rok 6,021 Kčs/kg
ab) nad 50 až do 200 t/rok 4,621 Kčs/kg
ac) nad 200 až do 500 t/rok 3,779 Kčs/kg
ad) nad 500 až do 1 000 t/rok 3,221 Kčs/kg
ae) nad 1 000 až do 5 000 t/rok 2,800 Kčs/kg
af) nad 5 000 až do 10 000 t/rok 1,8212 Kčs /kg
ag) nad 10 000 t/rok 1,4000 Kčs/kg.
Tieto sadzby sa znižujú:
ad aa) o 0,0311 Kčs za každú tonu znečistenia nad 5 t/rok
ad ab) o 0,0056 Kčs za každú tonu znečistenia nad 50 t/rok
ad ac) o 0,00186 Kčs za každú tonu znečistenia nad 200 t/rok
ad ad) o 0,000842 Kčs za každú tonu znečistenia nad 500 t/rok
ad ae) o 0,0002447 Kčs za každú tonu znečistenia nad 1 000 t/rok
ad af) o 0,00008424 Kčs za každú tonu znečistenia nad 5 000 t/rok
ad ag) o 0,00004214 Kčs za každú tonu znečistenia nad 10 000 t/rok,
b)
nerozpustené látky pri znečistení
ba) 10 až do 50 t/rok 443 Kčs/t
bb) nad 50 až do 200 t/rok 296 Kčs/t
bc) nad 200 až do 500 t/rok 210 Kčs/t
bd) nad 500 až do 1 000 t/rok 166 Kčs/t
be) nad 1 000 až do 5 000 t/rok 140 Kčs/t
bf) nad 5 000 až do 10 000 t/rok 94 Kčs/t
bg) nad 10 000 t/rok 79 Kčs/t.
Tieto sadzby sa znižujú:
ad ba) o 3,675 Kčs za každú tonu znečistenia nad 10 t/rok
ad bb) o 0,573 Kčs za každú tonu znečistenia nad 50 t/rok
ad bc) o 0,147 Kčs za každú tonu znečistenia nad 200 t/rok
ad bd) o 0,052 Kčs za každú tonu znečistenia nad 500 t/rok
ad be) o 0,0115 Kčs za každú tonu znečistenia nad 1 000 t/rok
ad bf) o 0,003 Kčs za každú tonu znečistenia nad 5 000 t/rok
ad bg) o 0,00004 Kčs za každú tonu znečistenia nad 10 000 t/rok,
c)
ropa a ropné látky
0,50 Kčs/m3 odpadovej vody pri obsahu ropy a ropných látok 10 až 50 mg/l
1,00 Kčs/m3 odpadovej vody pri obsahu ropy a ropných látok nad 500 mg/l;
d)
zjavná acidita alebo alkalita
45 Kčs/kg ekv. zjavnej acidity alebo alkality;
e)
rozpustené anorganické soli
200 Kčs/t pri prietoku do 0,01 m3/sec
100 Kčs/t pri prietoku nad 0,01 m3/sec do 0,1 m3/sec
66 Kčs/t pri prietoku nad 0,1 m3/sec do 1,0 m3/sec
50 Kčs/t pri prietoku nad 1,0 m3/sec do 10,0 m3/sec
40 Kčs/t pri prietoku nad 10,0 m3/sec.
Prietokom sa rozumie tristopäťdesiatpäťdňová vodnosť vodného toku v mieste vypustenia odpadových vod (ďalej len „Q 355").
Ak je zaručený prietok vodného toku vyšší ako prietok zodpovedajúci Q 355, vychádza sa pri výpočte z tohto väčšieho prietoku.
B.
Spôsob výpočtu prirážky k základnej odplate
Výška prirážky k základnej odplate je úmerná zhoršeniu akosti vody vo vodnom toku, ktoré nastane vypúšťaním odpadových vôd, za ktoré sa platí základná odplata. Pri výpočte prirážky sa vychádza z bilancie znečistenia Q 355.
Ak je zaručený prietok vodného toku vyšší ako prietok zodpovedajúci Q 355, vychádza sa pri výpočte z tohto vyššieho prietoku.
Jednotky zhoršenia akosti vody vo vodnom toku pre odpadové vody s ukazovateľmi znečistenia sú:
a) BSK5 0,25 mg/l
b) nerozpustené látky 0,50 mg/l
c) ropa a ropné látky 0,05 mg/l
d) zjavná acidita alebo alkalita 0,025 mval/l.
Prirážka tvorí toľko percent základnej odplaty, koľkokrát je vo vypočítanom zhoršení akosti vody vo vodnom toku v mieste vypúšťania odpadových vôd obsiahnutá jednotka zhoršenia. Percentá prirážky sa zaokrúhľujú na celé čísla.
1)
Cenník veľkoobchodných cien odbor 795 1 - Povrchová voda evid. č. VC-17-1 schválený výmerom Federálneho cenového úradu č. 1011/S/FCÚ-07/KPC/2/75 z 20.1.1975 (Cenový vestník, čiastka 18/1975).
2)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
4)
Správcami vodohospodársky významných vodných tokov sú štátne organizácie Povodie Labe, Povodie Vltavy, Povodie Ohře, Povodie Moravy, Povodie Odry, Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hronu a Povodie Bodrogu a Hornádu.
5)
§ 7 a 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.
6)
§ 4 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 63/1975 Zb. o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch a § 4 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 170/1975 Zb. o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odbere.
7)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb., vyhlášky č. 76/1977 Zb. a vyhlášky č. 68/1978 Zb.
8)
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 28/1975 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov.
9)
Ročným množstvom znečistenia sa rozumie skutočné množstvo znečistenia v priebehu kalendárneho roka bez ohľadu na počet pracovných dní a kolísanie úrovne znečistenia v jednotlivých obdobiach. Iba na výpočet sadzby za odpadové vody s ukazovateľom znečistenia BSK5 a nerozpustné látky sa v prípade, keď vypúšťajúca organizácia vypúšťa odpadové vody menej ako 250 dní v roku, pripočíta sn tento účel vypúšťané znečistenie na 250 dní. To sa nevzťahuje na prípady celoročného nerovnomerného alebo striedavého alebo inak sa meniaceho vypúšťania odpadových vôd a znečistenia.