21/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
VYHLÁŠKA
Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu
z 22. januára 1979,
ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
Český úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce (ďalej len „zákon“) a Český banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) a c) zákona českej národnej rady č. 24/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi ustanovujú:
§ 1
Rozsah platnosti
(1)
Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce,1) a pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť patriacu do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy.2)
(2)
Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru orgánov uvedených v § 3 ods. 2 písm. b) zákona.
§ 2
Vyhradené plynové zariadenia
Vyhradenými plynovými zariadeniami v zmysle § 4 písm. d) až g) zákona (ďalej len „zariadenie“) sú zariadenia:
a)
na výrobu a úpravu plynov,3)
b)
na skladovanie a prepravu plynov,
c)
na plnenie nádob plynmi, včítane tlakových staníc,
d)
na skvapalňovanie a odparovanie plynov,
e)
na zvyšovanie a znižovanie tlaku plynov,
f)
na rozvod plynov,
g)
na spotrebu plynov spaľovaním.
§ 3
Oprávnenie organizácií
(1)
Organizácie môžu montovať, opravovať zariadenie, vykonávať na ňom dodávateľským spôsobom revízie a plniť tlakové nádoby na plyny len na základe oprávnenia (ďalej len „oprávnená organizácia“).
(2)
Oprávnenie vydáva inšpektorát bezpečnosti práce, prípadne obvodný banský úrad (ďalej len „orgán dozoru“), v obvode ktorého má organizácia sídlo, a to na základe písomnej žiadosti organizácie, doloženej stanoviskom jej nadriadeného orgánu.
(3)
Organizácia v žiadosti uvedie, ako je zaistená spoľahlivosť a bezpečnosť plynových zariadení, najmä ako je zaistená:
a)
technická kontrola,
b)
v priebehu montáže a skúšok možnosť zacvičenia pracovníkov, ktorí budú obsluhovať zariadenia,
c)
servisná služba,
d)
odborná spôsobilosť pracovníkov na vykonávanie montáži, opráv, revízií a skúšok,
e)
dodávka predpísanej technickej dokumentácie prevádzateľovi upravenej podľa skutočného vyhotovenia včítane návodov na obsluhu a na vykonávanie revízií.
(4)
Pri preverovaní odbornej spôsobilosti organizácie orgán dozoru zisťuje, či jej technická úroveň a odborná spôsobilosť jej pracovníkov poskytujú záruku, že činnosť s ohľadom na rozsah požadovaného oprávnenia bude zodpovedať požiadavkám bezpečnosti práce a technických zariadení.
(5)
Orgán dozoru môže na základe výsledkov preverovania odbornej spôsobilosti určiť ďalšie podmienky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení na vydanie oprávnenia. Splnenie týchto podmienok musí organizácia pred vydaním oprávnenia preukázať.
(6)
Ak orgán dozoru zistí nedodržiavanie podmienok alebo porušovanie predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri činnosti podľa oprávnenia, obmedzí rozsah oprávnenia alebo ho organizácii odoberie.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na plynárenské a odberné plynové zariadenia, pokiaľ ich montujú a opravujú plynárenské podniky.4)
§ 4
Revízny technik
Revíznym technikom je pracovník poverený organizáciou vykonávaním revízií a skúšok zariadení, ktorý má pre túto činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky. Pracovníka prihlasuje na skúšku organizácia, s ktorou je v pracovnom pomere.
Odborná spôsobilosť na obsluhu a montáž
§ 5
(1)
Pracovníci poverení obsluhou zariadenia musia byť prevádzateľskou organizáciou (ďalej len „prevádzateľ“) oboznámení s predpismi na obsluhu a so súvisiacimi bezpečnostnými predpismi, s požiarnym poriadkom, poplachovými smernicami a musia byť zaškolení na obsluhu týchto zariadení. Pred poverením samostatnou obsluhou zariadenia musia byť prevádzateľom preskúšaní.
(2)
Prevádzateľ je povinný určiť obsah oboznámenia a dĺžku (osnovu) zaškolenia s ohľadom na charakter a rozsah vykonávanej činnosti na danom druhu zariadenia a overovať znalosti pracovníkov uvedených v odseku 1 komisionálnou skúškou raz za tri roky.
