32/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.10.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 31. januára 1979
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave
Dňa 29. novembra 1976 bola v Teheráne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 5. júna 1978.
Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.