27/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.03.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 128/1978 Zb. o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú, v českom vydaní
V § 11 ods. 3 za pododsekom c) vznikol zavinením tlačiarne neúplný, neoznačený pododsek, ktorý znie:
„by nemůže zajistit další průběh výstavby podle ustanovení § 9.“
Správne tam má byť pododsek d), ktorý znie:
d) dojde-li k rozporům, postupovat obdobne podle ustanovení § 9.“
Redakcia