(3)
Orgán dozoru alebo orgán nadriadený prevádzateľovi môžu v odôvodnených prípadoch nariadiť komisionálne preskúšanie pracovníkov pred uplynutím uvedenej lehoty.
(4)
Skúšobná komisia zriadená prevádzateľom sa skladá z predsedu a najmenej z dvoch členov. Musí v nej byť zástupca organizácie, zástupca príslušného závodného výboru Revolučného odborového hnutia a odborný pracovník z odboru plynových zariadení (napr. revízny technik).
(5)
Komisionálne skúšky a preskúšavanie sa nepožadujú pre obsluhu plynového zariadenia uvedeného v § 2 písm. g), ktorého celkový výkon je nižší ako 50 kW.
§ 6
(1)
Podmienky odbornej spôsobilosti pracovníkov na montáž odberných plynových zariadení a plynárenských zariadení ustanovuje osobitný predpis.4)
(2)
Montážou ostatných zariadení môžu byť poverení iba pracovníci, ktorí boli organizáciou oboznámení v rozsahu svojej činnosti s predpismi na montážne práce na zariadení a zaškolení. Musia byť oboznámení so súvisiacimi bezpečnostnými predpismi a mať najmenej jeden rok odbornej praxe, čím sa rozumie praktická činnosť na zariadení príslušného druhu pod vedením odborne spôsobilého pracovníka a musia zložiť skúšky pred komisiou zriadenou montážnou organizáciou; pre zloženie komisie platí § 5 ods. 4.
§ 7
Organizácia oprávnená na montáže alebo opravy zariadení je povinná zabezpečiť skúšku zariadení po dokončení montáže alebo rekonštrukcie v rozsahu určenom príslušnými predpismi a projektovou dokumentáciou.
§ 8
Prevádzka zariadení
Prevádzateľ je povinný:
a)
zabezpečiť, aby kontroly a prevádzkové revízie boli vykonávané podľa osobitných predpisov, prípadne návodov a pokynov výrobcu a dodávateľa,
b)
zabezpečiť, aby montáž a opravy zariadení vykonávala iba oprávnená organizácia a obsluhu zariadení iba odborne spôsobilí pracovníci,
c)
vypracovať do jedného mesiaca od začatia prevádzky miestny prevádzkový poriadok podľa podkladov projektovej a dodávateľskej dokumentácie, návodov výrobcu a na základe skúseností z prevádzky,
d)
pri zariadeniach, kde sa pracuje s jedovatými a nedýchateľnými plynmi, pred začatím prevádzky zabezpečiť dýchaciu a oživovaciu techniku, udržiavať ju v prevádzkyschopnom stave a v prípade potreby (havária, porucha a pod.) zabezpečiť protiplynovú alebo záchrannú službu,
e)
viesť predpísanú technickú dokumentáciu, evidenciu zariadení a uschovať doklady ustanovené právnymi predpismi alebo technickými normami.
§ 9
Kontrolné prehliadky a skúšky
(1)
Na účely štátneho odborného dozoru je prevádzateľ povinný pripraviť zariadenie na kontrolnú prehliadku alebo skúšku v určenom termíne a za podmienok určených orgánom dozoru.
(2)
Technické úkony potrebné na riadne vykonanie prehliadky alebo skúšky riadi a vykonáva revízny technik alebo iný odborný pracovník určený prevádzateľom.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Organizácie, ktoré vykonávajú činnosť uvedenú v § 3 doteraz bez oprávnení, sú povinné požiadať o ne do šiestich mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky.
(2)
Oprávnenia vydané organizáciám a osvedčenia vydané pracovníkom pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti tri roky odo dňa, keď vyhláška nadobudla účinnosť.
§ 11
Zrušuje sa § 1 písm. d) vyhlášky č. 151/1969 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia.
§ 12
Táto vyhlášky nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.
Predseda Českého banského úradu:

Pastorek v. r.

Predseda Českého úradu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona.
2)
§ 37 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon),
§ 3 zákona č. 24/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy.
3)
§ 1 ods. 4 vyhlášky Českého úradu bezpečnosti práce č. 85/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.
4)
Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona.